Прессъобщения


Образец на заявление по § 152, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на АПК

Адвокатите могат да подадат заявление до ВСС за обстоятелствата, подлежащи на вписване, съгласно чл. 137, ал. 2 от АПК:

– в деловодството на ВСС – лично, след удостоверяване на самоличността или с писмено пълномощно, съгласно Закона за адвокатурата, когато приносител/заявител е друг адвокат или с пълномощно с нотариална заверка на подписа, ако приносител/заявител е трето лице;

– по електронна поща – като попълнят приложения образец на заявление. Файлът следва да бъде попълнен в публикувания формат и изпратен като прикачен файл на електронен адрес [email protected] Заявленията е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис на заявителя.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Правата ни като граждани на Европейския съюз и детското правосъдие“

Съвместно обучение на Административен съд – Пазарджик и Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик

 „Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

    На 04.06.2019 г. от 10,30 ч. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) гр. Пазарджик се проведе поредната  лекция с десетокласниците от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ гр. Пазарджик – партньор на съда в образователната програма.

    Лектори на тема „Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление.“ бяха Георги Видев – съдия в Административен съд – Пазарджик и Гергана Спасова – директор на КСУДС гр. Пазарджик.

    Директорът на Комплекса разказа на учениците историята за създаването на първата в България специализирана стая за изслушване на непълнолетни участници в правни процедури, известна като „Синя стая“ и видовете услуги, които се предоставят в Центъра за обществена подкрепа, звено „Спешен прием“ и звено „Майка и бебе“.

     Съдия Видев дискутира с учениците какви са основните им права като граждани на Европейския съюз и ги запозна с Хартата на основните права на ЕС. Голяма част от десетокласниците, присъстващи на срещата, са младши посланици на Европейския парламент и показаха отлични познания по обсъжданата тема. На лекцията учениците научиха как могат да защитят правата си чрез съдебните институции в България и как да се предпазят, за да не станат жертви или извършители на престъпления.

С помощта на експерти от Комплекса гимназистите се запознаха отблизо с условията в „Синята стая“ като влязоха в различни роли – на психолог, дете – жертва на престъпление, съдия, прокурор и адвокат.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

„Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

28.05.2019г.

„Съдебната система в Република България и магистратските професии“ – това бе темата на днешната среща с десетокласниците от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ гр. Пазарджик – партньор на съда в образователната програма.

        В зала № 1 на Административен съд – Пазарджик лекторите Десислава Кривиралчева – зам. председател на съда и съдия Христина Юрукова запознаха учениците със структурата и функциите на съдебната система в страната ни, разпределението на властите според Конституцията, както и със системата на административните съдилища.

         Лекторите представиха магистратските професии, обясниха на учениците какви са законовите изискванията и какви качества трябва да притежава човек, за да стане съдия, прокурор или следовател.

    Съдиите успяха да провокират интереса на учениците, които взеха активно участие в срещата и свободно задаваха въпроси и изразяваха своите мнения.

          За целите на срещата бяха използвани видеоматериали от информационните рубрики „Третата власт отвътре“ на Висшия съдебен съвет.

 

СЪОБЩЕНИЕ

           Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

            Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща [email protected], съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.

Начало на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

В деня на честване на 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция и професионалния празник на юристите и съдебните служители, Административен съд – Пазарджик успешно стартира образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2018/2019 г.

             На гости на съда бяха ученици от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ гр. Пазарджик – партньор на съда в образователната програма.

            Първоначално учениците присъстваха на реално съдебно заседание, а след това председателят на съда – Мариана Шотева изнесе първата лекция от образователната програмата, именно на тема „ Конституцията на Република България“.

           Проведен беше дебат по въпроса „Конституция и правова държава – що е то?“, в който учениците бяха разделени на два отбора. Трима ученици влязоха в ролята на арбитри, подпомагани от съдия Шотева. Учениците показаха задълбочени познания по история на българската Конституция и изразиха аргументирани мнения по въпроса за правовата държава. Дебатът беше много оспорван и след кратко съвещание арбитрите справедливо отсъдиха равенство между двата отбора. В следващите срещи председателят на съда увери отборите, че ще им предостави възможност за реванш и за излъчване на победител.

          За спомен от днешния празничен ден всеки от учениците получи за подарък Конституцията на Република България.

          Председателят на съда поздрави всички юристи и съдебни служители по повод на професионалния им празник.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

           140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция – начало на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

           На 16 април 2019 г. в Административен съд – Пазарджик ще стартира образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  За начало на програмата е избран именно денят, в който се чества 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция и първата лекция на учениците ще бъде на тема „Конституцията на Република България“.

            Партньор на Административен съд – Пазарджик в образователната програма за учебната 2018/2019 г. е Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ – Пазарджик.

