Протоколи от О.С.З.

2021г.

Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември

Протоколи от О.С.З през 2020г.

Протоколи от О.С.З през 2019г.

Чл. 142а. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) Протоколът от открито съдебно заседание се публикува на Интернет страницата на съда в 14-дневен срок от заседанието.