Начало

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

С определение № 1567/11.11.2019 г. по административно дело № 1266 по описа на Административен съд – Пазарджик I съдебен състав остави без разглеждане и прекрати производството, образувано по жалба на кандидат за общински съветник на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ против Решение № 107-МИ/29.10.2019 г. на ОИК Ракитово, в частта за обявяване на избраните общински съветници, по-конкретно във връзка с протокол на СИК № 132400011, а именно: СИК в гр. Костандово.

Делото е прекратено с оглед изрично направено волеизявление от жалбоподателя за оттегляне на жалбата в откритото съдебно заседание, проведено на 11.11.2019 г.

Постановеният съдебен акт не е окончателен и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 606/14.10.2019 г. по адм. дело № 1153/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик ХI-ти съдебен състав отхвърли жалбата на И.И.Д. срещу Решение № 119-МИ/03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик, потвърдено с Решение № 1316-МИ/07.10.2019г. на Централната избирателна комисия.

Производството е по реда на чл. 58, във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс и чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

С оспореното решение на ОИК-Пазарджик е отменено Решение № 117-МИ/01.10.2019г. на ОИК Пазарджик и е заличена регистрация на И. И. Д. като кандидат за кмет на с. Паталеница, община Пазарджик за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 58, ал. 3 от Изборния кодекс решението, постановено от Административен съд – Пазарджик не подлежи на обжалване.

Текста на съдебния акт можете да прочетете тук:

http://admincourt-pz.bg/dela/20191001/0161d819_153a1419.htm

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         С  решение № 598/11.10.2019 г. по административно дело № 1147 по описа на Административен съд – Пазарджик троен състав на съда  ОТМЕНЯ по жалба на Борислав Василев Даскалов Решение № 120 – МИ/03.10.2019 г. по Протокол № 19-МИ от 03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик и ВРЪЩА делото като преписка на ОИК – Пазарджик  за незабавно произнасяне с решение, като Борислав Василев Даскалов бъде регистриран като кандидат под № 1 в кандидатската листа за общински съветници, предложена от „Българско национално обединение“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания по прилагане на закона.

         Постановеният акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

Текстът на решението можете да прочетете тук:

http://admincourt-pz.bg/dela/20191001/0161d819_147a1119.htm

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      С определение № 1392/10.10.2019 г. троен състав на Административен съд – Пазарджик насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание административно дело № 1153 по описа на съда за 2019 г., образувано по жалбата на Иван Иванов Димитров срещу Решение № 119-МИ/03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик, потвърдено с Решение № 1316-МИ/07.10.2019г. на Централната избирателна комисия.

Производството е по реда на чл. 58, във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс и чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Откритото съдебно заседание ще се проведе на 14 октомври 2019 г. от 12.00 часа в зала № 1 на Административен съд – Пазарджик.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         С определение № 1389/09.10.2019 г. троен състав на Административен съд – Пазарджик насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание административно дело № 1147 по описа на съда за 2019 г., образувано по жалба на Борислав Василев Даскалов  против Решение № 120 – МИ/03.10.2019 г. по Протокол № 19-МИ от 03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик, относно заличаване регистрацията на Борислав Василев Даскалов, който е регистриран под № 1 в кандидатската листа за общински съветници, предложена от Българско национално обединение за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Със същото решение е анулирано издаденото на кандидата удостоверение от ОИК – Пазарджик.

         Производството е по реда на чл. 58 от Изборния кодекс и чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс.

Откритото съдебно заседание ще се проведе на 11 октомври 2019 г. от 12,00 часа в зала № 1 на Административен съд – Пазарджик.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         С решение № 589/09.10.2019 г. по административно дело№ 1141 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 година, троен състав на Административен съд – Пазарджик отхвърли  жалбата на Коалиция „БСП за България“ , гр.София, ул.“Позитано“ № 20, представлявана от Лиляна Димитрова Присадникова,  против Решение № 115 – МИ/НР от 30.09.2019 г. по Протокол № 17-МИ от 30.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик,  относно назначаване на Секционни избирателни комисии на територията на Община Пазарджик в изборите за общински съветници в Община Пазарджик на 27.10.2019 г.

         Постановеният съдебен акт не подлежи на обжалване.

        Текстът на решението можете да прочетете тук:

http://admincourt-pz.bg/dela/20191001/0161d819_141a0919.htm

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

С определение № 1384/08.10.2019 г. троен състав на Административен съд – Пазарджик насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание административно дело № 1141 по описа на съда за 2019 г., образувано по жалба на жалба на Коалиция „БСП за България“ против Решение № 115 – МИ/НР от 30.09.2019г. по Протокол № 17-МИ от 30.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик, относно назначаване на Секционни избирателни комисии на територията на Община Пазарджик в изборите за общински съветници в Община Пазарджик на 27.10.2019 г.

         Производството е по реда на чл. 58 от Изборния кодекс и чл. 98, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс.

          Откритото съдебно заседание ще се проведе на 09.10.2019 г. от 12:00 ч. в зала № 1 на Административен съд – Пазарджик.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

      С определение № 1351/02.10.2019 г. троен състав на Административен съд – Пазарджик остави без разглеждане и прекрати производството по административно дело № 1121 по описа на съда за 2019 г., образувано по жалба на Областен управител на област Пазарджик, против Решение № 138, прието на заседание на Общински съвет Пазарджик, проведено на 18.09.2019 г., протокол № 9. С обжалваното решение е одобрено предложението за провеждане на местен референдум в кметство Синитово, общ. Пазарджик по следните въпроси:

 „1.1. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“

„1.2. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изменение и разширение на инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“

„1.3. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изграждане на кариера за добив на мрамори“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Текстът на определението можете да прочетете тук:

http://admincourt-pz.bg/dela/20191001/0161eb19_121a0219.htm

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

         С определение № 1345/01.10.2019 г. троен състав на Административен съд – Пазарджик остави без разглеждане и прекрати производството по административно дело № 1113 по описа на съда за 2019 г., образувано по жалба на „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, подадена против Решение № 138/18.09.2019 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето по протокол № 9,  в частта му по т. 1 за одобряване на предложение за произвеждане на местен референдум в кметство Синитово, община Пазарджик с въпросите, по които трябва да се проведе гласуването, както следва:

„1. 1. Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на площадка за третиране на неопасни отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?

1.2. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изменение и разширение на инвестиционното предложение – Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“

 Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред ВАС на Република България.

Текстът на определението можете да прочетете тук:

 http://admincourt-pz.bg/dela/20191001/0161eb19_113a0119.htm

 

 Съгласно приетите в съда „Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес“ всички физически или юридически лица, които желаят да получават съобщения и призовки по електронен път, трябва да подадат в деловодството на съда Заявление за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  в Административен съд-Пазарджик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Без категория | Comments Off on Начало