За съда

Съдийски състави:
Мариана Шотева – председател
Десислaва Кривиралчева – зам.председател
Васко Нанев – съдия
Георги Петров  – съдия
Георги Видев – съдия
Христина Юрукова – съдия

Банкова сметка за внасяне на държавни такси:
IBAN: BG 40 SOMB9130 31 40996601
BIC: SOMB BGSF
Общинска банка АД клон Пазарджик

Банкова сметка за вещи лица и свидетели:
IBAN: BG 31 SOMB9130 33 40996601
BIC: SOMB BGSF
Общинска банка АД клон Пазарджик

Адрес на съда:
гр.Пазарджик 4400, ул.”Константин Величков” №20 ет.5

Работно време: 8:30-17:00

Телефони:
034/407-226 – Регистратура
034/407-210, 407-218 – Деловодствa
034/407-220 съдебен администратор                                                                             034/407-211  административен секретар
034/407-217  главен счетоводител
034/407-221  системен администратор и стастик
034/407-212  факс

Електронни пощи на съда: аdmincо[email protected]аdmincоurt-pz.bg   ;                                                                           [email protected]                          Електронен адрес за съдебно призоваване: sadebnо_prizо[email protected]оurt-pz.bg 3аявление за електронно призоваване
Кутия за предложения и сигнали: signа[email protected]оurt-pz.bg