Вещи лица

Декларация за вещо лице
Заявление за вещо лице

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА В ПАЗАРДЖИШКИ СЪДЕБЕН РАЙОН /2017 г./
1. Клас „Криминалистични експертизи”
Борис Георгиев Шопов, Велинград, криминалистика, графология
Минко Илиев Първанов, Пазарджик, експерт-криминалист, графолог
Цанко Спасов Братоев, Пазарджик, -експерт-криминалист: почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика
Георги Борисов Добрев, с. Ивайло, обл. Пазарджик, експерт- криминалист-почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия,трасология и балистика
Лучко Петров Врагов, Панагюрище, експерт криминалист – писмени доказателства
Николай Стоянов Натов, Пазарджик, експерт-криминалист-почерк, техн.
изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика
Сашо Павлов Атанасов, гр. Пазарджик, графолог
2. Клас „Съдебно медицински експертизи”
Димитър Иванов Попов, Пазарджик, ортопедия и травматология
Петко Николов Чолаков, Пазарджик, акушер-гинеколог
Мая Иванова Кичева, София, анализ и идентификация
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ДНК-анализ и идентификация
Валентин Георгиев Гагов, Пазарджик, стоматология
Димитър Иванов Димитров, Пловдив, МБАЛ АД Пазарджик, хирург
Борис Петров Шахов гр. София, установяване родителски произход, съдебно-медицинска експертиза за индентификация на човек – ДНК.
Петко Митков Митев, Пазарджик, съдебна медицина, експерт по здравеопазване
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние”
Емилия Стоянова Калоферова гр. Пазарджик, психолог
Мартина Георгиева Петкова-Иванова, Пазарджик, психолог
Мая Иванова Коева, гр. Пазарджик, психолог
Галя Цанкова Стоенчева – с. Мало Конаре, психолог
4. Клас “Съдебно – икономически експертизи”
Йорданка Василева Спасова, гр. Ракитово, счетоводна отчетност
Невенка Николова Ролева, гр. Велинград, икономист, счетоводител
Даниела Стефанова Щерева, гр. Пазарджик, счетоводна отчетност
Георги Стоянов Василев, гр. Пазарджик, счетоводна отчетност
Румен Димитров Любенов, гр. София, счетоводна отчетност
Михаил Николаев Николов, гр.Пазарджик, икономист, счетоводна отчетност
Румяна Петкова Митева, гр. Пазарджик, икономист
Георги Йосифов Клисуров, гр. Панагюрище, счетоводна отчетност
Стойна Илиева Маринова, гр.Пазарджик, икономист
Анна Райкова Божанова, гр. Ракитово, счетоводна отчетност
Галя Иванова Площакова, гр.Пазарджик, икономист
Александър Дончев Александров, гр. Пазарджик, икономист
Цветанка Христова Ковачка, гр.Пазарджик, икономист, експерт по съдебно – счетоводни и финансово – ценови експертизи
Нина Георгиева Солдатска – Петрова, Пазарджик, счетоводна отчетност
Румяна Димова Александрова, гр Пазарджик, икономист
Еленка Георгиева Николова, гр. Пазарджик, икономист
Костадин Темелков Тосков, гр.Пещера, стоковед
Георги Стоянов Дамянов, гр. Велинград, икономист, съдебно-икономически експертизи
Дафинка Ангелова Джурилова, гр. Батак, икономист
Снежана Савова Грозданова, гр.Пещера, счетоводна отчетност, оценител на земеделски земи
Любка Георгиева Янева-Танковска, гр. Пазарджик, икономист, банки и инвестиции, одит, финанси и бюджет, данъци и счетоводство
Атанас Костадинов Костадинов, гр. Пазарджик, счетоводна отчетност
Тодор Василев Ушев, гр. Велинград, счетоводна отчетност
Зора Кръстева Мацанова, гр. Велинград, икономист
Веселина Йорданова Ташева, гр. Пазарджик, счетоводна отчетност
Лушка Николова Атанасова, гр. Панагюрище, съдебно счетоводни експертизи
Ангел Александров Кацаров, гр. Пазарджик, икономист, оценител на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост
Мария Лукова Игнатова, счетоводна отчетност
Асен Владимиров Мандаджиев, гр. Пазарджик, счетоводна отчетност
Димитрийка Александрова Шикирова, гр. Пазарджик, стоковед, лицензиран оценител
