Прессъобщения


Административен съд – Пазарджик – трети в страната по натовареност!

    Председателят на Административен съд – Пазарджик – Мариана Шотева заяви, че съгласно официалната статистика, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет Административен съд – Пазарджик е в първите места по натовареност на делата за разглеждане и на свършените дела през 2019 г. Данните сочат, че от 28 административни съдилища в страната, съдът в гр. Пазарджик е на трето място по действителна натовареност както на делата за разглеждане, така и на свършените дела. По щатна натовареност на делата за разглеждане съдът е на пето място, като разликата с предните два съда е в стотни. Все още не са заети  утвърдените през 2019 г. с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  две допълнителни щатни бройки за съдии, като за да бъде подпомогната работа на съдиите, със заповеди на председателя на Върховен административен съд  на тези бройки са командировани съдии от районните съдилища в гр. Пазарджик и гр. Асеновград.

       Статистическите данни за последните години утвърждават позицията на Административен съд – Пазарджик като един от най-натоварените административни съдилища в страната.

Публикация в  pz-topnews.bg

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

         С Решение № 372/01.07.2020г. по административно дело № 650/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик Х-ти съдебен състав отхвърли жалбата, подадена от Инициативен комитет за провеждане на Референдум в община Пещера против инвестиционно предложение на „Грийнбърн“ ЕООД за изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, против Решение № 91 от 09.06.2020 г. на Общински съвет Пещера, взето с протокол № 10, с което Общински съвет Пещера отказва произвеждане на местен референдум с въпроси:

  1. „Против ли сте да бъде изградено депо за опасни отпадъци от „Грийнбърн“ ЕООД към инсталация за изгаряне на опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера или от друга компания с идентично инвестиционно предложение ?“

  2. “Против ли сте функционирането на вече изградената инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД?“

  3. “Подкрепяте ли Кмета на община Пещера и Председателя на Общински съвет Пещера да инициират процедура и да извършат необходимите правни и организационни действия съобразно своята компетентност, така че да не бъде допуснато изграждане на депо за опасни отпадъци?“.

        Решението на Административен съд – Пазарджик е окончателно съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

            На 26.06.2020 г. при спазване на приетите Вътрешни правила и мерки за работа на Административен съд – Пазарджик в условията на пандемия, Десети съдебен състав на съда разгледа в открито съдебно заседание административно дело № 650/2020 г.  по описа на Административен съд – Пазарджик с предмет Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборен кодекс.

      Жалбата е подадена от Инициативен комитет за провеждане на Референдум в община Пещера против инвестиционно предложение на „Грийнбърн“ ЕООД за изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД против Решение № 91 от 09.06.2020 г. на общински съвет Пещера, взето с протокол № 10, с което общински съвет Пещера отказва произвеждане на местен референдум.

       С настоящото съдебно заседание съдебният състав обяви делото за решаване. Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

      Протоколът от съдебното заседание ще бъде публикуван на интернет страницата на Административен съд – Пазарджик в 3-дневен срок.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

            В Административен съд – Пазарджик на 16.06.2020 г. е образувано административно дело № 650/2020 с предмет Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборен кодекс. Жалбата е подадена от Инициативен комитет за провеждане на Референдум в община Пещера против инвестиционно предложение на „Грийнбърн“ ЕООД за изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, против Решение № 91 от 09.06.2020 на общински съвет Пещера, взето с протокол № 10, с което общински съвет Пещера отказва произвеждане на местен референдум.

            С определение № 892/17.6.2020г. Х състав на съда е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.06.2020 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

           Във връзка с въведените редица мерки за ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19 на 26.05.2020 г. съдия Десислава Кривиралчева – Трети едноличен състав на Административен съд – Пазарджик проведе съдебно заседание с използване на видеоконферентна връзка – чрез софтуера Скайп (Skype) по административни дела  № 1477/2019 г. и № 60/2020 г.  И двете производства са по реда на АПК, във връзка  със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Образувани са по искови молби на лица, лишени от свобода, единият от които изтърпява присъдата си в Затвора гр. Стара Загора, а другият в Затвора гр. Пазарджик. Чрез програмата е осъществена  видеовръзка от електронните устройства в  зала № 1 на съда, Затвора гр. Пазарджик и Затвора гр. Стара Загора.

           В последния работен ден, предхождащ съдебното заседание, със съдействието на служители на двата затвора, е осъществена тестова видеоконферентна връзка. Заседанията са  преминали успешно, при добра техническа  обезпеченост, което не е  наложило прекъсвания. И двете дела са обявени за решаване, като съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения едномесечен срок. Осъществени са звукозаписи и по двете дела, които се съхраняват в срока за поправка и допълване на протокола. Протоколите са публикувани незабавно на интернет страницата на съда … тук …

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     На 22.05.2020 г., при спазване на приетите Вътрешни правила и мерки за работа на Административен съд – Пазарджик в условията на пандемия, Седми съдебен състав на Административен съд – Пазарджик разгледа в открито съдебно заседание административно дело № 500/2020 г. по описа на съда. Производството е по реда на чл. 459 и сл. от Изборния кодекс във връзка с чл. 42 и сл. от  Закона за местното самоуправление и местната администрация. Делото е образувано по жалба на В. А. против Решение № 182-МИ/06.03.2020 г. на Общинска избирателна комисия гр. Белово, с което  на основание чл. 42, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация са прекратени предсрочно пълномощията на жалбоподателя, който преди това е обявен за избран за кмет на село Аканджиево, община Белово.

         В настоящото съдебно заседание съдията докладчик даде ход по същество на делото, като същото бе обявено за решаване.

       Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения 14-дневен срок.

