Начало

  ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  в Административен съд-Пазарджик

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Висш съдебен съвет обяви обществена поръчка с предмет „Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик“. Председателят на Административен съд – Пазарджик – Мариана Шотева е упълномощена да представлява Висшия съдебен съвет при организиране и провеждане на процедурата за  възлагане на обществената поръчка, съгласно решение на Пленума на ВСС по т. 31.3  от протокол № 21 от 29.06.2017 г. и т. 21 от протокол № 9 от 22.03.2018 г. Обществената поръчка е обявена на страницата на Агенцията по обществените поръчки на 29.11.2018 г. и в Официалния вестник на Европейския съюз на 04.12.2018 г. Цялата документацията за обществената поръчка е публикувана в секцията “Профил на купувача“ на интернет страницата (http://www.vss.justice.bg) на Висшия съдебен съвет.

            Офертите и заявленията ще се приемат в Административен съд – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 20, ет. 5 в срок до 17,00 часа на 11.01.2019 г.

05.12.2018 г.

Гр. Пазарджик

 

 

 

 

 

 

 

Административен ръководител-председател: Мариана Шотева

Заместник – председател: Десислава Кривиралчева

Съдии:

Георги  Петров
Васко Нанев
Георги Видев
Христина Юрукова

 

 

АНКЕТА

Posted in Без категория | Comments Off on Начало