Начало

Служител, изпълняващ функция “Връзки с обществеността”:

  • телефон: 034/407-220
  • GSM: 0877 992 999
  • електронна поща:    [email protected]

Административен съд – Пазарджик – трети в страната по натовареност!

    Председателят на Административен съд – Пазарджик – Мариана Шотева заяви, че съгласно официалната статистика, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет Административен съд – Пазарджик е в първите места по натовареност на делата за разглеждане и на свършените дела през 2019 г. Данните сочат, че от 28 административни съдилища в страната, съдът в гр. Пазарджик е на трето място по действителна натовареност както на делата за разглеждане, така и на свършените дела. По щатна натовареност на делата за разглеждане съдът е на пето място, като разликата с предните два съда е в стотни. Все още не са заети  утвърдените през 2019 г. с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  две допълнителни щатни бройки за съдии, като за да бъде подпомогната работа на съдиите, със заповеди на председателя на Върховен административен съд  на тези бройки са командировани съдии от районните съдилища в гр. Пазарджик и гр. Асеновград.

       Статистическите данни за последните години утвърждават позицията на Административен съд – Пазарджик като един от най-натоварените административни съдилища в страната.

Публикация в  pz-topnews.bg

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

           Във връзка с въведените редица мерки за ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19 на 26.05.2020 г. съдия Десислава Кривиралчева – Трети едноличен състав на Административен съд – Пазарджик проведе съдебно заседание с използване на видеоконферентна връзка – чрез софтуера Скайп (Skype) по административни дела  № 1477/2019 г. и № 60/2020 г.  И двете производства са по реда на АПК, във връзка  със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Образувани са по искови молби на лица, лишени от свобода, единият от които изтърпява присъдата си в Затвора гр. Стара Загора, а другият в Затвора гр. Пазарджик. Чрез програмата е осъществена  видеовръзка от електронните устройства в  зала № 1 на съда, Затвора гр. Пазарджик и Затвора гр. Стара Загора.

           В последния работен ден, предхождащ съдебното заседание, със съдействието на служители на двата затвора, е осъществена тестова видеоконферентна връзка. Заседанията са  преминали успешно, при добра техническа  обезпеченост, което не е  наложило прекъсвания. И двете дела са обявени за решаване, като съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения едномесечен срок. Осъществени са звукозаписи и по двете дела, които се съхраняват в срока за поправка и допълване на протокола. Протоколите са публикувани незабавно на интернет страницата на съда … тук …

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

     На 22.05.2020 г., при спазване на приетите Вътрешни правила и мерки за работа на Административен съд – Пазарджик в условията на пандемия, Седми съдебен състав на Административен съд – Пазарджик разгледа в открито съдебно заседание административно дело № 500/2020 г. по описа на съда. Производството е по реда на чл. 459 и сл. от Изборния кодекс във връзка с чл. 42 и сл. от  Закона за местното самоуправление и местната администрация. Делото е образувано по жалба на В. А. против Решение № 182-МИ/06.03.2020 г. на Общинска избирателна комисия гр. Белово, с което  на основание чл. 42, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация са прекратени предсрочно пълномощията на жалбоподателя, който преди това е обявен за избран за кмет на село Аканджиево, община Белово.

         В настоящото съдебно заседание съдията докладчик даде ход по същество на делото, като същото бе обявено за решаване.

       Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения 14-дневен срок.

 Протоколът от съдебното заседание е публикуван на интернет страницата на Административен съд – Пазарджик…  тук

 Административен съд-Пазарджик работи при спазване на всички мерки за безопасност – източник Telemedia.bg

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната за периода от 14 май до 14 юни тази година:

 Заповед и Вътрешни правила за работата на Административен съд-Пазарджик в условията на пандемия

 Правила и мерки на ВСС за работата на съдилищата в условията на пандемия

– Заповеди на министъра на здравеопазването от 14.05.2020г. , във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето.

СЪОБЩЕНИЕ

Работно време на съда за работа с клиенти

 

        В периода от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г. вкл.   службите „Регистратура“ и „Съдебно деловодство“ на Административен съд – Пазарджик ще работят с клиенти със следното работно време:

  • сутрин от 9.00 – 12.00 ч.,
  • след обяд 14.00 – 17.00 ч.

      През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 ч. до 14.00 ч. ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

            На 05.05.2020 г. председателят на Административен съд – Пазарджик Мариана Шотева бе гост-лектор при разискване на темата „Законът за извънредното положение – предпазва, ограничава или нарушава основните ни човешки права“ с ученици от ПГ „Иван С.Аксаков“ в гр.Пазарджик.

            Разискванията се проведоха в рамките на един учебен час в Teams.microsoft.com.

https://www.facebook.com/tsvetelina.arapovachavdarova/posts/3088245747906621

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

                 На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт, решение по Протокол № 9 от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020 г. по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 16 март 2020 г. до 13 април 20.20 г. .,….. За повече информация ; Допълнение-18.03.2020г   Допълнение-26.03.2020г.;  Допълнение-01.04.2020г.;  Допълнение-09.04.2020г.;                   Допълнение-13.04.2020г.

Допълнение-16.04.2020г.;                    Допълнение-30.04.2020г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

       Във връзка с въведените редица мерки за ограничаване разпространението на грипа, предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 и съобразно предложенията на Националния оперативен щаб, апелираме да се възползвате от съществуващата в Административен съд – Пазарджик възможност за извършването на отдалечени справки по делата, като такива могат да бъдат извършвани както чрез сайта на съда и Единния портал за електронно правосъдие,  така и на телефони:

  • 034 / 40 72 18 – Служба „Съдебно деловодство“;
  • 034 / 40 72 10 – Служба „Съдебно деловодство“;
  • 034 / 40 72 26 – Служба „Регистратура“;
  • 034 / 40 72 24 – Служба „ Съдебни секретари“.

        Освен на място в съда исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до Административен съд – Пазарджик по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на съда: [email protected]g, а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс – 034/40 72 12.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     Уведомяваме всички клиенти на Административен съд – Пазарджик, че на основание чл. 141 от Административнопроцесуалния кодекс по електронната поща на Административен съд – Пазарджик могат да бъдат изпращани/представяни само електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 02.12.2019г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК ИМА НОВ САЙТ С АДРЕС :

https://pazardzhik-adms.justice.bg/.

ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ САЙТ ЩЕ СЕ ПОДДЪРЖА АКТУАЛНА ДО 02.01.2020г.

  Съгласно приетите в съда „Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес“ всички физически или юридически лица, които желаят да получават съобщения и призовки по електронен път, трябва да подадат в деловодството на съда Заявление за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  в Административен съд-Пазарджик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.