 Протоколът от съдебното заседание е публикуван на интернет страницата на Административен съд – Пазарджик…  тук

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

           На 18.05.2020 г., при спазване на приетите Вътрешни правила и мерки за работа на Административен съд – Пазарджик в условията на пандемия пети съдебен състав на Административен съд – Пазарджик разгледа в открито съдебно заседание административно дело № 500/2020 г. по описа на съда. Производството е по реда на чл. 459 и сл. от Изборния кодекс във връзка с чл. 42 и сл. от  Закона за местното самоуправление и местната администрация. Делото е образувано по жалба на В. А. против Решение № 182-МИ/06.03.2020 г. на Общинска избирателна комисия гр. Белово, с което  на основание чл. 42, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация са прекратени предсрочно пълномощията на жалбоподателя, който преди това е обявен за избран за кмет на село Аканджиево, община Белово.

           Поради отвод на съдията-докладчик в днешното заседание не бе даден ход на делото. Тъй като делото представлява бързо производство, веднага след изготвяне на протокола от откритото съдебно заседание, председателят на съда извърши преразпределение на делото на случаен принцип на нов съдия-докладчик.

              Протоколът от съдебното заседание е публикуван на интернет страницата на Административен съд – Пазарджик….тук

 Административен съд-Пазарджик работи при спазване на всички мерки за безопасност – източник Telemedia.bg

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

                 На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт, решение по Протокол № 9 от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020 г. по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 16 март 2020 г. до 13 април 20.20 г. .,….. За повече информация ; Допълнение-18.03.2020г   Допълнение-26.03.2020г.;  Допълнение-01.04.2020г.;  Допълнение-09.04.2020г.;                   Допълнение-13.04.2020г.

Допълнение-16.04.2020г.;                    Допълнение-30.04.2020г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

            На 05.05.2020 г. председателят на Административен съд – Пазарджик Мариана Шотева бе гост-лектор при разискване на темата „Законът за извънредното положение – предпазва, ограничава или нарушава основните ни човешки права“ с ученици от ПГ „Иван С.Аксаков“ в гр.Пазарджик.

            Разискванията се проведоха в рамките на един учебен час в Teams.microsoft.com.

https://www.facebook.com/tsvetelina.arapovachavdarova/posts/3088245747906621

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

                Във връзка с въведените редица мерки за ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19, на 30.04.2020 г. в Административен съд – Пазарджик се проведе първо съдебно заседание с използване на видеоконферентна връзка – чрез софтуера Скайп (Skype), по административно дело № 1/2020 г. Производството е по реда на АПК, във връзка  със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Образувано е по жалба на лице, лишено от свобода, което се намира в Затвора гр. Пазарджик, срещу бездействието на Началника на Затвора гр. Пазарджик да му предаде един брой аудиоплеър. Чрез програмата е осъществена  видеовръзка от две  електронни устройства – от зала № 1 на съда и от Затвора гр. Пазарджик.

            В деня, предхождащ съдебното заседание, със съдействието на служители на Затвора гр. Пазарджик, е осъществена тестова видеоконферентна връзка и в насрочения ден и час е проведено открито съдебно заседание. Същото е преминало успешно, при добра техническа  обезпеченост, което не е  наложило прекъсвания.

            В съдебната зала са присъствали съдията докладчик Георги Петров, съдебният секретар и системният администратор на съда за обезпечаване провеждането на съдебното заседание. В залата посредством видеоконферентна връзка е осъществено възприемане на звук и образ, позволяващо страните да вземат активно участие в съдебното заседание, по време на което съдът е докладвал постъпилите по делото документи, произнесъл се е по направените доказателствени искания и е дал ход по същество. Делото е обявено за решаване, като съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения едномесечен срок. Осъществен е звукозапис, който се съхранява в срока за поправка и допълване на протокола. Протоколът е публикуван незабавно на интернет страницата на съда.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2019 ГОДИНА

           

   На 06.03.2020 г. в Зала 1 на Административен съд – Пазарджик се проведе събрание на съдиите и съдебните служители, на което беше представен Годишният отчетен доклад за дейността на съда през 2019 година. На доклада присъстваха съдиите и представители на отделните служби в съда.

            Гости на събранието бяха:

Георги Чолаков – председател на Върховен административен съд, Мариника Чернева – заместник-председател на Върховен административен съд и ръководител на Първа колегия във ВАС, Любомир Гайдов – председател на 6-то отделение във ВАС, Марио Димитров – председател на 3-то отделение във ВАС, Румяна Монова – съдия във ВАС, Васил Малинов – окръжен прокурур на ОП – Пазарджик, старши комисар Ивайло Тишев – директор на ОД на МВР – Пазарджик, Веселка Златева – председател на РС – Пазарджик, Снежана Стоянова – председател на РС – Панагюрище, Кирил Александров – председател на АК – Пазарджик, Иван Главчев – заместник-председател на АК – Пазарджик.

            Представители на местните медии отразиха представянето на годишния доклад.

            Общото събрание откри председателят на Административен съд – Пазарджик Мариана Шотева, която в резюме представи доклада за дейността на съда за 2019 г.

            Председателят на съда определи отчетната 2019 г. като най-натоварената за Административен съд – Пазарджик от самотото му създаване. Отчетено бе, че са образувани, разгледани и свършени най-голям брой дела в сравнение с всички останали години. Освен като най-натоварена, годината е много успешна за целия екип от съдии и съдебни служители на съда.

