За съда

Съдийски състави:
Мариана Шотева – председател
Десислaва Кривиралчева – зам.председател
Васко Нанев – съдия
Стефка Кемалова – съдия
Георги Видев – съдия
Христина Юрукова – съдия

Банкова сметка за внасяне на държавни такси:
IBAN: BG 40 SOMB9130 31 40996601
BIC: SOMB BGSF
Общинска банка АД клон Пазарджик

Банкова сметка за вещи лица:
IBAN: BG 31 SOMB9130 33 40996601
BIC: SOMB BGSF
Общинска банка АД клон Пазарджик

Адрес на съда:
гр.Пазарджик 4400, ул.”Константин Величков” №20 ет.5

Работно време: 8:30-17:00

Телефони:
034/407-226 – Регистратура
034/407-210, 407-218 – Деловодствa
034/407-211 съдебен администратор и административен секретар
034/407-217 главен счетоводител и съд. архивар
034/407-221 системен администратор и стастик
034/407-212 – факс

Електронна поща на съда: аdmincо[email protected]аdmincоurt-pz.bg
Електронен адрес за съдебно призоваване: sadebnо_prizо[email protected]оurt-pz.bg 3аявление за електронно призоваване
Кутия за предложения и сигнали: signа[email protected]оurt-pz.bg