Контакти

Адрес на съда: гр.Пазарджик 4400, ул.”Константин Величков” №20 ет.5
Работно време: 8:30-17:00

Телефони:

034/407-226 – Регистратура
034/407-210, 407-218 – Деловодствa и съд. архивар
034/407-211 съдебен администратор и административен секретар
034/407-217 главен счетоводител
034/407-221 системен администратор и статистик
034/407-212 – факс

 

Служител, изпълняващ функция “Връзки с обществеността”:

  • телефон: 034/407-220
  • GSM: 0877 992 999
  • електронна поща:    [email protected]

 

Електронна поща: [email protected]
Електронен адрес за съдебно призоваване: sadebnо_prizо[email protected]оurt-pz.bg
3аявление за електронно призоваване
Кутия за предложения и сигнали: signа[email protected]оurt-pz.bg

Обслужваща банка: Общинска Банка АД – клон Пазарджик
Банкови сметки:
– за държавни такси: IBAN: BG40SOMB91303140996601 BIC: SOMB BGSF
– за вещи лица: IBAN: BG31SOMB91303340996601 BIC: SOMB BGSF