            Отчетени бяха постигнатите много добри резултати по всички показатели за дейността на съда: тенденция на нарастване броя на постъпилите дела, като през отчетната година са постъпили най-голям брой дела в сравнение с всички предходни години; най-голям брой постъпили първоинстанционни дела; най-голям брой свършени дела в сравнение с предходните години; висок относителен дял на свършените по същество дела и най-висока действителна натовареност на делата за разглеждане – средно по 288 дела за разглеждане на съдия за годината; много добро качеството на съдебните актове; високи стандарти на обслужване на гражданите и социална ангажираност чрез участие на съда по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ по проект на Висш съдебен съвет и Министерство на образованието.

            Председателят на съда отбеляза, че ръководството на съда с помощта на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков ще продължи да работи по проекта за изграждане на административна сграда за нуждите на Административен съд- Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик.

            В заключение госпожа Шотева благодари на съдиите и съдебните служители за постигнатите високи резултати, за спокойния микроклимат и за взаимното доверие, като пожела здраве и още много успехи.

            Председателят на Върховен административен съд Георги Чолаков поздрави съдия Шотева и съдиите за постигнатите прекрасни резултати в Административен съд – Пазарджик. Поздравления поднесоха и другите гости, присъстващи на отчетното събрание.

            В изпълнение на чл.93, ал.1 т. 15 от ЗСВ годишният доклад за дейността на Административен съд – Пазарджик е публикуван на интернет страницата на съда.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     Уведомяваме всички клиенти на Административен съд – Пазарджик, че на основание чл. 141 от Административнопроцесуалния кодекс по електронната поща на Административен съд – Пазарджик могат да бъдат изпращани/представяни само електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

       По повод на епидемична обстановка в страната и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19), Ви призоваваме, ако имате грипоподобни симптоми да не посещавате Административен съд – Пазарджик, а да се възползвате от съществуващите възможности за отдалечен достъп.

Граждани с изявена грипоподобна и/или вирусна симптоматика няма да бъдат допускани до помещения на Административен съд – Пазарджик.

Съгласно оповестените мерки от Националния оперативен кризисен щаб призоваваме всеки посетител в съда да носи предпазна маска. Чакащите за обслужване клиенти в съда да спазват разстояние най-малко един метър един от друг.

На входа на Административен съд – Пазарджик е поставен дезинфектант, който моля, да използвате преди влизането си в помещенията на съда.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.93, ал.1 от Закона за съдебната власт и решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №8, доп. т.31 от заседание, проведено на 10.03.2020 г. във връзка с приети извънредни мерки за ограничаване разпространението на коронавирус – COVID-19  ….. За повече информация

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2019 ГОДИНА

           

   На 06.03.2020 г. в Зала 1 на Административен съд – Пазарджик се проведе събрание на съдиите и съдебните служители, на което беше представен Годишният отчетен доклад за дейността на съда през 2019 година. На доклада присъстваха съдиите и представители на отделните служби в съда.

            Гости на събранието бяха:

Георги Чолаков – председател на Върховен административен съд, Мариника Чернева – заместник-председател на Върховен административен съд и ръководител на Първа колегия във ВАС, Любомир Гайдов – председател на 6-то отделение във ВАС, Марио Димитров – председател на 3-то отделение във ВАС, Румяна Монова – съдия във ВАС, Васил Малинов – окръжен прокурур на ОП – Пазарджик, старши комисар Ивайло Тишев – директор на ОД на МВР – Пазарджик, Веселка Златева – председател на РС – Пазарджик, Снежана Стоянова – председател на РС – Панагюрище, Кирил Александров – председател на АК – Пазарджик, Иван Главчев – заместник-председател на АК – Пазарджик.

            Представители на местните медии отразиха представянето на годишния доклад.

            Общото събрание откри председателят на Административен съд – Пазарджик Мариана Шотева, която в резюме представи доклада за дейността на съда за 2019 г.

            Председателят на съда определи отчетната 2019 г. като най-натоварената за Административен съд – Пазарджик от самотото му създаване. Отчетено бе, че са образувани, разгледани и свършени най-голям брой дела в сравнение с всички останали години. Освен като най-натоварена, годината е много успешна за целия екип от съдии и съдебни служители на съда.

            Отчетени бяха постигнатите много добри резултати по всички показатели за дейността на съда: тенденция на нарастване броя на постъпилите дела, като през отчетната година са постъпили най-голям брой дела в сравнение с всички предходни години; най-голям брой постъпили първоинстанционни дела; най-голям брой свършени дела в сравнение с предходните години; висок относителен дял на свършените по същество дела и най-висока действителна натовареност на делата за разглеждане – средно по 288 дела за разглеждане на съдия за годината; много добро качеството на съдебните актове; високи стандарти на обслужване на гражданите и социална ангажираност чрез участие на съда по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ по проект на Висш съдебен съвет и Министерство на образованието.

            Председателят на съда отбеляза, че ръководството на съда с помощта на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков ще продължи да работи по проекта за изграждане на административна сграда за нуждите на Административен съд- Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик.

            В заключение госпожа Шотева благодари на съдиите и съдебните служители за постигнатите високи резултати, за спокойния микроклимат и за взаимното доверие, като пожела здраве и още много успехи.

            Председателят на Върховен административен съд Георги Чолаков поздрави съдия Шотева и съдиите за постигнатите прекрасни резултати в Административен съд – Пазарджик. Поздравления поднесоха и другите гости, присъстващи на отчетното събрание.

            В изпълнение на чл.93, ал.1 т. 15 от ЗСВ годишният доклад за дейността на Административен съд – Пазарджик е публикуван на интернет страницата на съда.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     С Решение № 45/27.01.2020 г. по административно дело № 17 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. VI-ти съдебен състав отмени Решение № 190/07.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия Септември, с което се отказва да се обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на М.В.Р., избран за кмет на Община Септември на изборите за общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019г., обявен за избран кмет на Община Септември с Решение № 155/28.10.2019 г. на ОИК Септември.

