Начало

 ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  в Административен съд Пазарджик

15 НОЕМВРИ 2018 – „ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ”

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Пазарджик

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  

    За поредна година Административен съд – Пазарджик организира „Ден на отворени врати“, който ще се проведе на 15.11.2018 г. (четвъртък) от 09,00 до 15,00 часа в сградата, в която функционира съдът, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 20, ет. 5 (сградата на Изчислителния център).

   В деня на отворени врати каним всички желаещи да посетят  Административен съд – Пазарджик и да се запознаят със структурата и дейността на съда, с организацията на работа на съдиите и съдебната администрация, с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и начините на получаване на  информация.

   В рамките на инициативата в 11,00 часа на гости на съда ще бъдат ученици от Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик, които ще присъстват на реално съдебно заседание и ще се запознаят отблизо с работата на съдиите и съдебната администрация.

   В часа за разпределяне на постъпилите в съда дела Председателят ще представи начина на разпределяне чрез Централизираната система за разпределение на делата на Висшия съдебен съвет.

  През целия ден на информационните монитори ще бъдат излъчвани видеоматериали „Третата власт отвътре – 10 информационни рубрики“ на Висшия съдебен съвет.

 Лице и телефон за контакти: Гергана Стойнова – съдебен администратор, телефони: 034/40 72 11, 0877 992 999.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Учениците от 10г клас на ПМГ „Константин Величков“ – гр. Пазарджик на гости в „Синята стая“ в Комплекса за социални услуги за деца и семейства

 

 „Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

На 26.06.2018 г. от 12,30 ч. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) гр. Пазарджик се проведе заключителната среща на учениците от 10г клас на Профилираната математическа гимназия „Константин Величков“ – гр. Пазарджик със съдии от Административен съд – Пазарджик.

Лектори по днешната тема „Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление.“ бяха председателят на съда Мариана Шотева и съдия Георги Видев.

            Съдия Шотева разказа на учениците за създаването на първата в България специализирана стая за изслушване на непълнолетни участници в правни процедури, известна като „Синя стая“. С голям интерес гимназистите са запознаха отблизо с условията в „Синята стая“ като влязоха в различни роли – на психолог, дете – жертва на престъпление, съдия, прокурор и следовател.

         Съдия Видев разясни на учениците как да защитят правата си чрез съдебните институции в България и в Европейския съюз, а Гергана Спасова – директор на КСУДС ги запозна с услугите, предоставяни от ръководената от нея институция.

            За активното си участие в Образователната програма всеки един от учениците получи от председателя на съда удостоверение, а за подарък –  Конституцията на Република България, тефтер и химикал.

            Мариана Шотева благодари на учениците и техния ръководител за проявения интерес и дейно участие.

            С днешната заключителна среща приключи образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, инициирана от Висш съдебен съвет и Върховен административен съд за учебната 2017/2018 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 Учениците от  Х в клас на Профилираната математическа гимназия „Константин Величков“ се запознаха с основния закон на страната ни

 

               „Конституцията на Република България“ беше темата на днешната среща с учениците от Х в клас на Профилираната математическа гимназия „Константин Величков“ – гр. Пазарджик, която се проведе в рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на Административен съд – Пазарджик. И този път съдиите лектори гостуваха в училището-партньор. Съдия Георги Петров разясни на учениците защо Конституцията е основният закон на страната и направи преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Учениците разсъждаваха върху въпроса за ролята на съдебната власт според основния закон на страната ни. Под формата на дискусия премина втората част от лекцията, която беше представена от съдия Георги Видев и се отнасяше за основните права и задължения на гражданите. Учениците разбраха, че освен в националното ни законодателство, правата ни като граждани на страна членка на Европейския съюз са регламентирани в Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз. Съдия Видев разказа на учениците къде и по какъв начин могат да защитят правата си и ги запозна с пътя на една жалба до Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 Що е административно правосъдие?

Как да подходят учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания?

 „Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

 

При голяма активност на учениците от Профилираната математическа гимназия „Константин Величков“ премина втората среща от образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се проведе на 17.04.2018 г. в училището-партньор.

Лекторите Десислава Кривиралчева – зам. председател на Административен съд – Пазарджик и съдия Христина Юрукова отговаряха на въпросите „Що е административно правосъдие?“, „Административното нарушение – престъпление ли е?“, „Какви са последиците от административните нарушения и какви са административните наказания?“. Втората част от лекция бе с практическа насоченост и предизвика най-голям интерес у аудиторията. Лектори и ученици обсъдиха казусите „Какво следва ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но считам, че не съм извършил нарушение?“  и „Какви са последиците от неспазване на вечерния час?“. Съдиите съветваха децата как да подходят в често срещани житейски ситуации.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Първа среща на учениците от Х г клас от Профилираната математическа гимназия „Константин Величков“ – гр. Пазарджик

с Административен съд – Пазарджик 

 

                В  Административен съд – Пазарджик успешно стартира образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. За трета поредна година съдът участва в тази съвместна инициатива между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, чиято цел е повишаване на правната култура на учениците и формирането им като отговорни и активни граждани.