            Лекцията ще се проведе от 10,30 ч. в зала № 1 на съда и ще бъде представена от председателя на съда – Мариана Шотева. От 11.00 часа ще се проведе и дебат с учениците на въпроса „Конституция и правова държава – що е то?“.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

               На 27.03.2019 г. от 14,30 часа в Административен съд – Пазарджик се проведе учебна евакуация – практическо проиграване на плана за евакуация и действие на персонала в случай на пожари и аварийни ситуации, съгласно изискванията на чл.11, ал. 8 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г.

               Евакуацията се извърши в присъствието на представители от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Пазарджик, които проведоха в съда демонстрация и практическо обучение за правилното и безопасно използване на различните видове пожарогасители. От компетентните служители беше изнесена лекция за мерките за безопасност и ефективни действия по време на пожар, в зависимост от мястото на възникването и източника на пожара.

28.03.2019 г.             гр. Пазарджик

       

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2018 ГОДИНА

           

На 25.02.2019 г. в Зала 1 на Административен съд – Пазарджик се проведе събрание на съдиите и съдебните служители, на което беше представен Годишният отчетен доклад за дейността на съда през 2018 година. На доклада присъстваха съдиите и представители на отделните служби в съда.

            Гости на събранието бяха:

            Мариника Чернева – заместник-председател на Върховен административен съд /ВАС/  и ръководител на Първа колегия, Бисерка Цанева – председател на осмо отделение на ВАС, Елеонора Серафимова – председател на ОС – Пазарджик, Васил Малинов – окръжен прокурор на ОП – Пазарджик, старши комисар Йордан Рогачев – директор на ОД на МВР – Пазарджик, Веселка Златева – председател на Районен съд – Пазарджик, Камен Гатев – председател на Районен съд – Пещера, Наташа Даскалова – и.ф.председател на Районен съд – Велинград, Снежана Стоянова – председател на РС – Панагюрище, Иван Главчев – заместник-председател на Адвокатска колегия – Пазарджик и Антоанета Иванова – началник Областно звено „Охрана“.

            Представители на местните медии отразиха представянето на годишния доклад.

            Общото събрание откри председателят на Административен съд – Пазарджик Мариана Шотева, която в резюме представи доклада за дейността на съда за 2018 г.

            Председателят на съда определи отчетната 2018 г. като успешна, но и най-натоварена година в сравнение с всички години от самото създаване на съда.

            Отчетени бяха постигнатите много добри резултати по всички показатели за дейността на съда: тенденция на нарастване броя на постъпилите дела, като през отчетната година са постъпили най-голям брой дела в сравнение с всички предходни години; най-голям брой постъпили първоинстанционни дела; най-голям брой свършени дела в сравнение с предходните години; висок относителен дял на свършените по същество дела и най-висока щатна натовареност на делата за разглеждане – средно по 240 дела за разглеждане на съдия за годината; висока действителна натовареност; много добро качеството на съдебните актове; високи стандарти на обслужване на гражданите и социална ангажираност чрез участие на съда по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ по проект на Висш съдебен съвет и Министерство на образованието.

            Председателят на съда отбеляза, че ръководството ще продължи да работи по проекта за изграждане на административна сграда за нуждите на Административен съд- Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик.

            В заключение госпожа Шотева благодари на съдиите и съдебните служители за постигнатите високи резултати, за спокойния микроклимат и за взаимното доверие, като пожела здраве и още много успехи.

            Представителите на ВАС, председателят на ОС – Пазарджик, окръжният прокурор на ОП – Пазарджик, директорът на ОД на МВР – Пазарджик и зам.председателят на АК – Пазарджик поздравиха председателя на съда, съдиите и съдебните служители за постигнатите през отчетната година много добри резултати и за спокойния микроклимат в съда.

            В изпълнение на чл.93, ал.1 т. 15 от ЗСВ годишният доклад за дейността на Административен съд – Пазарджик е публикуван на интернет страницата на съда.


        

 П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На 09.08.2017 г. съдийският състав на Административен съд – Пазарджик се увеличи с един съдия. Досегашният административен ръководител – председател на Административен съд – Пловдив Георги Господинов Петров встъпи в длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. На встъпването присъстваха административният ръководител – председател Мариана Шотева, заместникът на административния ръководител – заместник-председателят Десислава Кривиралчева, съдия Георги Видев и съдебни служители от Административен съд – Пазарджик.

         Председателят Мариана Шотева приветства новия член от състава на Административен съд – Пазарджик, като му пожела здраве, да твори законосъобразни и справедливи актове и да продължава успешната си съдийска кариера.

