Начало

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 02.12.2019г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК ИМА НОВ САЙТ С АДРЕС :

https://pazardzhik-adms.justice.bg/

 

Служител, изпълняващ функция “Връзки с обществеността”:

  • телефон: 034/407-220
  • GSM: 0877 992 999

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Работно време на съда за работа с граждани

Уважаеми граждани,

        Във връзка с удължената епидемична обстановка и въведените със заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. Ви уведомяваме, че служби „Регистратура“ и „Съдебно деловодство“ на Административен съд – Пазарджик, ще работят с граждани със следното работно време:

– сутрин: от 9.00 до 12.00 часа;
– след обяд: от 14.00 до 17.00 часа.

        През времето от 08.00 до 9.00 часа и от 12.00 до 14.00 часа в съда ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.
При влизането в Административен съд – Пазарджик всички посетители задължително трябва да имат правилно поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – /П/
ПАЗАРДЖИК

Заповед за изменение   и допълнение на Вътрешните правила и мерки за работа в условията на пандемия, считано от 01.02.2021 г.

Заповеди на министъра на здравеопазването от 26.01.2021г. , във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето.

 Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в сградите и обектите на съдебната власт

Правила и мерки на ВСС за работата на съдилищата в условията на пандемия

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

          В качеството си на председател на Административен съд – Пазарджик Ви призовавам, по възможност и препоръчително да предоставяте документи и да извършвате справки по телефон и по електронна поща, изрично посочени на страницата на Административен съд – Пазарджик [email protected]

            Моля, при необходимост от посещение на място в Административен съд – Пазарджик да се обаждате предварително в деловодството на съда, за да получите точна информация за извършване на справката.

            Тези мерки са свързани с изключително критичната към настоящия момент епидемична обстановка в страната, както и за запазване живота и здравето не само на съдии и служители на Административен съд – Пазарджик, но и на живота и здравето на всички граждани, имащи контакт със съда.

            Моля, адвокатите и административните органи да спазват изискването за предоставяне на електронен адрес за комуникация със съда , или да се регистрират в ЕПЕП.

            Благодаря за разбирането!

            Бъдете здрави!

11.11.2020 г.                                           АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ –

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            

Уважаеми клиенти,

       Във връзка с въведените редица мерки за ограничаване разпространението на грипа, предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 и съобразно предложенията на Националния оперативен щаб, апелираме да се възползвате от съществуващата в Административен съд – Пазарджик възможност за извършването на отдалечени справки по делата, като такива могат да бъдат извършвани както чрез сайта на съда и Единния портал за електронно правосъдие,  така и на телефони:

  • 034 / 40 72 10 – Служба „Съдебно деловодство“   – I, II,  V, VI, VIII състави
  • 034 / 40 72 18 – Служба „Съдебно деловодство“;  – III, VII състави
  • 034 / 40 72 26 – Служба „Регистратура“;
  • 034 / 40 72 24 – Служба „ Съдебни секретари“.

        Освен на място в съда исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до Административен съд – Пазарджик по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на съда: [email protected]g, а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс – 034/40 72 12.

СЪОБЩЕНИЕ

     Уведомяваме всички клиенти на Административен съд – Пазарджик, че на основание чл. 141 от Административнопроцесуалния кодекс по електронната поща на Административен съд – Пазарджик могат да бъдат изпращани/представяни само електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 02.12.2019г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК ИМА НОВ САЙТ С АДРЕС :

https://pazardzhik-adms.justice.bg/.

ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ САЙТ ЩЕ СЕ ПОДДЪРЖА АКТУАЛНА ДО 02.01.2022г.

  Съгласно приетите в съда „Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес“ всички физически или юридически лица, които желаят да получават съобщения и призовки по електронен път, трябва да подадат в деловодството на съда Заявление за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  в Административен съд-Пазарджик

 

 

Posted in Без категория | Comments Off on Начало