Правила

Стандарти за качеството на съдебно-административното обслужване в Административен съд-Пазарджик

Вътрешни правила за реда и организацията при провеждане на стаж от стажант-юристите в Административен съд-Пазарджик

Наредба № 6 за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма

Наредба № 5 за организацията и реда за водене, съхраняването и достъпа до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация

Наредба № 4 от 16.03.2016г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата

 

 

Политика за защита на личните данни

Правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила и времеви стандарти
Правила за изпращане на призовки и съобщения, чрез електронен адрес
Правила за публикуване на актове на съда в интернет
Правила за докладване на нарушения на етичния кодекс от служителите на съда
Правила за работа с медиите
Правила за достъп до обществена информация
Заповед РД-08-06 от 11.01.2011г. за критериите за дело с особен обществен интерес
Заповед РД-08-69 от 30.12.2011г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информaция