Начало

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 02.12.2019г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК ИМА НОВ САЙТ С АДРЕС :

https://pazardzhik-adms.justice.bg/

 

Служител, изпълняващ функция “Връзки с обществеността”:

 • телефон: 034/407-220
 • GSM: 0877 992 999

14.09.2021 г.      Информираме Ви за планирано прекъсване работата на Единния портал за електронно правосъдие в периода 18-19.09.2021 г.

 

 

25.08.2021г. Протокол крайни резултати конкурс съдeбен помощник.  За повече подробности в раздел Пресцентър –  “Обяви и конкурси”

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Работно време на съда за работа с граждани

                   Уважаеми граждани,

          Във връзка със Заповед № РД-01-172/19.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и актуализиране на противоепидемичните мерки в Административен съд – Пазарджик Ви уведомяваме, че считано от 23.08.2021 г. служби „Регистратура“ и „Съдебно деловодство“ на Административен съд – Пазарджик ще работят с граждани със следното работно време:

 • Сутрин: от 9,00 до 12,00 часа;
 • Следобeд: от 14,00 до 16,00 часа.

През времето от 8,00 до 9,00 часа, от 12,00 до 14,00 часа и от 16,00 до 17,00 часа ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

При влизането в Административен съд – Пазарджик всички посетители задължително трябва да имат правилно поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

          Апелираме да се възползвате от съществуващата в Административен съд – Пазарджик възможност от извършване на отдалечени справки по делата – чрез сайта на съда и чрез Единния портал за електронно правосъдие. Желателно е информацията да се получава и на следните телефони:

 • 034/40 72 10 – служба „Съдебно деловодство“
 • 034/40 72 18 – служба „Съдебно деловодство“
 • 034/40 72 26 – служба „Регистратура“
 • 034/40 72 24 – служба „Съдебни секретари“

Освен на място в съда, исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до Административен съд – Пазарджик по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на съда: [email protected], чрез лицензиран пощенски оператор или по факс: 034/ 40 72 12

 

06.08.2021г. Протокол_резултати писмен изпит съдебен помощник.   За повече информация раздел Конкурси

 23.07.2021г. Решение ЧР-09-01_ 23.07.2021 по жалба на кандидат С.К.С.  За повече информация раздел Конкурси

19.07.2021г.      Първи етап конкурс съдебен помощник . За повече информация раздел Конкурси

 

СЪОБЩЕНИЕ

     Уведомяваме Ви, че на основание чл. 18а, ал. 5 и чл. 137, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Глава осемнадесета „а“ от Закона за съдебната власт, административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, организациите и адвокатите, участници в производствата, задължително посочват електронен адрес съгласно Закона за съдебната власт в производствата пред съд за призоваване и получаване на документи и съобщения.

 16.06.2021 г.         Първи етап конкурс съдебен деловодител .За повече информация раздел Конкурси

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  14.06.2021 г.          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК 1 бр. ЗА  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ КОНКУРСИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Работно време на съда за работа с граждани

Уважаеми граждани,

         Във връзка с актуализираните с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 21/01.06.2021 г. Правила и мерки за работата на съдилищата в условията на пандемия Ви уведомяваме, че служби „Регистратура“ и „Съдебно деловодство“ на Административен съд – Пазарджик, възобновяват непрекъснатото си работно време с граждани от 09.00 – 17.00 часа, считано от 01.06.2021 г.

           При влизането в Административен съд – Пазарджик всички посетители задължително трябва да имат правилно поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

Заповед за изменение   и допълнение на Вътрешните правила и мерки за работа в условията на пандемия, считано от 01.06.2021 г.

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 1 бр. ЗА  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ КОНКУРСИ

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2020 ГОДИНА

           На 18.03.2021 г. в Зала 1 на Административен съд – Пазарджик, при стриктно спазване не всички епидемични, мерки се проведе събрание на съдиите и съдебните служители, на което беше представен Годишният отчетен доклад за дейността на съда през 2020 година. На доклада присъстваха съдиите и представители на отделните служби в съда.

            Представители на местните медии отразиха представянето на годишния доклад.

            Общото събрание откри председателят на Административен съд – Пазарджик Мариана Шотева, която в резюме представи доклада за дейността на съда за 2020 г.

            Председателят на съда определи отчетната 2020 г. като една различна година, година на изпитания. Тя отбеляза, че 2020 г. е най-натоварената за Административен съд – Пазарджик от самотото му създаване. Въпреки високата натовареност съдът отчита отлични резултати.