Преписката на Общинска избирателна комисия Септември се изпраща за ново произнасяне, в срок от 14 (четиринадесет) дни от влизане в сила на съдебното решение, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт.

Съдът остави без разглеждане жалбата на П. Н. Ц. – в качеството й на подала сигнала до ОИК Септември като общински съветник в Общински съвет Септември и на кандидат за кмет на Община Септември на местните избори през 2019 г., както и жалбата на Г. Ч. Б., Н. А. Д. и Н. Й. Б., като членове на Инициативен комитет „Да спасим Община Септември“ и в лично качество, подадена срещу Решение № 190/07.01.2020 г. на Общинската избирателна комисия Септември, като прекрати производството по отношение на тях.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

          С Решение № 20/10.01.2020 г. по административно дело № 1476 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. IV-ти съдебен състав отхвърли жалбата на С.П.Ч. против Решение № 76-МИ/23.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стрелча. Производството е по реда на чл. 459 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА. С обжалваното решение ОИК – Стрелча е прекратила предсрочно пълномощията на С.П.Ч., обявен за избран за кмет на Община Стрелча с Решение № 74-МИ/03.11.2019 г. Постановеният съдебен акт не е окончателен и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

      Уведомяваме всички клиенти на Административен съд – Пазарджик, че на основание чл. 141 от Административнопроцесуалния кодекс по електронната поща на Административен съд – Пазарджик могат да бъдат изпращани/представяни само електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

За поредна година Административен съд – Пазарджик организира „Ден на отворени врати“, който ще се проведе на 19.12.2019 г. (четвъртък) от 09,00 до 14,30 часа в сградата, в която функционира съдът, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 20, ет. 5 (сградата на Изчислителния център).

          В деня на отворени врати каним всички желаещи да посетят  Административен съд – Пазарджик и да се запознаят със структурата и дейността на съда, с организацията на работа на съдиите и съдебната администрация, с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и начините на получаване на  информация.

          В рамките на инициативата ще бъдат представени и приетите Стандарти за качеството на съдебно-административното обслужване в Административен съд – Пазарджик. На посетителите ще бъдат разяснени услугите и информацията, които се предоставят чрез Единния портал за електронно правосъдие.

        В часа за разпределяне на постъпилите в съда дела председателят ще представи начина на разпределяне чрез Централизираната система за разпределение на делата на Висшия съдебен съвет.

     Лице и телефон за контакти:

Гергана Стойнова – съдебен администратор, телефони: 034/40 72 11, 0877 992 999.

ПРИЕМЕН ДЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

е сряда от 14,30 ч. до 15,30 ч. след предварително записване на телефон 034 407 211 – Административен секретар.

         Не се приемат лица, които са страни по висящи дела в Административен съд – Пазарджик, разглеждани от състав, включващ председателя на съда.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

С определение № 1567/11.11.2019 г. по административно дело № 1266 по описа на Административен съд – Пазарджик I съдебен състав остави без разглеждане и прекрати производството, образувано по жалба на кандидат за общински съветник на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ против Решение № 107-МИ/29.10.2019 г. на ОИК Ракитово, в частта за обявяване на избраните общински съветници, по-конкретно във връзка с протокол на СИК № 132400011, а именно: СИК в гр. Костандово.

Делото е прекратено с оглед изрично направено волеизявление от жалбоподателя за оттегляне на жалбата в откритото съдебно заседание, проведено на 11.11.2019 г.

Постановеният съдебен акт не е окончателен и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 606/14.10.2019 г. по адм. дело № 1153/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик ХI-ти съдебен състав отхвърли жалбата на И.И.Д. срещу Решение № 119-МИ/03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик, потвърдено с Решение № 1316-МИ/07.10.2019г. на Централната избирателна комисия.

Производството е по реда на чл. 58, във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс и чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

С оспореното решение на ОИК-Пазарджик е отменено Решение № 117-МИ/01.10.2019г. на ОИК Пазарджик и е заличена регистрация на И. И. Д. като кандидат за кмет на с. Паталеница, община Пазарджик за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 58, ал. 3 от Изборния кодекс решението, постановено от Административен съд – Пазарджик не подлежи на обжалване.

Текста на съдебния акт можете да прочетете тук:

http://admincourt-pz.bg/dela/20191001/0161d819_153a1419.htm

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         С  решение № 598/11.10.2019 г. по административно дело № 1147 по описа на Административен съд – Пазарджик троен състав на съда  ОТМЕНЯ по жалба на Борислав Василев Даскалов Решение № 120 – МИ/03.10.2019 г. по Протокол № 19-МИ от 03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик и ВРЪЩА делото като преписка на ОИК – Пазарджик  за незабавно произнасяне с решение, като Борислав Василев Даскалов бъде регистриран като кандидат под № 1 в кандидатската листа за общински съветници, предложена от „Българско национално обединение“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания по прилагане на закона.

         Постановеният акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

Текстът на решението можете да прочетете тук:

http://admincourt-pz.bg/dela/20191001/0161d819_147a1119.htm

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      С определение № 1392/10.10.2019 г. троен състав на Административен съд – Пазарджик насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание административно дело № 1153 по описа на съда за 2019 г., образувано по жалбата на Иван Иванов Димитров срещу Решение № 119-МИ/03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик, потвърдено с Решение № 1316-МИ/07.10.2019г. на Централната избирателна комисия.