Димитър Любенов Бараков, гр. Пазарджик, счетоводна отчетност
Атанас Георгиев Машев, гр. Пазарджик, счетоводна отчетност
Любомир Стоицев Црънчев, гр. Пазарджик, счетоводна отчетност
Златка Благоева Михайлова, гр. Пазарджик, счетоводна отчетност
Надка Петкова Вачкова, гр. Пазарджик, оценка търговски предприятия и вземания
Надка Христова Пиронкова, гр. Пазарджик, счетоводна отчетност, данъчен експерт
Милена Миткова Лавчиева, гр. Пазарджик, счетоводна отчетност
Славка Димитрова Петричанска, гр. Пазарджик, икономист
Димитър Илиев Терзиев, гр. Велинград, икономист, експерт по съдебно- счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка и продажба на недвижими имоти и земеделски земи
Таня Стоименова Герова, гр. Пазарджик, счетоводна отчетност
София Георгиева Пейчинова, гр. Батак, икономист
Георги Иванов Велков, гр. Пещера, счетоводна отчетност, лицензиран оценител
Петя Михайлова Иванова, гр. Пазарджик, счетоводство и контрол, експерт- оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи
Димитър Иванов Петров, гр. Пазарджик, икономист
Кунка Ганчова Каменска, гр.Пазарджик, икономист, икономика и организация на вътрешната търговия, международни счетоводни стандарти
Георги Йорданов Коцев, гр. Пазарджик, икономист по транспорта,
Сашка Иванова Дюлгерова, гр. Пазарджик, търговия и отчетност в търговията,
Латинка Хараланова Манчорова, гр. Пазарджик, счетоводител – икономист,
Ирина Йорданова Петрова, гр.Пазарджик, счетоводно икономически експертизи,
Васил Константинов Генчев гр. Пазарджик, икономист по труда, банки и финанси
Станислав Александров Златанкев гр. Пловдив, съдебно икономически експертизи – съдебно-стокови
Лилия Иванова Попова -Пазарджик, икономист
Красимира Спасова Пейчева, Пазарджик, финанси
Войно Стоянов Начев, гр.Пазарджик, счетоводство и контрол
Меглена Йорданова Александрова- Пазарджик, счетоводство и контрол
Нина Тихоновна Сендрева- Пещера, финанси и кредит.
Звездомир Цветков Драгански, Пловдив, съдебно стокова експертиза.
Анета Тодорова Александрова, Пазарджик, финанси и банкова кредитна дейност;
Стойчо Илиев Кръстев, Пазарджик, оценител на недвижими имоти.
Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив, агроном-оценка на земеделски земи и трайни насаждения, стокова експертиза в селското стопанство- растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика
Ели Хараланова Бинева, Пазарджик, икономист – маркетинг и мениджмънт
Боряна Стефанова Долева, Пазарджик, финанси, икономист-банкер
Тунка Иванова Кавлакова – с. Црънча, икономика и организация на селското стопанство, организация на отчетността в банките, икономист- счетоводител
Валентина Йорданова Вакарелска – с.Момина Клисура, обл. Пазарджик, икономика – планиране и отчетност в промишлеността и строителството, счетоводител и икономист, мениджмънт
Христина Недельова Лачева – Божилова – Пазарджик, счетоводство и контрол
Мария Георгиева Кралева – гр. Пазарджик, счетоводство и контрол, икономист, бизнесадминистрация

5. Клас „Съдебни – инженерно технически експертизи”
Слави Тодоров Иванов, Пазарджик, водно строителство
Димитър Иванов Димитров, Пловдив, минен инженер, геодезия, проектант
Гинка Иванова Белева, Пазарджик, оценка недвижими имоти, техник
Вергиния Василева Иванова – Вълкова – Пазарджик, строителен инженер ХМС, оценител недвижими имоти
Христо Иванов Шондев, Панагюрище, машинен инженер
Стоян Колев Вълков, Велинград, машинен инженер, експлоатация и поддържане на автомобили, оценка на машини, съоръжения и на оборотни и дълготрайни активи
Красимир Ангелов Муртов, с.Драгор, обл.Пазарджик, машинен инженер, технология на металите и металообработваща техника
Галина Стефанова Пеева, Пазарджик, инженер – земеустроител, кадастър, регулация по ЗСПЗЗ, ЗУТ, ЗКИР, ЗНО,геодезия,архитектура,строителство.
