Р Е Ш Е Н И Е

 

292/10.6.2011г.

 

гр. Пазарджик, 10.06.2011 г.

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

Административен съдПазарджик – VІІ – административен състав, в открито съдебно заседание на двадесети май, две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

при секретар

Я.В.

и с участието

на прокурора

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по адм. дело686 по описа на съда за 2010 г.

 

Производството е по реда на чл. 145 от АПК и е образувано по жалба на “ДКЦ-І-Велинград” ЕООД гр. Велинград, бул. Съединение № 49, представлявано от управителя д-р Г.А.Д. против писмена покана изх. № 13/29-04-740 от 31.08.2010 г. на директора на РЗОК гр. Пазарджик. С обжалваната покана е разпоредено на жалбоподателя да заплати доброволно на РЗОК гр. Пазарджик неправомерно получената сума в размер на 20 861.46 лева, за периода трето и четвърто тримесечие на 2009 г., поради допуснато надвишение на определение брой на назначените специализирани медицински дейности и стойности на назначените медико-диагностични дейности извън разрешените надвишения и задължението за компенсиране, както следва: 1. Надвишение в часттаНаправление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) за ІІІ – то тримесечие на 2009 г. на обща стойност 4 947.40 лв. и 2. Надвишение в часттаНаправление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) за ІV – то тримесечие на 2009 г. на обща стойност 15 914.06 лв.

В жалбата се твърди, че обжалваната покана е неправилна и незаконосъобразна. Счита се, че определените от директора на РЗОК гр. Пазарджик регулативни стандарти са незаконосъобразни като определени в нарушение на бюджетната рамка по ЗБНЗОК за 2009 г. и Приложение № 16 към Решение № РД-УС-04-10 от 12.01.2009 г. на УС на НЗОК. Твърди се, че определените регулативни стандарти, ограничават правата на пациентите и принуждават лечебните заведения да работят в пълно противоречие с чл. 81 от Закона за здравето. Счита, че исканите за възстановяване суми не са доказани нито по основание, нито по размер, поради което моли съда да постанови решение, с което да отмени обжалваната покана на директора на РЗОК гр. Пазарджик, като незаконосъобразна. Представя доказателства в подкрепа на твърденията си. Претендира направените по делото разноски.

За ответника по жалбата – директора на РЗОК гр. Пазарджик, редовно призован, се явява адв. Герова, която твърди, че обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган в кръга на предоставените му правомощия, при стриктно спазване на материалния и процесуален закон, поради което моли да бъде отхвърлена подадената жалба. Претендира изплащането на направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

Административен съд - Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Със заповед № РД-09-622 от 18.06.2010 г. директорът на РЗОК гр. Пазарджик е наредил да бъде извършена медицинска и финансова проверка от 18.06.2010 г. до 20.07.2010 г. включително на лечебно заведение: “ДКЦ 1 Велинград” ЕООД гр. Велинград със задача: 1. Пълна медицинска и финансова проверка по договор ИД № 13/РД-29-418 от 15.02.2010 г. и 2. Проверка по изпълнение на Регулативни стандарти за ІІІ – то и ІV – то тримесечие на 2009 г. при изпълнение на ИД № 13/РД-29-418 от 30.03.2009 г.

По делото е представен констативен протокол от 20.07.2010 г., видно от който в изпълнение на заповед № РД-09-622 от 18.06.2010 г. на директора на РЗОК гр. Пазарджик е извършена проверка на дружеството – жалбоподател, в резултат на която са констатирани превишения на определените регулативни стандарти извън разрешените надвишения и задължителното компенсиране, съгласно чл. 43 от ИД № 130418 от 30.03.2009 г., както следва: В частта за “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) на обща стойност 20 861.46 лева, съгласно изготвена справка от отдел “ЗОБ” и протоколи за определяне на регулативни стандарти за ІІІ – то и ІV – то тримесечие на 2009 г. В констативния протокол е отбелязано, че в резултат на превишените регулативни стандарти, НЗОК/РЗОК е заплатила неоснователно на изпълнителите на специализираната медицинска помощ и медико-диагностична дейност за посочения период сума в размер 20 861.46 лева, която следва да бъде възстановена на основание чл. 76а, ал. 1 от ЗЗО. С констативния протокол и във връзка с констатираните нарушения в дейността на изпълнителя на медицинска помощ са дадени задължителни предписания и препоръки за подобряване на дейността му.