               Партньор на Административен съд – Пазарджик в образователната програма за учебната 2017/2018 г. е Профилираната математическа гимназия „Константин Величков“ – гр. Пазарджик.

              Първата от петте планирани срещи  на учениците със съдиите–лектори  се проведе на 10.04.2018 г. в зала № 1 на съда. Темата „Съдебната система в Република България. Структура на съдебната власт. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховният административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България“ бе представена от председателя на съда – Мариана Шотева и съдия Георги Петров. Лекторите успяха да провокират интереса на учениците, които взеха активно участие в срещата.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2017 ГОДИНА

           

На 02.03.2018 г. в Зала 1 на Административен съд – Пазарджик се проведе събрание на съдиите и съдебните служители, на което беше представен Годишния отчетен доклад за дейността на съда през 2017 година. На доклада присъстваха съдиите и съдебните служители.

Гости на събранието бяха: Георги Чолаков – председател на Върховен административен съд, съдия Надежда Джелепова – председател на ІІ-ро отделение на Върховен административен съд, съдия Ваня Анчева – председател на VІІ-мо отделение на Върховен административен съд, Стефка Кемалова – съдия в І-во отделение на Върховен административен съд, Йордан Кожухаров – заместник областен управител на Област Пазарджик, Георги Шопов – омбудсман на гр.Пазарджик, Йордан Рогачев – Директор на ОД на МВР – Пазарджик, Васил Малинов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пазарджик, Елеонора Серафимова – председател на Окръжен съд – Пазарджик, Веселка Златева – председател на Районен съд – Пазарджик, Камен Гатев – председател на Районен съд – Пещера, Веселин Петричев – председател на Районен съд – Велинград, Кирил Александров – председател на Адвокатска колегия – Пазарджик, Антоанета Иванова – началник Областно звено „Охрана“.

Представители на местните медии отразиха представянето на годишния доклад.

Общото събрание откри председателят на Административен съд – Пазарджик Мариана Шотева, която в резюме представи доклада за дейността на съда за 2017 г.

Отчетени бяха постигнатите много добри резултати по всички показатели за дейността на съда: стабилитет на постъпилите през последните четири години дела, значително увеличаване на броя на първоинстанционните дела, най-голям брой на свършените дела през последните четири години, висок относителен дял на свършените по същество дела, висока действителна натовареност на съдиите, много добро качество на съдебните актове, високи стандарти в обслужването на гражданите.

Председателят на съда отбеляза, че ръководството ще продължи да работи по проекта за изграждане на административна сграда за нуждите на Административен съд- Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик.

В заключение госпожа Шотева благодари на съдиите и съдебните служители за постигнатите високи резултати, за спокойния микроклимат и за взаимното доверие.

Председателят на ВАС господин Георги Чолаков даде изключително висока оценка за постигнатото и отчетеното от Административен съд – Пазарджик. Висока оценка за съда поставиха и другите гости, отбелязвайки, че Административен съд – Пазарджик е един от водещите и най-добре работещи административни съдилища.

В изпълнение на чл.93, ал.1 т.15 от ЗСВ годишният доклад за дейността на Административен съд – Пазарджик е публикуван на интернет страницата на съда.

02.03.2018 г.

Административен съд – Пазарджик

 

 

07.12.2017

                           Председателят  на Административен съд Пазарджик Мариана Шотева изнесе лекция за правата на децата пред ученици от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – град Пазарджик по образователната програма  Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“      на Окръжен съд Пазарджик

23НОЕМВРИ 2017 – „ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ”

„МОЕТО ПРАВО Е МОЯТА ОТГОВОРНОСТ“

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   При засилен интерес от страна на граждани и ученици протече инициативата „Ден на отворени врати“ в Административен съд – Пазарджик, която се проведе в днешния ден по предварително обявената програма.

Денят на отворените врати премина под мотото „Моето право е моята отговорност“. На гости на съда бяха ученици – посланици на Европейския парламент от гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик, с ръководител Цветелина Арапова-Чавдарова, които участваха в интерактивна игра за познаване на правата и задълженията им в Европейския съюз. Учениците бяха разделени на два отбора с капитани: председателят на съда Мариана Шотева и съдия Георги Видев. И двата отбора бяха изключително знаещи, като само бързината при даването на отговорите даде малка преднина на единия отбор. Имаше предизвикателство и към капитаните, с което те се справиха успешно с помощта на своите съотборници. Всички участници в играта получиха символичен подарък – чаша за чай с мотото на инициативата, което да им напомня, че всяко тяхно право е и тяхна отговорност. Учениците представиха сътворена от тях „Азбука на моите права“. Служители от областно звено „Охрана“ демонстрираха с участието на децата по какъв начин се осъществява пропускателния режим в съда. Спечелилият отбор присъства на открито съдебно заседание, а другият отбор се запозна с пътя на една жалба от постъпването й в съда до постановяването на съдебния акт от съдията.

С работата на съда се запознаха и представители на Сдружение „Човеколюбие“ гр. Пазарджик.