Илия Делчев Тухчиев, Панагюрище, геодезия и картография
Славка Григорова Бурова, Пазарджик, геодезия, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, оценка на недвижими имоти и земеделски земи
Стела Янкова Павлова, Пещера, промишлено и гражданско строителство
Стоянка Янкова Тодорова, Пазарджик, строителство и регулация по ЗОСОИ, оценител недвижими имоти
Христина Иванова Коцева, Пазарджик, геодезия, фотограметрия и картография
Йордан Димитров Гаджев, Пазарджик, геодезия, фотограметрия, картография, кадастър, експерт- оценител на оборотни и дълготрайни активи
Георги Петров Трендафилов, Пещера, Пазарджишка, хидрогеология и инженерна геология
Лиляна Георгиева Морунова, Пазарджик, геодезия и картография
Костадин Димитров Милов, с. Главиница, Пазарджишка, експлоатация на ЖП-транспорт
Тодор Делков Кошлуков, Пазарджик, строителство и архитектура – техник, експерт- оценител на недвижими имоти
Иванка Иванова Шулева, Велинград, Пазарджишка, строителен техник, експерт-оценител на недвижими имоти Васил Илиев Маджаров, Пазарджик, машинен инженер, ДВГ, оценител машини и съоръжения
Стефко Николаев Мирчев, Пазарджик, безопасност на движението по пътищата, автоексперт, оценител машини и съоръжения, активи
Петя Михайлова Иванова, инженер ПГС – конструкции,
Вера Атанасова Клисурска, Пазарджик, строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти
Александър Благов Терзов, Пазарджик, машиностроене
Тодор Маринов Арнаудов, Пазарджик, военен инженер по експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология
Виктория Якова Петрова, гр. Пазарджик, електронна техника и автоматика, финанси, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения;
Павел Николов Захов, Пазарджик, строителство и архитектура
Георги Костадинов Кръстев, гр. Пазарджик, инженер промишлено и гражданско строителство с лицензи за оценка на недвижими имоти и оценка на машини и съоръжения
Йордан Георгиев Левичаров, Пазарджик, техник по строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата
Благовеста Христова Ковачка, Пазарджик, експерт-оценител на машини и съоръжения, електроинженер, електронно измервателна техника, контролно измервателни прибори и автоматика, енергетик КИП и А, организатор по ремонта
Веска Стоянова Иванова, с.Главиница, обл. Пазарджишка, архитектура и строителство, експерт- оценител на недвижими имоти
Даниела Лазарова Генова, Пазарджик, технология на машиностроене и
уредостроене, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител
Васил Димитров Фотев, Пазарджик, автомобилен транспорт – трактори и кари, автоексперт- оценител, оценка техническо състояние на автомобилите, председател на комисия за извършване на годишни технически прегледи
Васил Николов Милев, Пазарджик, ДВГ, транспорт, оценка на машини и съоръжения, автотехническа експертиза
Васил Пенчев Пенчев, Пазарджик, Технически университет – София, транспортна техника и технологии, автомобилна техника
Цветанка Христова Ковачка, Пазарджик, електроинженер, оценител на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост
Симеон Костадинов Георгиев, Пазарджик, транспорт, машини и техника, автоексперт- оценител
Борис Георгиев Шопов, Велинград, автоексперт, оценка на недвижими имоти
Здравко Петров Станков от р.Пещера, инженер автотехнически, строителни и пътни машини, лиценз оценка на машини и съоръжения на Агенция за приватизация
Иван Георгиев Пачеръзов от гр. Панагюрище, автоексперт
Пенка Василева Василева, Пазарджик, строителен инженер ВиК, лицензиран оценител на недвижими имоти, ЗОСОИ,
Д-р Ивко Пенков Иванов, гр. Варна, фрагтография, металография, микроскопия, фрагтодиагностика
Милчо Стоянов Кендеров, Пазарджик, инженер-химик
Надка Петкова Вачкова,гр.Пазарджик, ап.б-инженерно-технически експертизи- оценка на недвижими имоти
Ради Христов Ганев, София, кв. Лозенец, инженер-химик