Установи се по делото, че проверяващият екип извършил проверката е съставил протокол за неоснователно получени суми № 29 от 20.07.2010 г., видно от който на основание чл. 76а от ЗЗО “ДКЦ 1 Велинград” ЕООД гр. Велинград следва да възстанови неоснователно получените суми на обща стойност 20 861.46 лева.

В резултат на извършената проверка е издадена и обжалваната писмена покана № 13/29-04-740/ от 31.08.2010 г. на директора на РЗОК гр. Пазарджик, с която е разпоредено на жалбоподателя да заплати доброволно на РЗОК гр. Пазарджик неправомерно получената сума в размер на 20 861.46 лева, за периода трето и четвърто тримесечие на 2009 г., поради допуснато надвишение на определение брой на назначените специализирани медицински дейности и стойности на назначените медико-диагностични дейности извън разрешените надвишения и задължението за компенсиране, както следва: 1. Надвишение в часттаНаправление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) за ІІІ – то тримесечие на 2009 г. на обща стойност 4 947.40 лв. и 2. Надвишение в часттаНаправление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) за ІV – то тримесечие на 2009 г. на обща стойност 15 914.06 лв.

За изясняване на значимите за спора обстоятелства по делото е допусната съдебно-икономическа експертиза, чието заключение като неоспорено от страните, съдът възприема като компетентно изготвено. В отговор на поставените въпроси вещото лице е констатирало, че точният размер на възложени, отчетени и платени от “ДКЦ 1 Велинград” ЕООД гр. Велинград за ІІІ - то тримесечие на 2009 г. МДД /бл. МЗІНЗОК № 4/ е в размер на 30 208.91 лв., увеличена с 10 % по чл. 6 от Правилата в размер на 3 020.89 лв. и с още 15 % по чл. 7 от Правилата в размер на 4 531.34 лв. и извършено компенсиране от предходното тримесечие или общо възложени регулативни стандарти за МДД е в размер на 36 114.96 лв. За посоченото тримесечие са назначени и заплатени МДД в размер на 41 062.36 лв. или е налице надвишение в размер на 4 947.40 лв.; 2) За ІV – то тримесечие на 2009 г. възложени направления МДД /бл. МЗІНЗОК № 4/ е в размер на 32 764.09 лв., увеличена с 10 % по чл. 6 от Правилата в размер на 3 276.41 лв. и извършено компенсиране от предходното тримесечие или общо възложени регулативни стандарти за МДД е в размер на 31 509.16 лв. За посоченото тримесечие са назначени и заплатени МДД в размер на 47 423.22 лв. или е налице надвишение в размер на 15 914.06 лв. При сбора на двата показателя общата стойност на надвишението е 20 861.46, която сума напълно съответства на изчисленото от РЗОК. Установи се, че при определяне размера на превишението са приложени чл. 6 и чл. 7 от правилата /същите разпоредби се съдържат и в чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от договора/, съгласно които броят на определените направления могат да бъдат надхвърляни с до 10 %, а през І, ІІ и ІІІ тримесечие изпълнителят може да превишава с допълнителни 15 % определените му стандарти, но е длъжен да ги компенсира. Обстоятелството, че определените бройки и стойности са завишени първо с 10 %, после с още 15% и след това е пресметнато превишението е видно и от справката, съдържаща се на стр. 21 от делото.

Броят на СМД и цената на назначаваните МДД, с които следва да се съобрази лечебното заведение са отразени в двустранно подписани протоколи за определяне на броя на назначаваните СМД и стойности на МДД за всяко тримесечие, в настоящия случай за ІІІ – то и ІV – то тримесечие на 2009 г., които протоколи са събрани като писмени доказателства по делото (стр. 22 – 27). По делото са представени и спецификации за извършена медицинска дейност на лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ по индивидуалния договор за всеки един от месеците за процесния период, както и фактури за платени от РЗОК суми на основание на представените спецификации (стр. 28-45).

Като доказателство по делото е представен и договор № 13/РД-29-418 от 30.03.2009 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от медицински център/диагностично консултативен център, сключен на 30.03.2009 г. между РЗОК гр. Пазарджик и “ДКЦ 1 Велинград” ЕООД гр. Велинград.