         Георги Петров е върнат на длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с решение по протокол № 33, т.11 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 1 август 2017 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 Върховният административен съд – Трето отделение с решение № 6592/26.05.2017 г. оставя в сила Решение № 533/19.10.2016 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено от съдия Десислава Кривиралчева по адм. дело № 623/2016 г. С обжалваното решение съдия Кривиралчева отменя отказа на кмета на Община Пазарджик за съставяне на акт за раждане на дете, родено в Дания от родители с българско и датско гражданство.  С решението си Административният съд – Пазарджик   връща преписката на кмета на община Пазарджик за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Деветокласничка стана председател на Административен съд – Пазарджик на Деня на детето

По повод Деня на детето 1-ви юни деветокласничката Десислава Никлина от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ влезе в ролята на председател на Административен съд – Пазарджик за един ден.

Председателят на съда Мариана Шотева запозна своята „заместничка“ с ежедневните си задължения. Ученичката присъства на разпределението на делата на случаен принцип и оказа техническа помощ на председателя на съда. Любознателното момиче с интерес наблюдаваше как се образуват новопостъпилите дела в автоматизираната деловодна програма. Тя се запозна с работата на всички служби в съда. Заедно с председателя на съда извършиха преглед на ежедневия доклад.

В края на „работния си ден“ Десислава Никлина получи от административния ръководител г-жа Шотева символичен подарък  – Конституцията на Република България с пожелание за здраве и успехи, а за спомен от този ден чаша с надпис „Председател на Административен съд – Пазарджик за 1 ден  – 01.06.2017 г.“.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Що е административно правосъдие?

Как да подходят учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания?

 „Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

В рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на 30.05.2017 г. в Административен съд – Пазарджик се проведе поредната среща с учениците от ХІ б клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик. Лекторите  Мариана Шотева – председател на Административен съд – Пазарджик и съдия Георги Видев отговаряха на въпросите „Що е административно правосъдие?“, „Административното нарушение – престъпление ли е?“, „Какви са последиците от административните нарушения и какви са административните наказания?“. Учениците се запознаха с историята на Върховен административен съд и Административните съдилища, както и с тяхната компетентност.

Втората половина от лекция бе с практическа насоченост и предизвика най-голям интерес у аудиторията. Лектори и ученици обсъдиха казуса „Какво следва ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но считам, че не съм извършил нарушение?“. Съдиите съветваха децата как да подходят в често срещани житейски ситуации. Разясниха какви са правата им като ползватели на услуги, като свидетели на престъпления и като участници в ПТП.

В края на лекцията учениците изгледаха видеофилма „Детско правосъдие“ от информационните рубрики „Третата власт отвътре“ на Висшия съдебен съвет.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

“Семейство-училище-общество с АЗБУКА НА МОИТЕ ПРАВА”

Отборът на учениците от Профилирана Гимназия “Иван Сергеевич Аксаков”, журналистите и родителите, с капитан съдия Георги Видев, е вторият отбор победител  с най-много съвпадения на основни човешки права в ъстезанието, проведено на 28 април 2017г. в сградата на училището.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 Професия „Съдия

„Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

     „Как се става съдия?“ това бе темата на днешната среща с учениците  от ХІ б клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, която се проведе в рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик.

    Заместник председателят на съда г-жа Кривиралчева и съдия Видев беседваха с учениците какви са изискванията да станеш съдия според Закона за съдебната власт и какъв статут имат административните съдии в Република България. Учениците разсъждаваха по въпроса какви качества трябва да притежава човекът под тогата, след като лекторите ги запознаха с Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

    В края на срещата бе предоставена възможност на учениците да облекат съдийска тога и да влязат в ролята на съдия в Административен съд – Пазарджик.

         Административен ръководител-председател: /П/
(Мариана Шотева)

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Добра новина за Административен съд – Пазарджик

        С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 14 от заседание, проведено на 27.04.2017 г., по бюджета на Административен съд – Пазарджик са утвърдени  средства за проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд – Пазарджик, в която ще се помещават също Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик.

        Съгласно инвестиционната програма на Висшия съдебен съвет за 2017 г. – 2018 г. общата сума одобрена за изграждане на новата съдебна палата е в размер на 2 560 000 лв., като през 2017 г. се предвижда усвояването на 850 000 лв. за проектиране и изграждане на нова сграда  и 16 000 лв. за строителен надзор и инвеститорски контрол. Остатъкът от 1 694 000 лв. ще бъде усвоен до края на 2018 г.

        Председателят на съда Мариана Шотева е изключително удовлетворена от решението на Висшия съдебен съвет, предвид положените сериозни усилия от ръководството на съда за решаването на дългосрочния проблем с осигуряването на сграда за нуждите Административен съд-Пазарджик, който датира от самото му създаване през 2007 г.