Дафинка Ангелова Джурилова, гр. Батак, строителство, оценка на недвижими имоти
Георги Георгиев Костов , гр.Велинград, автоексперт и ж.п транспорт
Ивайло Стоилов Пеев, Пазарджик, проектант,
Антон Димитров Тонев, гр.Пловдив, съдебно-инженерно технически експертизи,инженерно¬
технологична, строително техническа експертиза,
Тенчо Петров Димов, гр. Пазарджик, автоматизация и производство на управлението
Любомир Димитров Велинов гр. Пазарджик, архитектура и строителство,
Станислав Александров Златанкев гр. Пловдив, съдебни инженерно- технически експертизи , автотехнически и технологични експертизи
Петко Благов Мурджев , Пазарджик, строителен инженер -хидромелиоративно строителство
Петър Петров Карабойчев – Панагюрище, инженер ПГС-технология на строителството.
Гайтана Стоянова Димитракова, с.Дебращица, обл.Пазарджишка техник по строителство и архитектура
Методи Найчев Консулов , гр. Пловдив инженер по радиоелектроника-елекронни системи за контрол и управление
Звездомир Цветков Драгански, Пловдив, съдебно-инженерно техническа експертиза и съдебно инженерно-технологична експертиза.
Васил Георгиев Панчов – с. Алеко Константиново, техник по строителство и архитектура
Камен Николов Богданов – София 1618, машинен инженер, автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника, енергоизточници и енергоефективни технологии, оценка на машини и съоръжения, количествен анализ на петролни продукти
Жени Рачева Димитрова – Праскова – гр. Пазарджик, инженер по геодезия, фотограметрия и картография
Владислав Георгиев Самоходов – гр. Пловдив, транспортна техника и технологии, машинен инженер, автоексперт
Атанас Костадинов Костадинов – гр.Пловдив, инженер по електроника, компютърна техника, електронни системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране
Ангел Петков Пецев – гр. Панагюрище, строителен инженер ПГС, технология на строителството, оценител на недвижими имоти
Василка Иванова Тодорова – гр. Пазарджик, геодезия, фотограметрия и картография, инженер геодезист
Димитрия Йорданова Боснева – гр. Пазарджик, геодезия, фотограметрия и картография, инженер геодезист
Борислав Здравков Генов – гр. Пазарджик, строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти
Елена Павлова Терзиева Абу Хания – гр. Велинград, архитект
6. Клас „Съдебно- биологични експертизи”
Марияна Петрова Колева, Пазарджик, екология и опазване на околната среда
Иван Луканов Иванов, гр. София, ДНК анализ,
Мая Иванова Кичева, София, молекулярна биология
Иванка Димитрова Божилова – гр. Пазарджик, инженер -агроном, растителна защита
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия”
Милчо Стоянов Кендеров, Пазарджик, инженер-химик, каучук, пластмаси, органичен синтез и багрила
Ради Христов Ганев, София, инженер-химик, инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, техника и технология на взривните работи
Стоян Николов Грозданов, Пазарджик, инженер химик, химия, бедствия и аварии, екология, техника на каучука и пластмаси
Десислава Здравкова Александрова – София, историк – археология-антични и средновековни находки, археологически движими паметници на културата;
Снежанка Стоянова Стоянова – Пазарджик, инженер-химик, технология на водата
Петко Митков Митев, Пазарджик, съдебна медицина, експерт по здравеопазване
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи”
Цветанка Тодорова Ценова, Панагюрище, Пазарджишка, агроном лозаро – градинар
Миладин Костадинов Ядков, Пазарджик, ветеринарен лекар
Иван Петров Иванов, Велинград, Горско стопанство
Георги Радославов Георгиев, Пазарджик, горско стопанство
Георги Господинов Делиев, Пазарджик, инженер по горско стопанство
Илия Димитров Гончев, Велинград, инженер по горско стопанство, лесовъд
Минчо Георгиев Ценов, Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. Ангел Шишков, зооинженер-животновъд
Снежана Савова Грозданова, гр.Пещера, агроном-полевъд