            През 2020 г. в съда са разгледани най-много дела. Председателят на съда отбеляза, че средната натовареност на съдия по щат е 228,13 дела за разглеждане през годината или 19,01 дела месечно. Тенденцията на нарастване на щатната натовареност ще продължи и през следващите години във връзка с изменението на АПК през 2018 г. и промяната на подсъдността на някои групи дела.

Въпреки трудностите, породени от короновирусната инфекция отчетната година е рекордна по отношение на броя свършени дела – 178,88 дела на съдия или 14,91 дела месечно.

В съда са постигнати отлични резултати по отношение срочност  на делата въпреки изключително високата навотареност на съдиите. Всички съдебни решения са постановени в законоустановения едномесечен срок.

            Председателят на съда благодари на съдиите и съдебните служители за постигнатите високи резултати, за ефективната, качествена и срочна работа, за взаимното доверие в тежките условия на пандемия, като пожела здраве и успехи.

            В изпълнение на чл.93, ал.1, т.15 от Закона за съдебната власт годишният доклад за дейността на Административен съд – Пазарджик е публикуван на интернет страницата на съда.

 

Медиите за събитието :           PA media               Марица             Знаме          Телемедиа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Работно време на съда за работа с граждани

Уважаеми граждани,

        Във връзка с удължената епидемична обстановка и въведените със заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. Ви уведомяваме, че служби „Регистратура“ и „Съдебно деловодство“ на Административен съд – Пазарджик, ще работят с граждани със следното работно време:

– сутрин: от 9.00 до 12.00 часа;
– след обяд: от 14.00 до 17.00 часа.

        През времето от 08.00 до 9.00 часа и от 12.00 до 14.00 часа в съда ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.
При влизането в Административен съд – Пазарджик всички посетители задължително трябва да имат правилно поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – /П/
ПАЗАРДЖИК

Заповед за изменение   и допълнение на Вътрешните правила и мерки за работа в условията на пандемия, считано от 01.02.2021 г.

Заповеди на министъра на здравеопазването от 26.01.2021г. , във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето.

 Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в сградите и обектите на съдебната власт

Правила и мерки на ВСС за работата на съдилищата в условията на пандемия

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

          В качеството си на председател на Административен съд – Пазарджик Ви призовавам, по възможност и препоръчително да предоставяте документи и да извършвате справки по телефон и по електронна поща, изрично посочени на страницата на Административен съд – Пазарджик [email protected]

            Моля, при необходимост от посещение на място в Административен съд – Пазарджик да се обаждате предварително в деловодството на съда, за да получите точна информация за извършване на справката.

            Тези мерки са свързани с изключително критичната към настоящия момент епидемична обстановка в страната, както и за запазване живота и здравето не само на съдии и служители на Административен съд – Пазарджик, но и на живота и здравето на всички граждани, имащи контакт със съда.

            Моля, адвокатите и административните органи да спазват изискването за предоставяне на електронен адрес за комуникация със съда , или да се регистрират в ЕПЕП.

            Благодаря за разбирането!

            Бъдете здрави!

11.11.2020 г.                                           АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ –

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            

Уважаеми клиенти,

       Във връзка с въведените редица мерки за ограничаване разпространението на грипа, предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 и съобразно предложенията на Националния оперативен щаб, апелираме да се възползвате от съществуващата в Административен съд – Пазарджик възможност за извършването на отдалечени справки по делата, като такива могат да бъдат извършвани както чрез сайта на съда и Единния портал за електронно правосъдие,  така и на телефони:

 • 034 / 40 72 10 – Служба „Съдебно деловодство“   – I, II,  V, VI, VIII състави
 • 034 / 40 72 18 – Служба „Съдебно деловодство“;  – III, VII състави
 • 034 / 40 72 26 – Служба „Регистратура“;
 • 034 / 40 72 24 – Служба „ Съдебни секретари“.

        Освен на място в съда исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до Административен съд – Пазарджик по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на съда: [email protected]g, а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс – 034/40 72 12.

СЪОБЩЕНИЕ

     Уведомяваме всички клиенти на Административен съд – Пазарджик, че на основание чл. 141 от Административнопроцесуалния кодекс по електронната поща на Административен съд – Пазарджик могат да бъдат изпращани/представяни само електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 02.12.2019г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК ИМА НОВ САЙТ С АДРЕС :

https://pazardzhik-adms.justice.bg/.

ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ САЙТ ЩЕ СЕ ПОДДЪРЖА АКТУАЛНА ДО 02.01.2022г.

  Съгласно приетите в съда „Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес“ всички физически или юридически лица, които желаят да получават съобщения и призовки по електронен път, трябва да подадат в деловодството на съда Заявление за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  в Административен съд-Пазарджик

 

 

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.