Единен портал за електронно правосъдие

Достъп до Единен електронен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

    Административен съд-Пазарджик е сред съдилищата, включени в Единния електронен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), който позволява достъп до конкретни електронни дела, заведени в съда. Информация за функционалните възможности на портала както и Правилата за достъп до електронните съдебни дела са публикувани на адрес:

https://ecase.justice.bg/

   Достъпът се администрира (разрешава, променя, прекратява) от определените за това длъжностни лица в съда, след подаване на писмено заявление по утвърден образец. Образците на формуляри са достъпни на страницата на портала на ЕПЕП на следния адрес:

 https://ecase.justice.bg/Home/ElectronicCasesAccessRules

Място за подаване на заявления:

   Заявленията се подават в служба „Регистратура“ на Административен съд-Пазарджик – ул. „К.Величков“ № 20, етаж 5.

Първоначален достъп:

    Заявленията за създаване на личен потребителски профил се подава на място в съда лично с документ за самоличност, а за адвокати с адвокатска карта или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно.

  Достъп до конкретно дело:

    Достъпът до конкретно дело може да бъде разрешен, само когато вече имате създаден личен потребителски профил. За всяко дело се подава отделно искане. В случаите, в които заявителят е упълномощен адвокат, отбелязва върху заявлението, че пълномощното е приложено по съответното дело. Когато по делото не е приложено пълномощно, се прилагат доказателства за процесуално представителство.

 

Съдебни актове – към страницата на Висш Съдебен Съвет (ЦУБИПС към ВСС)