Д-р Илия Николаев Хрисчев, гр. Пазарджик, ветеринарен лекар-съдебно-ветеринарно медицински експертизи,
Васил Константинов Генчев , агроном
Валентина Тодорова Тончева, София, доктор ветеринарна медицина, инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия в съответствие със стандартите на биологичното земеделие
Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив, съдебно селско-стопански експертизи, съдебно агротехнически експертизи, независим оценител на земеделски земи и трайни насаждения, агроном лозаро- градинар
Иванка Димитрова Божилова – гр. Пазарджик, инженер -агроном, растителна защита
Димитър Иванов Трънгалов – гр. Пловдив, инженер -агроном,тропично и субтропично земеделие
9. Клас „Съдебно изкуствоведски експертизи”
Пенка Петрова Николова, Пазарджик, история, оценка на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и др. произведения на изкуството
Стоилка Георгиева Игнатова, Пазарджик, история, оценка на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и др. произведения на изкуството
10. Клас „Оценителни експертизи“
Атанас Костадинов Костадинов – гр.Пловдив, инженер по електроника, компютърна техника, електронни системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране
11. Клас „Други съдебни експертизи”
Милан Димитров Геров, Пазарджик, учител по практика- дървообработване, мебелист
Йорданка Николова Кацарова, Пазарджик английска филология, лингвистика и превод.
Камен Николов Богданов – София, машинен инженер, автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника, енергоизточници и енергоефективни технологии, оценка на машини и съоръжения, количествен анализ на петролни продукти
Атанас Костадинов Костадинов – гр.Пловдив, инженер по електроника, компютърни техника, електронни системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране

1. Клас „Криминалистични експертизи”
Борис Георгиев Шопов, криминалистика, графология.
Минко Илиев Първанов, експерт-криминалист, графолог.
Цанко Спасов Братоев, експерт-криминалист: почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.
Георги Борисов Добрев, експерт-криминалист-почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.
Лучко Петров Врагов, експерт криминалист- писмени доказателства. Николай Стоянов Натов, експерт-криминалист-почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.
Сашо Павлов Атанасов, графолог.
2. Клас „Съдебно медицински експертизи”
Димитър Иванов Попов, ортопедия и травматология.
Петко Николов Чолаков, акушер-гинеколог.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК-анализ и идентификация.
Валентин Георгиев Гагов, стоматология.
Димитър Иванов Димитров, хирург.
Борис Петров Шахов, установяване родителски произход, съдебно¬медицинска експертиза за индентификация на човек – ДНК.
Петко Митков Митев, съдебна медицина, експерт по здравеопазване
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние”
Емилия Стоянова Калоферова, психолог.
Мартина Георгиева Петкова-Иванова, психолог.
Мая Иванова Коева , психолог.
Галя Цанкова Стоенчева, психолог.
4. Клас “Съдебно – икономически експертизи”
Йорданка Василева Спасова, счетоводна отчетност.
Невенка Николова Ролева, икономист, счетоводител.
Даниела Стефанова Щерева, счетоводна отчетност.
Георги Стоянов Василев, счетоводна отчетност.
Румен Димитров Любенов, счетоводна отчетност.
Михаил Николаев Николов, икономист, счетоводна отчетност.
Румяна Петкова Митева, икономист.
Георги Йосифов Клисуров, счетоводна отчетност.
Стойна Илиева Маринова, икономист.
Анна Райкова Божанова, счетоводна отчетност.
Галя Иванова Площакова, икономист.
Александър Дончев Александров, икономист.
Цветанка Христова Ковачка, икономист, експерт по съдебно – счетоводни и финансово – ценови експертизи.
Нина Георгиева Солдатска-Петрова, счетоводна отчетност.
Румяна Димова Александрова, икономист.
Еленка Георгиева Николова, икономист.
Костадин Темелков Тосков, стоковед.