Въз основа на тази фактическа обстановка, от правна страна съдът прави следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок и от лице имащо правен интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗЗО, непосредственият контрол по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска помощ се осъществява чрез проверки, извършвани от длъжностни лица от РЗОК. В чл. 76а от закона е разписан редът, който се следва в случаите, когато ИМП са получили суми без правно основание, които не са свързани с извършване на нарушение по закона и това е установено при проверка от контролните органи. Непосредственият контрол върху дейността на ИМП по изпълнението на договорите се осъществява от длъжностни лица на РЗОК - финансови инспектори и лекари-контрольори чрез проверки и въз основа на заповед на директора на РЗОК. За резултатите от извършените проверки се съставя финансов протокол, респ. медицински протокол, като и в двата случая лицето - обект на проверката, има право на писмено възражение по направените констатации. В конкретния случай по делото се установи, че този ред е спазен - съставен е протокол за неоснователно получени суми, който е надлежно връчен, дадена е възможност за представяне на възражение. Следователно обжалваният акт е издаден от компетентен орган, при спазване на административнопроизводствените правила и в съответната форма.

Условията, реда и правилата, при които изпълнителят на медицинска помощ може да назначава специализирана медицинска дейност /СМД/ и медико-диагностична дейност /МДД/ са уговорени между страните при сключването на индивидуалния договор, а именно в раздел ІV-ти от същияЦени, ред и условия за заплащане на изпълнителя. Съгласно разпоредбите на чл. 42 от договора, за всяко календарно тримесечие възложителят определя за всеки лекар-специалист от лечебното заведение броя на назначаваните СМД и стойността на назначаваните МДД, съобразно Правилата по чл. 3, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2009 г., утвърдени от УС на НЗОК, след което към договора се подписва протокол за определяне на съответния брой СМД и стойност на МДД, т. нар. “регулативни стандарти”. По силата на чл. 43, ал. 3 от договора, изпълнителят се е задължил да възстанови на възложителя заплатените средства за МДД и СМД, назначени от него извън разрешените надвишения. За извършената медицинска дейност от лекарите на лечебното заведение за ІІІ – то и ІV – то тримесечие на 2009 г. от страна на изпълнителя са съставени спецификации за всеки месец от периода, съдържаща обобщена информация от отчетите на лекарите.

До констатациите, предмет на поканата, контролните органи са достигнали въз основа на отчетените от жалбоподателя брой и стойности назначени направления през процесния период и сравнявайки ги с параметрите за същия период, определени с нарочен протокол. Видно от този протокол (стр. 22-27) е, че с него е определен конкретния брой и стойност за всеки лекар специалист от ДКЦ, както и е посочен общия брой направления /бл. МЗ-НЗОК № 3/ и общата стойност на назначенията с направления за МДД /бл.МЗ-НЗОК № 4/. Протоколите са подписани от законния представител на дружеството-жалбоподател и директора на РЗОК. Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 3 от договора, за всяко тримесечие, тоест в рамките на същото, страните се задължават да подписват към договора протокол за определяне на броя и стойността на назначаваните СМД и МДД, които представляват неразделна част към индивидуалните договори с изпълнителите на ПИМП и СИМП. При наличието на подписан от страните по договора протокол за определяне на регулативните стандарти, същият се ползва със задължителна сила. С подписването на индивидуалния договор с НЗОК и двустранния протокол за определяне на броя на СМД и цената на МДД за съответното тримесечие, жалбоподателят се съгласил с установените рамки, както и е поел задължението, при надвишаване на определените стандарти, да възстанови неоснователно получените суми.

Констатациите за надвишение на регулативните стандарти са безспорно установени и от приетата съдебно-икономическа експертиза, според която е налице надвишение в общ размер на 20 861.46 лева - сума неоснователно получена от лечебното заведение и подлежаща на възстановяване.

Предвид на гореизложеното съдът намира, обжалваната покана за възстановяване на суми получени без правно основание за законосъобразна, поради което жалбата против нея като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

С оглед изхода на делото и предвид направеното искане от пълномощника на ответника, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, жалбоподателят ще следва да бъде осъден да заплати сторените по делото разноски в размер на 867 лева за адвокатски хонорар.

По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2, пр. последно от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

отхвърля жалбата на “ДКЦ-І-Велинград” ЕООД гр. Велинград, представлявано от управителя д-р Г.А.Д. против писмена покана изх. № 13/29-04-740 от 31.08.2010 г. на директора на РЗОК гр. Пазарджик.

ОСЪЖДА “ДКЦ-І-Велинград” ЕООД гр. Велинград, представлявано от управителя д-р Г.А.Д. да заплати в полза на РЗОК гр. Пазарджик съдебно-деловодни разноски в размер на 867 /осемстотин шестдесет и седем/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

СЪДИЯ:/п/

 

РЕШЕНИЕ № 2287 от 15.02.2012 г. по адм.д.№ 9614/ 2011 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 292/ 10.06.2011 г., постановено по адм. д. № 686/ 2010 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик.

Решението не подлежи на обжалване.