Производството е по реда на чл. 58, във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс и чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Откритото съдебно заседание ще се проведе на 14 октомври 2019 г. от 12.00 часа в зала № 1 на Административен съд – Пазарджик.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         С определение № 1389/09.10.2019 г. троен състав на Административен съд – Пазарджик насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание административно дело № 1147 по описа на съда за 2019 г., образувано по жалба на Борислав Василев Даскалов  против Решение № 120 – МИ/03.10.2019 г. по Протокол № 19-МИ от 03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик, относно заличаване регистрацията на Борислав Василев Даскалов, който е регистриран под № 1 в кандидатската листа за общински съветници, предложена от Българско национално обединение за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Със същото решение е анулирано издаденото на кандидата удостоверение от ОИК – Пазарджик.

         Производството е по реда на чл. 58 от Изборния кодекс и чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс.

Откритото съдебно заседание ще се проведе на 11 октомври 2019 г. от 12,00 часа в зала № 1 на Административен съд – Пазарджик.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         С решение № 589/09.10.2019 г. по административно дело№ 1141 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 година, троен състав на Административен съд – Пазарджик отхвърли  жалбата на Коалиция „БСП за България“ , гр.София, ул.“Позитано“ № 20, представлявана от Лиляна Димитрова Присадникова,  против Решение № 115 – МИ/НР от 30.09.2019 г. по Протокол № 17-МИ от 30.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик,  относно назначаване на Секционни избирателни комисии на територията на Община Пазарджик в изборите за общински съветници в Община Пазарджик на 27.10.2019 г.

         Постановеният съдебен акт не подлежи на обжалване.

        Текстът на решението можете да прочетете тук:

http://admincourt-pz.bg/dela/20191001/0161d819_141a0919.htm

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

С определение № 1384/08.10.2019 г. троен състав на Административен съд – Пазарджик насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание административно дело № 1141 по описа на съда за 2019 г., образувано по жалба на жалба на Коалиция „БСП за България“ против Решение № 115 – МИ/НР от 30.09.2019г. по Протокол № 17-МИ от 30.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик, относно назначаване на Секционни избирателни комисии на територията на Община Пазарджик в изборите за общински съветници в Община Пазарджик на 27.10.2019 г.

         Производството е по реда на чл. 58 от Изборния кодекс и чл. 98, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс.

          Откритото съдебно заседание ще се проведе на 09.10.2019 г. от 12:00 ч. в зала № 1 на Административен съд – Пазарджик.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

      С определение № 1351/02.10.2019 г. троен състав на Административен съд – Пазарджик остави без разглеждане и прекрати производството по административно дело № 1121 по описа на съда за 2019 г., образувано по жалба на Областен управител на област Пазарджик, против Решение № 138, прието на заседание на Общински съвет Пазарджик, проведено на 18.09.2019 г., протокол № 9. С обжалваното решение е одобрено предложението за провеждане на местен референдум в кметство Синитово, общ. Пазарджик по следните въпроси:

 „1.1. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“

„1.2. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изменение и разширение на инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“

„1.3. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изграждане на кариера за добив на мрамори“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Текстът на определението можете да прочетете тук:

http://admincourt-pz.bg/dela/20191001/0161eb19_121a0219.htm

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

         С определение № 1345/01.10.2019 г. троен състав на Административен съд – Пазарджик остави без разглеждане и прекрати производството по административно дело № 1113 по описа на съда за 2019 г., образувано по жалба на „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, подадена против Решение № 138/18.09.2019 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето по протокол № 9,  в частта му по т. 1 за одобряване на предложение за произвеждане на местен референдум в кметство Синитово, община Пазарджик с въпросите, по които трябва да се проведе гласуването, както следва:

„1. 1. Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на площадка за третиране на неопасни отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?

1.2. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изменение и разширение на инвестиционното предложение – Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“

 Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред ВАС на Република България.

Текстът на определението можете да прочетете тук:

 http://admincourt-pz.bg/dela/20191001/0161eb19_113a0119.htm

 

Образец на заявление по § 152, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на АПК

Адвокатите могат да подадат заявление до ВСС за обстоятелствата, подлежащи на вписване, съгласно чл. 137, ал. 2 от АПК:

– в деловодството на ВСС – лично, след удостоверяване на самоличността или с писмено пълномощно, съгласно Закона за адвокатурата, когато приносител/заявител е друг адвокат или с пълномощно с нотариална заверка на подписа, ако приносител/заявител е трето лице;

– по електронна поща – като попълнят приложения образец на заявление. Файлът следва да бъде попълнен в публикувания формат и изпратен като прикачен файл на електронен адрес [email protected] Заявленията е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис на заявителя.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Правата ни като граждани на Европейския съюз и детското правосъдие“

Съвместно обучение на Административен съд – Пазарджик и Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик

 „Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

    На 04.06.2019 г. от 10,30 ч. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) гр. Пазарджик се проведе поредната  лекция с десетокласниците от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ гр. Пазарджик – партньор на съда в образователната програма.

    Лектори на тема „Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление.“ бяха Георги Видев – съдия в Административен съд – Пазарджик и Гергана Спасова – директор на КСУДС гр. Пазарджик.

    Директорът на Комплекса разказа на учениците историята за създаването на първата в България специализирана стая за изслушване на непълнолетни участници в правни процедури, известна като „Синя стая“ и видовете услуги, които се предоставят в Центъра за обществена подкрепа, звено „Спешен прием“ и звено „Майка и бебе“.

     Съдия Видев дискутира с учениците какви са основните им права като граждани на Европейския съюз и ги запозна с Хартата на основните права на ЕС. Голяма част от десетокласниците, присъстващи на срещата, са младши посланици на Европейския парламент и показаха отлични познания по обсъжданата тема. На лекцията учениците научиха как могат да защитят правата си чрез съдебните институции в България и как да се предпазят, за да не станат жертви или извършители на престъпления.

