Aнкета

I. Колко пъти сте ползвали услугите на съдебната администрация в Административен съд Пазарджик?
II. В какво качество сте ползвали услугите на съдебната администрация през 2018г.? (може да посочите повече от един отговор)
III. Кои места за обслужване сте посещавали през 2018 г.? (може да посочите повече от един отговор)
IV. През 2018 г. информацията, която ви е необходима получавате чрез? (може да посочите повече от един отговор)
V. В каква степен получихте необходимата Ви информация? (може да посочите повече от един отговор)
VI. Считате ли, че предоставената информация в електронния портал за интернет достъп до информация по делата, на информационното табло и интернет страницата на съда е?
VII. Информацията, която получавате от съдебните служители е? (може да посочите повече от един отговор)
VIII. Отношението на служителите към Вас е? (може да посочите повече от един отговор)
IX. Спазват ли се законовите срокове за извършването на съответната услуга?
X. Улеснява ли Ви предоставената възможност за заплащане на държавни такси на място чрез ПОС - терминалите инсталирани в съда?
XI. Каква е вашата цялостна оценка, за качеството на административното обслужване в Административен съд - Пазарджик?
XII. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

РЕЗУЛТАТИ от проведена анкета за качеството на административното обслужване в Административен съд Пазарджик за периода 25.10.2017- 27.11.2017 година