Начало

Служител, изпълняващ функция “Връзки с обществеността”:

 • телефон: 034/407-220
 • GSM: 0877 992 999
 • електронна поща:    [email protected]

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 

         С Решение № 372/01.07.2020г. по административно дело № 650/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик Х-ти съдебен състав отхвърли жалбата, подадена от Инициативен комитет за провеждане на Референдум в община Пещера против инвестиционно предложение на „Грийнбърн“ ЕООД за изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, против Решение № 91 от 09.06.2020 г. на Общински съвет Пещера, взето с протокол № 10, с което Общински съвет Пещера отказва произвеждане на местен референдум с въпроси:

 1. „Против ли сте да бъде изградено депо за опасни отпадъци от „Грийнбърн“ ЕООД към инсталация за изгаряне на опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера или от друга компания с идентично инвестиционно предложение ?“

 2. “Против ли сте функционирането на вече изградената инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД?“

 3. “Подкрепяте ли Кмета на община Пещера и Председателя на Общински съвет Пещера да инициират процедура и да извършат необходимите правни и организационни действия съобразно своята компетентност, така че да не бъде допуснато изграждане на депо за опасни отпадъци?“.

        Решението на Административен съд – Пазарджик е окончателно съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

            На 26.06.2020 г. при спазване на приетите Вътрешни правила и мерки за работа на Административен съд – Пазарджик в условията на пандемия, Десети съдебен състав на съда разгледа в открито съдебно заседание административно дело № 650/2020 г.  по описа на Административен съд – Пазарджик с предмет Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборен кодекс.

      Жалбата е подадена от Инициативен комитет за провеждане на Референдум в община Пещера против инвестиционно предложение на „Грийнбърн“ ЕООД за изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД против Решение № 91 от 09.06.2020 г. на общински съвет Пещера, взето с протокол № 10, с което общински съвет Пещера отказва произвеждане на местен референдум.

       С настоящото съдебно заседание съдебният състав обяви делото за решаване. Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

      Протоколът от съдебното заседание ще бъде публикуван на интернет страницата на Административен съд – Пазарджик в 3-дневен срок.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

            В Административен съд – Пазарджик на 16.06.2020 г. е образувано административно дело № 650/2020 с предмет Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборен кодекс. Жалбата е подадена от Инициативен комитет за провеждане на Референдум в община Пещера против инвестиционно предложение на „Грийнбърн“ ЕООД за изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, против Решение № 91 от 09.06.2020 на общински съвет Пещера, взето с протокол № 10, с което общински съвет Пещера отказва произвеждане на местен референдум.

            С определение № 892/17.6.2020г. Х състав на съда е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.06.2020 г.

 

Административен съд – Пазарджик – трети в страната по натовареност!

    Председателят на Административен съд – Пазарджик – Мариана Шотева заяви, че съгласно официалната статистика, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет Административен съд – Пазарджик е в първите места по натовареност на делата за разглеждане и на свършените дела през 2019 г. Данните сочат, че от 28 административни съдилища в страната, съдът в гр. Пазарджик е на трето място по действителна натовареност както на делата за разглеждане, така и на свършените дела. По щатна натовареност на делата за разглеждане съдът е на пето място, като разликата с предните два съда е в стотни. Все още не са заети  утвърдените през 2019 г. с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  две допълнителни щатни бройки за съдии, като за да бъде подпомогната работа на съдиите, със заповеди на председателя на Върховен административен съд  на тези бройки са командировани съдии от районните съдилища в гр. Пазарджик и гр. Асеновград.

       Статистическите данни за последните години утвърждават позицията на Административен съд – Пазарджик като един от най-натоварените административни съдилища в страната.

Публикация в  pz-topnews.bg

 

 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната за периода от 14 май до 14 юни тази година:

 Заповед и Вътрешни правила за работата на Административен съд-Пазарджик в условията на пандемия

 Правила и мерки на ВСС за работата на съдилищата в условията на пандемия

– Заповеди на министъра на здравеопазването от 14.05.2020г. , във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето.

СЪОБЩЕНИЕ

Работно време на съда за работа с клиенти

 

        В периода от 14.05.2020 г. до 30.06.2020 г. вкл.   службите „Регистратура“ и „Съдебно деловодство“ на Административен съд – Пазарджик ще работят с клиенти със следното работно време:

 • сутрин от 9.00 – 12.00 ч.,
 • след обяд 14.00 – 17.00 ч.

      През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 ч. до 14.00 ч. ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

       Във връзка с въведените редица мерки за ограничаване разпространението на грипа, предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 и съобразно предложенията на Националния оперативен щаб, апелираме да се възползвате от съществуващата в Административен съд – Пазарджик възможност за извършването на отдалечени справки по делата, като такива могат да бъдат извършвани както чрез сайта на съда и Единния портал за електронно правосъдие,  така и на телефони:

 • 034 / 40 72 18 – Служба „Съдебно деловодство“;
 • 034 / 40 72 10 – Служба „Съдебно деловодство“;
 • 034 / 40 72 26 – Служба „Регистратура“;
 • 034 / 40 72 24 – Служба „ Съдебни секретари“.

        Освен на място в съда исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до Административен съд – Пазарджик по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на съда: [email protected]g, а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс – 034/40 72 12.

СЪОБЩЕНИЕ

     Уведомяваме всички клиенти на Административен съд – Пазарджик, че на основание чл. 141 от Административнопроцесуалния кодекс по електронната поща на Административен съд – Пазарджик могат да бъдат изпращани/представяни само електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 02.12.2019г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК ИМА НОВ САЙТ С АДРЕС :

https://pazardzhik-adms.justice.bg/.

ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ САЙТ ЩЕ СЕ ПОДДЪРЖА АКТУАЛНА ДО 02.01.2020г.

  Съгласно приетите в съда „Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес“ всички физически или юридически лица, които желаят да получават съобщения и призовки по електронен път, трябва да подадат в деловодството на съда Заявление за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  в Административен съд-Пазарджик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Без категория | Comments Off on Начало