Начало

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

                 На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт, решение по Протокол № 9 от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020 г. по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 16 март 2020 г. до 13 април 20.20 г. .,….. За повече информация ; Допълнение-18.03.2020г   Допълнение-26.03.2020г.;  Допълнение-01.04.2020г.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

       Във връзка с въведените редица мерки за ограничаване разпространението на грипа, предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 и съобразно предложенията на Националния оперативен щаб, апелираме да се възползвате от съществуващата в Административен съд – Пазарджик възможност за извършването на отдалечени справки по делата, като такива могат да бъдат извършвани както чрез сайта на съда и Единния портал за електронно правосъдие,  така и на телефони:

  • 034 / 40 72 18 – Служба „Съдебно деловодство“;
  • 034 / 40 72 10 – Служба „Съдебно деловодство“;
  • 034 / 40 72 26 – Служба „Регистратура“;
  • 034 / 40 72 24 – Служба „ Съдебни секретари“.

        Освен на място в съда исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до Административен съд – Пазарджик по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на съда: [email protected]g, а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс – 034/40 72 12.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2019 ГОДИНА

           

   На 06.03.2020 г. в Зала 1 на Административен съд – Пазарджик се проведе събрание на съдиите и съдебните служители, на което беше представен Годишният отчетен доклад за дейността на съда през 2019 година. На доклада присъстваха съдиите и представители на отделните служби в съда.

            Гости на събранието бяха:

Георги Чолаков – председател на Върховен административен съд, Мариника Чернева – заместник-председател на Върховен административен съд и ръководител на Първа колегия във ВАС, Любомир Гайдов – председател на 6-то отделение във ВАС, Марио Димитров – председател на 3-то отделение във ВАС, Румяна Монова – съдия във ВАС, Васил Малинов – окръжен прокурур на ОП – Пазарджик, старши комисар Ивайло Тишев – директор на ОД на МВР – Пазарджик, Веселка Златева – председател на РС – Пазарджик, Снежана Стоянова – председател на РС – Панагюрище, Кирил Александров – председател на АК – Пазарджик, Иван Главчев – заместник-председател на АК – Пазарджик.

            Представители на местните медии отразиха представянето на годишния доклад.

            Общото събрание откри председателят на Административен съд – Пазарджик Мариана Шотева, която в резюме представи доклада за дейността на съда за 2019 г.

            Председателят на съда определи отчетната 2019 г. като най-натоварената за Административен съд – Пазарджик от самотото му създаване. Отчетено бе, че са образувани, разгледани и свършени най-голям брой дела в сравнение с всички останали години. Освен като най-натоварена, годината е много успешна за целия екип от съдии и съдебни служители на съда.

            Отчетени бяха постигнатите много добри резултати по всички показатели за дейността на съда: тенденция на нарастване броя на постъпилите дела, като през отчетната година са постъпили най-голям брой дела в сравнение с всички предходни години; най-голям брой постъпили първоинстанционни дела; най-голям брой свършени дела в сравнение с предходните години; висок относителен дял на свършените по същество дела и най-висока действителна натовареност на делата за разглеждане – средно по 288 дела за разглеждане на съдия за годината; много добро качеството на съдебните актове; високи стандарти на обслужване на гражданите и социална ангажираност чрез участие на съда по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ по проект на Висш съдебен съвет и Министерство на образованието.

            Председателят на съда отбеляза, че ръководството на съда с помощта на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков ще продължи да работи по проекта за изграждане на административна сграда за нуждите на Административен съд- Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик.

            В заключение госпожа Шотева благодари на съдиите и съдебните служители за постигнатите високи резултати, за спокойния микроклимат и за взаимното доверие, като пожела здраве и още много успехи.

            Председателят на Върховен административен съд Георги Чолаков поздрави съдия Шотева и съдиите за постигнатите прекрасни резултати в Административен съд – Пазарджик. Поздравления поднесоха и другите гости, присъстващи на отчетното събрание.

            В изпълнение на чл.93, ал.1 т. 15 от ЗСВ годишният доклад за дейността на Административен съд – Пазарджик е публикуван на интернет страницата на съда.

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     Уведомяваме всички клиенти на Административен съд – Пазарджик, че на основание чл. 141 от Административнопроцесуалния кодекс по електронната поща на Административен съд – Пазарджик могат да бъдат изпращани/представяни само електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 02.12.2019г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК ИМА НОВ САЙТ С АДРЕС :

https://pazardzhik-adms.justice.bg/.

ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ САЙТ ЩЕ СЕ ПОДДЪРЖА АКТУАЛНА ДО 02.01.2020г.

  Съгласно приетите в съда „Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес“ всички физически или юридически лица, които желаят да получават съобщения и призовки по електронен път, трябва да подадат в деловодството на съда Заявление за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  в Административен съд-Пазарджик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Без категория | Comments Off on Начало