Г еорги Стоянов Дамянов, икономист, съдебно-икономически експертизи.
Дафинка Ангелова Джурилова, икономист.
Снежана Савова Грозданова, счетоводна отчетност, оценител на земеделски земи.
Любка Георгиева Янева-Таковска, икономист, банки и инвестиции, одит, финанси и бюджет, данъци и счетоводство.
Атанас Костадинов Костадинов, счетоводна отчетност.
Тодор Василев Ушев, счетоводна отчетност.
Зора Кръстева Мацанова, икономист.
Веселина Йорданова Ташева, счетоводна отчетност.
Лушка Николова Атанасова, съдебно счетоводни експертизи.
Ангел Александров Кацаров, икономист, оценител на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост.
Мария Лукова Игнатова, счетоводна отчетност.
Асен Владимиров Мандаджиев, счетоводна отчетност.
Димитрийка Александрова Шикирова, стоковед, лицензиран оценител.
Димитър Любенов Бараков, счетоводна отчетност.
Атанас Георгиев Машев, счетоводна отчетност.
Любомир Стоицев Црънчев, счетоводна отчетност.
Златка Благоева Михайлова, счетоводна отчетност.
Надка Петкова Вачкова, оценка търговски предприятия и вземания.
Надка Христова Пиронкова, счетоводна отчетност, данъчен експерт.
Милена Миткова Лавчиева, счетоводна отчетност.
Славка Димитрова Петричанска, икономист.
Димитър Илиев Терзиев, икономист, експерт по съдебно- счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка и продажба на недвижими имоти и земеделски земи.
Таня Стоименова Герова, счетоводна отчетност.
София Георгиева Пейчинова, икономист.
Георги Иванов Велков, счетоводна отчетност, лицензиран оценител.
Петя Михайлова Иванова, счетоводство и контрол, експерт – оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи .
Димитър Иванов Петров, икономист.
Кунка Ганчова Каменска, икономист, икономика и организация на вътрешната търговия, международни счетоводни стандарти.
Георги Йорданов Коцев, икономист по транспорта.
Сашка Иванова Дюлгерова, търговия и отчетност в търговията.
Латинка Хараланова Манчорова, счетоводител – икономист.
Ирина Йорданова Петрова, гр.Пазарджик, счетоводно икономически експертизи.
Васил Константинов Генчев, икономист по труда, банки и финанси.
Станислав Александров Златанкев, съдебно икономически експертизи-съдебно-стокови.
Лилия Иванова Попова -икономист
Красимира Спасова Пейчева – финанси
Войно Стоянов Начев – счетоводство и контрол
Меглена Йорданова Александрова – счетоводство и контрол
Нина Тиховна Сендрева-финанси и кредит
Звездомир Цветков Драгански – съдебно стокова експертиза
Анета Тодорова Александрова- финанси и банкова кредитна дейност
Стойчо Илиев Кръстев -оценител на недвижими имоти
Маринка Йорданова Веселинова-агроном, оценка на земеделски земи и трайни насаждения , стокова експертиза в селското стопанство- растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика.
Ели Хараланова Бинева – икономист, маркетинг и мениджмънт
Боряна Стефанова Долева – финанси, икономист-банкер
Тунка Иванова Кавлакова – икономика и организация на селското стопанство, организация на отчетността в банките, икономист- счетоводител.
Валентина Йорданова Вакарелска – икономика – планиране и отчетност в промишлеността и строителството, счетоводител и икономист, мениджмънт.
Христина Недельова Лачева – Божилова – счетоводство и контрол
Мария Г еоргиева Кралева – счетоводство и контрол, икономист,бизнесадминистрация.
5. Клас „Съдебни – инженерно технически експертизи”
Слави Тодоров Иванов, водно строителство.
Димитър Иванов Димитров, минен инженер, геодезия, проектант.
Гинка Иванова Велева -оценка недвижими имоти, строителен техник, ВИК.
Вергиния Василева Иванова-Вълкова, строителен инженер ХМС, оценител недвижими имоти.
Христо Иванов Шондев, машинен инженер.
Стоян Колев Вълков, машинен инженер, експлоатация и поддържане на автомобили, оценка на машини, съоръжения и на оборотни и дълготрайни активи.