                         Административен ръководител-председател: /П/
(Мариана Шотева)

04.05.2017 г.
Гр. Пазарджик

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Учениците от ХІ б клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик се запознаха с основния закон на страната ни 

      При голяма активност на учениците от ХІ б клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик премина втората среща от образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се проведе в Административен съд – Пазарджик на 02.05.2017 г.

       Лекцията, която изнесоха зам. председателят на съда г-жа Кривиралчева и съдия Видев бе на тема „Конституцията на Република България. Защо Конституцията е основният закон на страната ни? Преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Преглед на основните права и задължения на гражданите. Съдебната власт, според Конституцията на Република България“.

      Най-оживена дискусия и интерес у учениците предизвикаха въпросите, свързани с основните права на гражданите, според Конституцията на страната ни.

Административен ръководител-председател: /П/
(Мариана Шотева)

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Административен съд – Пазарджик на гости на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик.

 

Успешно стартира образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на Административен съд – Пазарджик. Първата среща на учениците от ХІ б клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик със съдиите – лектори  се проведе на 04.04.2017г. в конферентна зала на гимназията в часа на класа.

Темата „Съдебната система в Република България. Структура на съдебната власт. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховният административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България“ бе презентирана от зам. председателя на съда – Десислава Кривиралчева и съдия Георги Видев. Лекторите успяха да провокират интереса на учениците, които взеха активно участие в срещата.

От заместник директора на училището – г-жа Кулина научихме, че учениците от ХІ б клас наскоро са спечелили регионално състезание по програма “Евроскола” на Европейския парламент и на 07.12.2017 г. ще  пътуват до гр. Страсбург, за което ги поздравяваме.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В Административен съд – Пазарджик стартира образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

За втора поредна година Административен съд – Пазарджик участва в образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, чиято цел е изграждане на правна култура у децата от най-ранна възраст и формирането им като отговорни и активни граждани.

Усилията на Върховен административен съд и административните съдилища, в частност на Административен съд – Пазарджик са насочени към изграждане на ценностно отношение към закона, ограничаване въздействието на негативните модели на поведение, усвояване на първоначални знания за административното правораздаване, изграждане на доверие към съдебната система и развитие на гражданската компетентност и ангажираност.

През учебната 2016 г./2017 г. партньор на Административен съд – Пазарджик в образователната програма е Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик.

Първата от поредицата срещи с учениците от ХІ б клас ще се проведе на 04.04.2017 г. от 12,20 часа в гимназията в часа на класа. Темата „Съдебната система в Република България. Структура на съдебната власт. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховният административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България.“ ще  бъде представена от заместник председателя на съда – Десислава Кривиралчева и от съдия Георги Видев. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Административен съд –

Пазарджик Мариана Шотева Ви кани

да присъствате на честване на 10 години от

създаването на Административен съд – Пазарджик

и Годишния отчет за дейността на съда през 2016 г.

Честването ще се проведе на 01.03.2017 г. от 11.00 часа

 в Арт клуб Театъра в гр.Пазарджик, ул.Цар Самуил 19.

 


 „Ден на отворените врати“ в Административен съд – Пазарджик

под надслов „АЗ СИ ЗНАМ ПРАВАТА

14.10.2016 г.

Под надслов „Аз си знам правата“ на вчерашния ден в Административен съд – Пазарджик се проведе информационна кампания „Ден на отворените врати“. Инициативата бе с цел популяризиране дейността на съда и изграждане на правна култура у децата.

Най-емоционалният акцент през този ден бе посещението на учениците от VІ „а“ клас на ОУ „проф. Иван Батаклиев“. Учениците бяха подготвили информационни табла с правата и задълженията на децата и електронна презентация на същата тема, като демонстрираха много знания и отлични презентационни умения. Лекция за правата на децата изнесе председателят на съда Мариана Шотева, която им разказа и за първата в България специализирана стая за изслушване на непълнолетни участници в правни процедури, известна като „Синя стая”. Голям интерес предизвика демонстрацията на пропускателния режим в съда, извършена от служители от Областно звено „Охрана – Пазарджик“.

Специално за инициативата от Висшия съдебен съвет бе изпратен като подарък за децата диск с видеофилм „Защо искам да стана магистрат“.

Всеки посетител в Деня на отворените врати можеше да проследи на информационните монитори видеоматериали „Третата власт отвътре – 10 информационни рубрики“ на ВСС.

Събитието уважиха областният управител на област Пазарджик и неговият заместник, представител на администрацията на Област Пазарджик, омбудсманът на Община Пазарджик, директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Пазарджик, прокурор от Окръжна прокуратура – Пазарджик и началникът на Областно звено „Охрана – Пазарджик“.

Поздравителен адрес за Деня на отворени врати и картина със символа на град Пазарджик бе изпратен от кмета на община Пазарджик.