С помощта на експерти от Комплекса гимназистите се запознаха отблизо с условията в „Синята стая“ като влязоха в различни роли – на психолог, дете – жертва на престъпление, съдия, прокурор и адвокат.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

„Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

28.05.2019г.

„Съдебната система в Република България и магистратските професии“ – това бе темата на днешната среща с десетокласниците от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ гр. Пазарджик – партньор на съда в образователната програма.

        В зала № 1 на Административен съд – Пазарджик лекторите Десислава Кривиралчева – зам. председател на съда и съдия Христина Юрукова запознаха учениците със структурата и функциите на съдебната система в страната ни, разпределението на властите според Конституцията, както и със системата на административните съдилища.

         Лекторите представиха магистратските професии, обясниха на учениците какви са законовите изискванията и какви качества трябва да притежава човек, за да стане съдия, прокурор или следовател.

    Съдиите успяха да провокират интереса на учениците, които взеха активно участие в срещата и свободно задаваха въпроси и изразяваха своите мнения.

          За целите на срещата бяха използвани видеоматериали от информационните рубрики „Третата власт отвътре“ на Висшия съдебен съвет.

 

СЪОБЩЕНИЕ

           Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

            Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща [email protected], съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.

Начало на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

В деня на честване на 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция и професионалния празник на юристите и съдебните служители, Административен съд – Пазарджик успешно стартира образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2018/2019 г.

             На гости на съда бяха ученици от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ гр. Пазарджик – партньор на съда в образователната програма.

            Първоначално учениците присъстваха на реално съдебно заседание, а след това председателят на съда – Мариана Шотева изнесе първата лекция от образователната програмата, именно на тема „ Конституцията на Република България“.

           Проведен беше дебат по въпроса „Конституция и правова държава – що е то?“, в който учениците бяха разделени на два отбора. Трима ученици влязоха в ролята на арбитри, подпомагани от съдия Шотева. Учениците показаха задълбочени познания по история на българската Конституция и изразиха аргументирани мнения по въпроса за правовата държава. Дебатът беше много оспорван и след кратко съвещание арбитрите справедливо отсъдиха равенство между двата отбора. В следващите срещи председателят на съда увери отборите, че ще им предостави възможност за реванш и за излъчване на победител.

          За спомен от днешния празничен ден всеки от учениците получи за подарък Конституцията на Република България.

          Председателят на съда поздрави всички юристи и съдебни служители по повод на професионалния им празник.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

           140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция – начало на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

           На 16 април 2019 г. в Административен съд – Пазарджик ще стартира образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  За начало на програмата е избран именно денят, в който се чества 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция и първата лекция на учениците ще бъде на тема „Конституцията на Република България“.

            Партньор на Административен съд – Пазарджик в образователната програма за учебната 2018/2019 г. е Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ – Пазарджик.

            Лекцията ще се проведе от 10,30 ч. в зала № 1 на съда и ще бъде представена от председателя на съда – Мариана Шотева. От 11.00 часа ще се проведе и дебат с учениците на въпроса „Конституция и правова държава – що е то?“.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

               На 27.03.2019 г. от 14,30 часа в Административен съд – Пазарджик се проведе учебна евакуация – практическо проиграване на плана за евакуация и действие на персонала в случай на пожари и аварийни ситуации, съгласно изискванията на чл.11, ал. 8 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г.

               Евакуацията се извърши в присъствието на представители от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Пазарджик, които проведоха в съда демонстрация и практическо обучение за правилното и безопасно използване на различните видове пожарогасители. От компетентните служители беше изнесена лекция за мерките за безопасност и ефективни действия по време на пожар, в зависимост от мястото на възникването и източника на пожара.

28.03.2019 г.             гр. Пазарджик

       

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2018 ГОДИНА

           

На 25.02.2019 г. в Зала 1 на Административен съд – Пазарджик се проведе събрание на съдиите и съдебните служители, на което беше представен Годишният отчетен доклад за дейността на съда през 2018 година. На доклада присъстваха съдиите и представители на отделните служби в съда.

            Гости на събранието бяха:

            Мариника Чернева – заместник-председател на Върховен административен съд /ВАС/  и ръководител на Първа колегия, Бисерка Цанева – председател на осмо отделение на ВАС, Елеонора Серафимова – председател на ОС – Пазарджик, Васил Малинов – окръжен прокурор на ОП – Пазарджик, старши комисар Йордан Рогачев – директор на ОД на МВР – Пазарджик, Веселка Златева – председател на Районен съд – Пазарджик, Камен Гатев – председател на Районен съд – Пещера, Наташа Даскалова – и.ф.председател на Районен съд – Велинград, Снежана Стоянова – председател на РС – Панагюрище, Иван Главчев – заместник-председател на Адвокатска колегия – Пазарджик и Антоанета Иванова – началник Областно звено „Охрана“.

            Представители на местните медии отразиха представянето на годишния доклад.

            Общото събрание откри председателят на Административен съд – Пазарджик Мариана Шотева, която в резюме представи доклада за дейността на съда за 2018 г.

            Председателят на съда определи отчетната 2018 г. като успешна, но и най-натоварена година в сравнение с всички години от самото създаване на съда.

            Отчетени бяха постигнатите много добри резултати по всички показатели за дейността на съда: тенденция на нарастване броя на постъпилите дела, като през отчетната година са постъпили най-голям брой дела в сравнение с всички предходни години; най-голям брой постъпили първоинстанционни дела; най-голям брой свършени дела в сравнение с предходните години; висок относителен дял на свършените по същество дела и най-висока щатна натовареност на делата за разглеждане – средно по 240 дела за разглеждане на съдия за годината; висока действителна натовареност; много добро качеството на съдебните актове; високи стандарти на обслужване на гражданите и социална ангажираност чрез участие на съда по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ по проект на Висш съдебен съвет и Министерство на образованието.