Красимир Ангелов Муртов, машинен инженер, технология на металите и металообработваща техника.
Галина Стефанова Пеева, инженер – земеустроител, кадастър, и регулация по ЗСПЗЗ, ЗУТ, ЗКИР, ЗНО, архитектура, строителство.
Илия Делчев Тухчиев, геодезия и картография.
Славка Григорова Бурова, геодезия, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Стела Янкова Павлова, промишлено и гражданско строителство.
Стоянка Янкова Тодорова, строителство и регулация по ЗОСОИ, оценител недвижими имоти.
Христина Иванова Коцева, геодезия, фотограметрия и картография.
Йордан Димитров Гаджев, геодезия, фотограметрия, картография, кадастър, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Георги Петров Трендафилов, хидрогеология и инженерна геология.
Лиляна Георгиева Морунова, геодезия и картография.
Костадин Димитров Милов, експлоатация на ЖП-транспорт.
Тодор Делков Кош луков, строителство и архитектура – техник, експерт-оценител на недвижими имоти.
Иванка Иванова Шулева, строителен техник, експерт-оценител на недвижими имоти.
Васил Илиев Маджаров, машинен инженер, ДВГ, оценител машини и съоръжения.
Стефко Николаев Мирчев, безопасност на движението по пътищата, автоексперт, оценител машини и съоръжения, активи.
Петя Михайлова Иванова, инженер ПГС – конструкции
Вера Атанасова Клисурска, строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти.
Александър Благов Терзов, машиностроене.
Тодор Маринов Арнаудов, военен инженер по експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология.
Виктория Якова Петрова, електронна техника и автоматика, финанси, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.
Павел Николов Захов, строителство и архитектура.
Георги Костадинов Кръстев, инженер промишлено и гражданско строителство с лицензи за оценка на недвижими имоти и оценка на машини и съоръжения.
Йордан Георгиев Левичаров, Пазарджик, техник по строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Благовеста Христова Ковачка, експерт-оценител на машини и съоръжения, електроинженер, електронно измервателна техника, контролно измервателни прибори и автоматика, енергетик КИП и А, организатор по ремонта.
Веска Стоянова Иванова, архитектура и строителство, експерт- оценител на недвижими имоти.
Даниела Лазарова Г енова, технология на машиностроене и уредостроене, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител.
Васил Димитров Фотев, автомобилен транспорт – трактори и кари, автоексперт-оценител, оценка техническо състояние на автомобилите, председател на комисия за извършване на годишни технически прегледи.
Васил Николов Милев, ДВГ, транспорт, оценка на машини и съоръжения, автотехническа експертиза.
Васил Пенчев Пенчев, транспортна техника и технологии, автомобилна техника.
Цветанка Христова Ковачка, електроинженер, оценител на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост.
Симеон Костадинов Георгиев, транспорт, машини и техника, автоексперт- оценител.-
Борис Георгиев Шопов, автоексперт, оценка на недвижими имоти.
Здравко Петров Станков, инженер автотехнически, строителни и пътни машини, лиценз оценка на машини и съоръжения на Агенция за приватизация.
Иван Георгиев Пачеръзов, автоексперт.
Пенка Василева Василева, строителен инженер ВиК, лицензиран оценител на недвижими имоти, ЗОСОИ.
Д-р Ивко Пенков Иванов,фрагтография, металография, микроскопия, фрагтодиагностика.
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик.
Надка Петкова Вачкова, инженерно-технически експертизи- оценка на недвижими имоти.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Дафинка Ангелова Джурилова, строителство, оценка на недвижими имоти.
Георги Георгиев Костов , автоексперт и ж.п транспорт.
Ивайло Стоилов Пеев, проектант.
Антон Димитров Тонев,съдебно-инженерно технически експертизи, инженерно-технологична, строително техническа експертиза.
Тенчо Петров Димов, автоматизация на производство и управлението.
Любомир Димитров Велинов, архитектура и строителство.
Станислав Александров Златанкев, съдебни инженерно-технически експертизи , автотехнически и технологични експертизи.
Петко Благов Мурджев-строителен инженер, хидромелиоративно строителство.
