Начало

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 02.12.2019г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК ИМА НОВ САЙТ С АДРЕС :

https://pazardzhik-adms.justice.bg/

 

Служител, изпълняващ функция “Връзки с обществеността”:

 • телефон: 034/407-220
 • GSM: 0877 992 999

СЪОБЩЕНИЕ

Работно време на съда за работа с граждани

Уважаеми граждани,

                      Във връзка с усложнената епидемична обстановка и  приетото от  Министерски съвет на Република България решение № 855/25.11.2020 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 януари 2021 г. Ви уведомяваме, че службите „Регистратура“ и „Съдебно деловодство“ на Административен съд – Пазарджик  до 31.01.2021 г. ще работят с граждани със следното

  • сутрин:      9.00 –  12.00 ч.

  • следобед  14.00 – 17.00 ч.


            През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 ч. до 14.00 ч. ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

                           Административен ръководител-       /П/

 Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в сградите и обектите на съдебната власт

Заповед за изменение и допълнение на Вътрешните правила и мерки за работа в условията на пандемия, считано от 13.11.2020г.

Правила и мерки на ВСС за работата на съдилищата в условията на пандемия

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

          В качеството си на председател на Административен съд – Пазарджик Ви призовавам, по възможност и препоръчително да предоставяте документи и да извършвате справки по телефон и по електронна поща, изрично посочени на страницата на Административен съд – Пазарджик [email protected]

            Моля, при необходимост от посещение на място в Административен съд – Пазарджик да се обаждате предварително в деловодството на съда, за да получите точна информация за извършване на справката.

            Тези мерки са свързани с изключително критичната към настоящия момент епидемична обстановка в страната, както и за запазване живота и здравето не само на съдии и служители на Административен съд – Пазарджик, но и на живота и здравето на всички граждани, имащи контакт със съда.

            Моля, адвокатите и административните органи да спазват изискването за предоставяне на електронен адрес за комуникация със съда , или да се регистрират в ЕПЕП.

            Благодаря за разбирането!

            Бъдете здрави!

11.11.2020 г.                                           АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ –

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            (Мариана Шотева)

СЪОБЩЕНИЕ

Работно време на съда за работа с клиенти

 

        В периода от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г. вкл.   службите „Регистратура“ и „Съдебно деловодство“ на Административен съд – Пазарджик ще работят с клиенти със следното работно време:

 • сутрин от 9.00 – 12.00 ч.,
 • след обяд 13.00 – 17.00 ч.

      През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 ч. до 13.00 ч. ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

 

Уважаеми клиенти,

       Във връзка с въведените редица мерки за ограничаване разпространението на грипа, предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 и съобразно предложенията на Националния оперативен щаб, апелираме да се възползвате от съществуващата в Административен съд – Пазарджик възможност за извършването на отдалечени справки по делата, като такива могат да бъдат извършвани както чрез сайта на съда и Единния портал за електронно правосъдие,  така и на телефони:

 • 034 / 40 72 10 – Служба „Съдебно деловодство“   – I, II,  V, VI, VIII състави
 • 034 / 40 72 18 – Служба „Съдебно деловодство“;  – III, VII състави
 • 034 / 40 72 26 – Служба „Регистратура“;
 • 034 / 40 72 24 – Служба „ Съдебни секретари“.

        Освен на място в съда исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до Административен съд – Пазарджик по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на съда: [email protected]g, а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс – 034/40 72 12.

Във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка в страната до 30 септември тази година:

 Заповед и Вътрешни правила за работата на Административен съд-Пазарджик в условията на пандемия

 Правила и мерки на ВСС за работата на съдилищата в условията на пандемия

– Заповеди на министъра на здравеопазването от 14.05.2020г. , във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето.

СЪОБЩЕНИЕ

     Уведомяваме всички клиенти на Административен съд – Пазарджик, че на основание чл. 141 от Административнопроцесуалния кодекс по електронната поща на Административен съд – Пазарджик могат да бъдат изпращани/представяни само електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 02.12.2019г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК ИМА НОВ САЙТ С АДРЕС :

https://pazardzhik-adms.justice.bg/.

ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ САЙТ ЩЕ СЕ ПОДДЪРЖА АКТУАЛНА ДО 02.01.2020г.

  Съгласно приетите в съда „Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес“ всички физически или юридически лица, които желаят да получават съобщения и призовки по електронен път, трябва да подадат в деловодството на съда Заявление за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  в Административен съд-Пазарджик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Без категория | Comments Off on Начало