            Председателят на съда отбеляза, че ръководството ще продължи да работи по проекта за изграждане на административна сграда за нуждите на Административен съд- Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик.

            В заключение госпожа Шотева благодари на съдиите и съдебните служители за постигнатите високи резултати, за спокойния микроклимат и за взаимното доверие, като пожела здраве и още много успехи.

            Представителите на ВАС, председателят на ОС – Пазарджик, окръжният прокурор на ОП – Пазарджик, директорът на ОД на МВР – Пазарджик и зам.председателят на АК – Пазарджик поздравиха председателя на съда, съдиите и съдебните служители за постигнатите през отчетната година много добри резултати и за спокойния микроклимат в съда.

            В изпълнение на чл.93, ал.1 т. 15 от ЗСВ годишният доклад за дейността на Административен съд – Пазарджик е публикуван на интернет страницата на съда.


        

 П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На 09.08.2017 г. съдийският състав на Административен съд – Пазарджик се увеличи с един съдия. Досегашният административен ръководител – председател на Административен съд – Пловдив Георги Господинов Петров встъпи в длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. На встъпването присъстваха административният ръководител – председател Мариана Шотева, заместникът на административния ръководител – заместник-председателят Десислава Кривиралчева, съдия Георги Видев и съдебни служители от Административен съд – Пазарджик.

         Председателят Мариана Шотева приветства новия член от състава на Административен съд – Пазарджик, като му пожела здраве, да твори законосъобразни и справедливи актове и да продължава успешната си съдийска кариера.

         Георги Петров е върнат на длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с решение по протокол № 33, т.11 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 1 август 2017 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 Върховният административен съд – Трето отделение с решение № 6592/26.05.2017 г. оставя в сила Решение № 533/19.10.2016 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено от съдия Десислава Кривиралчева по адм. дело № 623/2016 г. С обжалваното решение съдия Кривиралчева отменя отказа на кмета на Община Пазарджик за съставяне на акт за раждане на дете, родено в Дания от родители с българско и датско гражданство.  С решението си Административният съд – Пазарджик   връща преписката на кмета на община Пазарджик за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Деветокласничка стана председател на Административен съд – Пазарджик на Деня на детето

По повод Деня на детето 1-ви юни деветокласничката Десислава Никлина от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ влезе в ролята на председател на Административен съд – Пазарджик за един ден.

Председателят на съда Мариана Шотева запозна своята „заместничка“ с ежедневните си задължения. Ученичката присъства на разпределението на делата на случаен принцип и оказа техническа помощ на председателя на съда. Любознателното момиче с интерес наблюдаваше как се образуват новопостъпилите дела в автоматизираната деловодна програма. Тя се запозна с работата на всички служби в съда. Заедно с председателя на съда извършиха преглед на ежедневия доклад.

В края на „работния си ден“ Десислава Никлина получи от административния ръководител г-жа Шотева символичен подарък  – Конституцията на Република България с пожелание за здраве и успехи, а за спомен от този ден чаша с надпис „Председател на Административен съд – Пазарджик за 1 ден  – 01.06.2017 г.“.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Що е административно правосъдие?

Как да подходят учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания?

 „Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

В рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на 30.05.2017 г. в Административен съд – Пазарджик се проведе поредната среща с учениците от ХІ б клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик. Лекторите  Мариана Шотева – председател на Административен съд – Пазарджик и съдия Георги Видев отговаряха на въпросите „Що е административно правосъдие?“, „Административното нарушение – престъпление ли е?“, „Какви са последиците от административните нарушения и какви са административните наказания?“. Учениците се запознаха с историята на Върховен административен съд и Административните съдилища, както и с тяхната компетентност.

Втората половина от лекция бе с практическа насоченост и предизвика най-голям интерес у аудиторията. Лектори и ученици обсъдиха казуса „Какво следва ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но считам, че не съм извършил нарушение?“. Съдиите съветваха децата как да подходят в често срещани житейски ситуации. Разясниха какви са правата им като ползватели на услуги, като свидетели на престъпления и като участници в ПТП.

В края на лекцията учениците изгледаха видеофилма „Детско правосъдие“ от информационните рубрики „Третата власт отвътре“ на Висшия съдебен съвет.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

“Семейство-училище-общество с АЗБУКА НА МОИТЕ ПРАВА”

Отборът на учениците от Профилирана Гимназия “Иван Сергеевич Аксаков”, журналистите и родителите, с капитан съдия Георги Видев, е вторият отбор победител  с най-много съвпадения на основни човешки права в ъстезанието, проведено на 28 април 2017г. в сградата на училището.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 Професия „Съдия

„Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

     „Как се става съдия?“ това бе темата на днешната среща с учениците  от ХІ б клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, която се проведе в рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик.

    Заместник председателят на съда г-жа Кривиралчева и съдия Видев беседваха с учениците какви са изискванията да станеш съдия според Закона за съдебната власт и какъв статут имат административните съдии в Република България. Учениците разсъждаваха по въпроса какви качества трябва да притежава човекът под тогата, след като лекторите ги запознаха с Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

    В края на срещата бе предоставена възможност на учениците да облекат съдийска тога и да влязат в ролята на съдия в Административен съд – Пазарджик.

         Административен ръководител-председател: /П/
(Мариана Шотева)

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Добра новина за Административен съд – Пазарджик

        С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 14 от заседание, проведено на 27.04.2017 г., по бюджета на Административен съд – Пазарджик са утвърдени  средства за проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд – Пазарджик, в която ще се помещават също Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик.