Петър Петров Карабойчев, инженер ПГС-технология на строителството.
Г айтана Стоянова Димитракова- техник по строителство и архитектура.
Методи Найчев Консулов -инженер радиоелектроника, електронни системи за контрол и управление.
Звездомир Цветков Драгански-съдебно инженерно техническа експертиза и съдебно инженерно технологична експертиза.
Васил Георгиев Панчов – техник по строителство и архитектура
Камен Николов Богданов – машинен инженер, автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника, енергоизточници и енергоефективни технологии, оценка на машини и съоръжения, количествен анализ на петролни продукти.
Жени Рачева Димитрова – Праскова -инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Владислав Георгиев Самоходов -транспортна техника и технологии, машинен инженер, автоексперт.
Атанас Костадинов Костадинов -инженер по електроника, компютърна техника, електронни системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране.
Ангел Петков Пецев -строителен инженер ПГС, технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Василка Иванова Тодорова -геодезия, фотограметрия и картография, инженер геодезист.
Димитрия Йорданова Боснева – геодезия, фотограметрия и картография, инженер геодезист.
Борислав Здравков Генов -строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.
Елена Павлова Терзиева Абу Хания – архитект.
Марияна Петрова Колева, екология и опазване на околната среда.
Иван Луканов Иванов, ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология.
Иванка Иванова Божилова – инженер – агроном, растителна защита.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия”
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик, каучук, пластмаси, органичен синтез и багрила.
Ради Христов Ганев, инженер-химик, инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, техника и технология на взривните работи.
Стоян Николов Грозданов, инженер химик, химия, бедствия и аварии, екология, техника на каучука и пластмаси.
Десислава Здравкова Александрова-историк, археология-антични и средновековни находки, археологични движими паметници на културата.
Снежанка Стоянова Стоянова – инженер – химик, технология на водата
Петко Митков Митев, съдебна медицина, експерт по здравеопазване
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи”
Цветанка Тодорова Ценова, агроном лозаро – градинар.
Миладин Костадинов Ядков, ветеринарен лекар.
Иван Петров Иванов, горско стопанство.
Георги Радославов Георгиев, горско стопанство.
Георги Господинов Делиев, инженер по горско стопанство.
Илия Димитров Гончев, инженер по горско стопанство, лесовъд.
Минчо Георгиев Ценов, зооинженер-животновъд.
Снежана Савова Грозданова, агроном-полевъд.
Д-р Илия Николаев Хрисчев,ветеринарен лекар-съдебно-ветеринарно медицински експертизи.
Васил Константинов Генчев, агроном.
Валентина Тодорова Тончева-доктор ветеринарна медицина, инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия в съответствие със стандартите на биологичното земеделие.
Маринка Йорданова Веселинова- съдебно селскостопански експертизи, агротехнически експертизи, независим оценител на земеделски земи и трайни насаждения, агроном лозаро-градинар.
Иванка Димитрова Божилова – инженер – агроном, растителна защита
Димитър Иванов Трънгалов – инженер-агроном, тропично и субгропично земеделие
9. Клас „Съдебно изкуствоведски експертизи”
Пенка Петрова Николова, история, оценка на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и др. произведения на изкуството.
Стоилка Георгиева Игнатова, история, оценка на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и др. произведения на изкуството.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Атанас Костадинов Костадинов -инженер по електроника, компютърна техника, електронни системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране.
11. Клас „Други съдебни експертизи”
Милан Димитров Геров, учител по практика- дървообработване, мебелист.
Йорданка Николова Кацарова, английска филология, лингвистика и превод.
Камен Николов Богданов -машинен инженер, автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника, енергоизточници и енергоефективни технологии, оценка на машини и съоръжения, количествен анализ на петролни продукти.
Атанас Костадинов Костадинов -инженер по електроника, компютърна техника, електронни системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране.
Инж. ЛИЛИ СЛАВЧЕВА, гр. Пазарджик, образование-висше, професия-преводач на техническа литература- Удостоверение №198 -Висш химико-технически институт- Бургас, Сертификат за ниво по немски език-С1 съгласно Общата Европейска езикова рамка.