РЕШЕНИЕ №46

25.06.2007 г., гр. Пазарджик В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд, гр. Пазарджик, V състав, в открито заседание на тридесети май две хиляди и седма година в състав:

Председател: Георги Видев

при секретаря Димитрина Георгиева, като разгледа докладваното от съдия Георги Видев административно дело № 138, по описа на съда за 2007 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по жалба на Т.С.К. от с. Паталеница, обл. Пазарджик против Мотивирано Решение № 11 от 03.04.2007 г., издадено от Директора на Районно Управление "Социално осигуряване" гр. Пазарджик, с което е оставена без уважение жалбата му, подадена по административен ред против Разпореждане № 4611113543/08.02.2007 г. на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване. С посоченото Разпореждане на жалбоподателя е отпусната пенсия за инвалидност поради общо заболяване, като е постановено пенсията да се изплаща от 27.12.2006 г. Жалбоподателят сочи, че "обжалва" Решение № 11 от 03.04.2007 г., т.е. иска съдът да го отмени и да постанови пенсията да се изплаща от датата на инвалидизацията му - 26.04.2006 г.

Жалбоподателят не се явява в съдебно заседание и не сочи конкретни доводи относно считаната от него незаконосъобразност на определената от пенсионните органи по - късна дата на отпусне на пенсията му.

Процесуалният представител на ответника подържа становището, че жалбата е неоснователна, а Решение № 11 от 03.04.2007 г. е законосъобразно. Пенсията правилно е отпусната от датата на подаване на заявлението в РУСО Пазарджик предвид следното: От една страна то е подадено след 6-месечния срок от придобиване на правото на пенсия, в който случай тя се отпуска от датата на подаването на заявлението. От друга страна - пропуснат е и едномесечният срок от влизане в сила на експертното решение на ТЕЛК, в който следва да бъде подадено заявлението за пенсиониране.

След като прецени събраните доказателства съдът намира за установена следната фактическа обстановка: Жалбоподателят е подал Молба-Декларация № 1728/08.05.2006 г. до ТЕЛК Пазарджик за първично освидетелстване. С Експертно решение № 3548-186/03.11.2006 г. на ТЕЛК при МБАЛ Пазарджик е установена 54% трайно намалена работоспособност на Т.С. К. с дата на инвалидизиране 26.04.2006 г. Това решение е получено от жалбоподателя на 03.11.2006 г. и съгласно чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето е влязло в сила на 17.11.2006 г., тъй като по административната преписка и по делото не са представени доказателства за обжалването му пред НЕЛК. На 27.12.2006 г. жалбоподателят е подал Заявление № 23048/27.12.2006 г. за отпускане на пенсия. От същата дата му е отпусната пенсия за инвалидност поради общо заболяване, съгласно Разпореждане № 4611113543/08.02.2007 г. на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване, въз основа на Решение № 159-4/25.01.2007 г. на медицинската комисия при РУСО Пазарджик.

Правният спор се свежда до датата, от която е дължима пенсията - дали това е датата на инвалидизацията или дата на подаване на заявлението за пенсиониране.

Съдът намира, че пенсията правилно е отпусната от датата на подаване на заявлението предвид разпоредбата на чл. 94 от КСО, която урежда именно датите, от които следва да се отпускат пенсиите. В този член са уредени две хипотези на отпускане на пенсия за инвалидност, при които пенсията се отпуска от датата на инвалидизирането, съответно от подаването на заявлението до ТЕЛК в зависимост от спазването на един от двата възможни срока, в който е подадено заявлението за пенсиониране.

Срокът по ал. 1 на чл. 94 от КСО е 6-месечен и тече от датата на инвалидизирането. В случая тази дата е 26.04.2006 г., а датата на заявлението за пенсиониране - 27.12.2006 г. Следователно жалбоподателят е пропуснал този срок, поради което е загубил правото да получава пенсията си от първата от тези две дати, а съгласно диспозицията на правната норма следва да я получава от втората дата- 27.12.2006 г.

Ал. 2 на чл. 94 от КСО дава правото на заявителя да получава пенсията си за инвалидност от датата на подаване на заявлението до ТЕЛК, ако е спазил едномесечния срок за подаване на заявлението за пенсиониране, който тече от влизане в сила на експертното решение на ТЕЛК. В настоящия казус решението на ТЕЛК е влязло в сила на 17.11.2006 г., а датата на подаване на заявлението за пенсиониране е 27.12.2006 г., т.е. пропуснат е и този срок. Поради това Куманов е загубил правото си да получава пенсията си от 08.05.2006 г. и би могъл да я получи единствено от 27.12.2006 г., съгласно чл. 94, алЛотКСО.

Предвид горното съдът намира, че обжалваното мотивирано решение е издадено при спазване на материалния закон.

Спазени са и останалите законови изисквания при издаването на обжалвания административен акт, както следва: Директорът на РУСО Пазарджик, издал Мотивирано Решение № 11 от 03.04.2007 г., е именно компетентният да издава такива решения орган съгласно, чл. 117, ал. 1, т. 2, буква а) от КСО. Спазени са производствените правила и формата при издаването на административния акт, а именно - издаден е под формата на писмено мотивирано решение и в срока по чл. 117, ал. 3 от КСО. Издаден е в съответствие с целта на закона при условията на обвързана компетентност.

Следователно обжалваният административният акт е законосъобразен, а жалбата срещу него - неоснователна, поради което следва да бъде отхвърлена, с оглед на което Административен съд, гр. Пазарджик

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Т.С.К. от с. Паталеница, обл. Пазарджик против Мотивирано Решение № 11 от 03.04.2007 г., издадено от Директора на Районно Управление "Социално осигуряване" гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 4611113543/08.02.2007 г. на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване.

       РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/