        Съгласно инвестиционната програма на Висшия съдебен съвет за 2017 г. – 2018 г. общата сума одобрена за изграждане на новата съдебна палата е в размер на 2 560 000 лв., като през 2017 г. се предвижда усвояването на 850 000 лв. за проектиране и изграждане на нова сграда  и 16 000 лв. за строителен надзор и инвеститорски контрол. Остатъкът от 1 694 000 лв. ще бъде усвоен до края на 2018 г.

        Председателят на съда Мариана Шотева е изключително удовлетворена от решението на Висшия съдебен съвет, предвид положените сериозни усилия от ръководството на съда за решаването на дългосрочния проблем с осигуряването на сграда за нуждите Административен съд-Пазарджик, който датира от самото му създаване през 2007 г.

                         Административен ръководител-председател: /П/
(Мариана Шотева)

04.05.2017 г.
Гр. Пазарджик

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Учениците от ХІ б клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик се запознаха с основния закон на страната ни 

      При голяма активност на учениците от ХІ б клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик премина втората среща от образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се проведе в Административен съд – Пазарджик на 02.05.2017 г.

       Лекцията, която изнесоха зам. председателят на съда г-жа Кривиралчева и съдия Видев бе на тема „Конституцията на Република България. Защо Конституцията е основният закон на страната ни? Преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Преглед на основните права и задължения на гражданите. Съдебната власт, според Конституцията на Република България“.

      Най-оживена дискусия и интерес у учениците предизвикаха въпросите, свързани с основните права на гражданите, според Конституцията на страната ни.

Административен ръководител-председател: /П/
(Мариана Шотева)

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Административен съд – Пазарджик на гости на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик.

 

Успешно стартира образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на Административен съд – Пазарджик. Първата среща на учениците от ХІ б клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик със съдиите – лектори  се проведе на 04.04.2017г. в конферентна зала на гимназията в часа на класа.

Темата „Съдебната система в Република България. Структура на съдебната власт. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховният административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България“ бе презентирана от зам. председателя на съда – Десислава Кривиралчева и съдия Георги Видев. Лекторите успяха да провокират интереса на учениците, които взеха активно участие в срещата.

От заместник директора на училището – г-жа Кулина научихме, че учениците от ХІ б клас наскоро са спечелили регионално състезание по програма “Евроскола” на Европейския парламент и на 07.12.2017 г. ще  пътуват до гр. Страсбург, за което ги поздравяваме.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В Административен съд – Пазарджик стартира образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

За втора поредна година Административен съд – Пазарджик участва в образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, чиято цел е изграждане на правна култура у децата от най-ранна възраст и формирането им като отговорни и активни граждани.

Усилията на Върховен административен съд и административните съдилища, в частност на Административен съд – Пазарджик са насочени към изграждане на ценностно отношение към закона, ограничаване въздействието на негативните модели на поведение, усвояване на първоначални знания за административното правораздаване, изграждане на доверие към съдебната система и развитие на гражданската компетентност и ангажираност.

През учебната 2016 г./2017 г. партньор на Административен съд – Пазарджик в образователната програма е Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик.

Първата от поредицата срещи с учениците от ХІ б клас ще се проведе на 04.04.2017 г. от 12,20 часа в гимназията в часа на класа. Темата „Съдебната система в Република България. Структура на съдебната власт. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховният административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България.“ ще  бъде представена от заместник председателя на съда – Десислава Кривиралчева и от съдия Георги Видев. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Административен съд –

Пазарджик Мариана Шотева Ви кани

да присъствате на честване на 10 години от

създаването на Административен съд – Пазарджик

и Годишния отчет за дейността на съда през 2016 г.

Честването ще се проведе на 01.03.2017 г. от 11.00 часа

 в Арт клуб Театъра в гр.Пазарджик, ул.Цар Самуил 19.

 


 „Ден на отворените врати“ в Административен съд – Пазарджик

под надслов „АЗ СИ ЗНАМ ПРАВАТА

14.10.2016 г.

Под надслов „Аз си знам правата“ на вчерашния ден в Административен съд – Пазарджик се проведе информационна кампания „Ден на отворените врати“. Инициативата бе с цел популяризиране дейността на съда и изграждане на правна култура у децата.

Най-емоционалният акцент през този ден бе посещението на учениците от VІ „а“ клас на ОУ „проф. Иван Батаклиев“. Учениците бяха подготвили информационни табла с правата и задълженията на децата и електронна презентация на същата тема, като демонстрираха много знания и отлични презентационни умения. Лекция за правата на децата изнесе председателят на съда Мариана Шотева, която им разказа и за първата в България специализирана стая за изслушване на непълнолетни участници в правни процедури, известна като „Синя стая”. Голям интерес предизвика демонстрацията на пропускателния режим в съда, извършена от служители от Областно звено „Охрана – Пазарджик“.

Специално за инициативата от Висшия съдебен съвет бе изпратен като подарък за децата диск с видеофилм „Защо искам да стана магистрат“.

Всеки посетител в Деня на отворените врати можеше да проследи на информационните монитори видеоматериали „Третата власт отвътре – 10 информационни рубрики“ на ВСС.

Събитието уважиха областният управител на област Пазарджик и неговият заместник, представител на администрацията на Област Пазарджик, омбудсманът на Община Пазарджик, директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Пазарджик, прокурор от Окръжна прокуратура – Пазарджик и началникът на Областно звено „Охрана – Пазарджик“.

Поздравителен адрес за Деня на отворени врати и картина със символа на град Пазарджик бе изпратен от кмета на община Пазарджик.