Събитието уважиха заместник областният управител на област Пазарджик Йордан Кожухаров, окръжният прокурор Васил Малинов, комисар Блага Крайчева от ОД на МВР гр. Пазарджик, началникът на Областно звено „Охрана-Пазарджик“ главен инспектор Антоанета Иванова, директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Пазарджик – Гергана Спасова и директорът на гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“  – Иванка Ваклинова.

 По време на инициативата на мониторите пред съдебните зали бяха излъчвани видеоматериали „Третата власт отвътре – 10 информационни рубрики“ на Висшия съдебен съвет.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    За пета поредна година Административен съд – Пазарджик организира „Ден на отворени врати“, който ще се проведе на 23.11.2017 г. (четвъртък) от 09,30 до 14,30 часа в сградата, в която функционира съдът с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 20, ет. 5 (сградата на Изчислителния център).

В деня на отворени врати каним всички желаещи да посетят  Административен съд – Пазарджик и да се запознаят със структурата и дейността на съда, с организацията на работа на съдиите и съдебната администрация, с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и начините на получаване на  информация.

В рамките на инициативата в 10,30 часа на гости на съда ще бъдат ученици – посланици на Европейския парламент от Гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик. Посещението ще премине под надслов „Моето право е моята отговорност“. Учениците ще участват в интерактивна игра, свързана с познаване на правата и задълженията им.

В часа за разпределяне на постъпилите в съда дела председателят ще представи начина на разпределяне чрез Централизираната система за разпределение на делата на Висшия съдебен съвет.

През целия ден на информационните монитори ще бъдат излъчвани видеоматериали „Третата власт отвътре – 10 информационни рубрики“ на Висшия съдебен съвет..

Програмата за инициативата е изложена на таблото за обявления.

Лице и телефон за контакти: Гергана Стойнова – съдебен администратор, телефони: 034/40 72 11, 0877 992 999.

  

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На 09.08.2017 г. съдийският състав на Административен съд – Пазарджик се увеличи с един съдия. Досегашният административен ръководител – председател на Административен съд – Пловдив Георги Господинов Петров встъпи в длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. На встъпването присъстваха административният ръководител – председател Мариана Шотева, заместникът на административния ръководител – заместник-председателят Десислава Кривиралчева, съдия Георги Видев и съдебни служители от Административен съд – Пазарджик.

         Председателят Мариана Шотева приветства новия член от състава на Административен съд – Пазарджик, като му пожела здраве, да твори законосъобразни и справедливи актове и да продължава успешната си съдийска кариера.

         Георги Петров е върнат на длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с решение по протокол № 33, т.11 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 1 август 2017 г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Правата ни като граждани на Европейския съюз.

Права и задължения на учениците.Съдебни процедури

с участие на деца и правата на децата в тези процедури.

Органи, които могат да предложат подкрепа и защита.

„Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

         На 06.06.2017 г. от 13,00 ч. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр.Пазарджик се проведе заключителната среща на учениците от ХІб клас на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр.Пазарджик със съдии от Административен съд – Пазарджик.

         Лектори по днешната тема от образователната програма бяха председателят на съда Мариана Шотева и заместник-председателят Десислава Кривиралчева, които запознаха децата с правата и задълженията на учениците, със съдебните процедури с участие на деца и правата им в тези процедури.

         Съдия Шотева разказа за първата в България специализирана стая за изслушване на непълнолетни участници в правни процедури, известна като „Синя стая“. Учениците имаха и възможността отблизо да се запознаят със „Синята стая“, към която проявиха особен интерес.

         За активното си участие в Образователната програма всеки един от учениците получи от председателя удостоверение и подарък флаш памет.

         Мариана Шотева благодари на учениците за проявения интерес и дейно участие.

         С днешната заключителна среща приключи образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“,   инициирана от Висш съдебен съвет и Върховен административен съд.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Деветокласничка стана председател на Административен съд – Пазарджик на Деня на детето

 По повод Деня на детето 1-ви юни деветокласничката Десислава Никлина от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ влезе в ролята на председател на Административен съд – Пазарджик за един ден.

Председателят на съда Мариана Шотева запозна своята „заместничка“ с ежедневните си задължения. Ученичката присъства на разпределението на делата на случаен принцип и оказа техническа помощ на председателя на съда. Любознателното момиче с интерес наблюдаваше как се образуват новопостъпилите дела в автоматизираната деловодна програма. Тя се запозна с работата на всички служби в съда. Заедно с председателя на съда извършиха преглед на ежедневия доклад.

В края на „работния си ден“ Десислава Никлина получи от административния ръководител г-жа Шотева символичен подарък  – Конституцията на Република България с пожелание за здраве и успехи, а за спомен от този ден чаша с надпис „Председател на Административен съд – Пазарджик за 1 ден  – 01.06.2017 г.“.

 

Административен ръководител-председател: Мариана Шотева

Заместник – председател: Десислава Кривиралчева

Съдии:

Георги  Петров
Васко Нанев
Георги Видев
Христина Юрукова

 

 

АНКЕТА

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.