Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 693 / 23.12.2011г.

 

Гр. Пазарджик

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Пазарджик, ІІІ състав, в публично заседание на шести декември, две хиляди и единадесета година, в състав:                                                             

                                                         Председател: Васко Нанев

                                                                          

при секретаря Д.Г., като разгледа докладваното от съдия Нанев административно дело № 6 по описа на съда за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 от АПК.

Делото е образувано по жалба на ДКЦ “Ескулап-Цитомед” ООД, подадена чрез управителя д-р А.В.М. против мълчалив отказ на директора на РЗОК гр. Пазарджик, за коригиране на определените регулативни стандарти по молба с вх. № 13/29 - 04 - 994 от 24.11.2010 г. до РЗОК гр. Пазарджик.

В жалбата се твърди, че с молба вх. № 13/29-04-994 от 24.11.2010 г. до РЗОК гр. Пазарджик е направено мотивирано искане, на основание чл. 8, ал. 2 от Правилата за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностичните дейности, за коригиране на определените регулативни стандарти с протоколи № 13/РД-13-95 от 02.03.2010 г. и № 13/РД-13-205 към сключен индивидуален договор на 15.02.2010 г. за първо и второ тримесечие на 2010 г. На тази молба директорът на РЗОК гр. Пазарджик не е отговорил в определения срок. Иска се от съда да отмени мълчаливия отказ, като задължи директора на РЗОК гр. Пазарджик да издаде решение по направеното искане.

В съдебно заседание за жалбоподателя се явява адв. Д., която по изложени съображения моли да бъде отменен оспорения мълчалив отказ и да бъде задължен ответникът да изпълни задължението си като се произнесе по подадената молба. Твърди, че административният орган е задължен да изложи правни и фактически основания за издаването на акта, съставляващи негови мотиви. Претендира направените по делото разноски.

За ответника по жалбата – директора на РЗОК гр. Пазарджик - не се явява представител и не заявява становище след връщането на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Административен съд - Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Началото на административното производство е поставено с подаването на молба с вх. № 13/29-04-994 от 24.11.2010 г. от д-р А.М., управител на ДКЦ”Ескулап-Цитомед” ООД до директора на РЗОК гр. Пазарджик, с която моли на основание чл. 8, ал. 2 от Правилата за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностичните дейности за назначаване от изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ, приети с решение на УС на НЗОК и даденото от закона правомощие, да коригира определените регулативни стандарти като следва: За първо тримесечие –“Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение /бл. МЗ- НЗОК №3/ с 529 бр. повече, и Направление за медико – диагностична дейност” /бл.МЗ-НЗОК № 4/ със 17 503.41 лв. повече; За второ тримесечие –“Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение - 551 бр. повече и “Направление за медико-диагностична дейност с 19 872.32 лева повече.

Броят на СМД и цената на назначаваните МДД, с които следва да се съобрази лечебното заведение са отразени в двустранно подписани протоколи за определяне на броя на назначаваните СМД и стойности на МДД за всяко тримесечие, в настоящия случай за І – то и ІІ – то тримесечие на 2010 г., които протоколи са събрани като писмени доказателства по делото (л. 16 –18).

Като доказателство по делото е представен договор № 13/РД-29-391 от 15.02.2010 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ, сключен на 15.02.2010 г., между РЗОК гр. Пазарджик и ДКЦ ”Ескулап – Цитомед” ООД.

Представено е и заверено копие от Правила за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностични дейности за назначаване от изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ, приети с решение № РД-УС-04-153 от 21.12.2009 г. / л. 20/.

В законоустановения срок изпълнителят на медицинска помощ не е получил съответния отговор по така подадената молба, поради което е счел, че е налице формиран мълчалив отказ на директора на РЗОК гр. Пазарджик да извърши исканата корекция, предвид на което е упражнил правото си да подаде жалба пред Административен съд гр. Пазарджик.

Въз основа на тази фактическа обстановка, от правна страна съдът прави следните изводи:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице и в законоустановения срок по чл. 149, ал. 2 от АПК, поради което същата е допустима.

С определение № 138 от 14.03.2011 г. на Административен съд гр. Пазарджик, постановено по адм. дело № 6/2011 г., жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено производството по делото. С определение № 15293 от 21.11.2011 г. на ВАС – Шесто отделение, постановено по адм. дело № 4534/2011 г. е отменено определение № 138 от 14.03.2011 г. на Административен съд гр. Пазарджик и делото върнато на същия съдебен състав за продължаване на процесуалните действия.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

В чл. 8, ал. 2 от Правилата е изведено правомощие на директора на РЗОК да коригира издадените брой на назначаваните СМД и стойност на назначаваните МДД, при мотивирано искане от страна на изпълнител. В конкретния случай, видно от чл. 8, ал. 1 на цитираните по-горе Правила - преди определяне на индивидуалните регулативни стандарти, РЗОК заделят резерв не по-малко от 10 на сто от общия брой/стойност, определен от ЦУ на НЗОК. Според ал. 2 от нормата - от резерва по ал. 1 РЗОК определя регулативни стандарти през тримесечието на нови договорни партньори, коригира издадените такива при мотивирано искане от страна на изпълнителя. Следователно, директорите на съответните РЗОК са оправомощени да решават кръга от въпроси, регламентирани от чл. 8, съобразно рамките на законоустановения резерв. Предвид на това, съдът намира, че административният орган е задължен да се произнесе по молбата са коригиране на определените регулативни стандарти, като за целта изложи правни и фактически основания за издаване на акта. Излагането на фактическите и правни основания, съставляват мотивите на органа и тяхната липса е основание за отмяната на акта, съгласно разпоредбата на чл. 146, т. 2 – т. 4 от АПК. Това е така, защото фактическите основания са юридическите факти, от които органът черпи упражненото от него публично субективно право. В случая, тъй като е налице мълчалив отказ на директора на РЗОК гр. Пазарджик да се произнесе по направеното искане, то безспорно не са изложени фактически и правни основания, за коригиране или за отказ да бъдат коригирани, цитираните регулативни стандарти.

С оглед на изложените мотиви, мълчаливият отказ ще следва да бъде отменен, като на основание чл. 173, ал. 2 от АПК административната преписка ще следва да бъде върната на директора на РЗОК гр. Пазарджик, за произнасяне по молба с вх. № 13/29-04-994 от 24.11.2010 г. до РЗОК гр. Пазарджик, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

Предвид изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, основателно се явява искането за присъждане на съдебно-деловодни разноски в полза на жалбоподателя. Ответникът ще следва да бъде осъден да му заплати сторените по делото разноски в общ размер на 215 лева, от които 50 лева държавна такса и 200 лева, за адвокатски хонорар.

По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2, пр. 2 от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на директора на РЗОК гр. Пазарджик, за коригиране на определените регулативни стандарти по молба с вх. № 13/29-04-994 от 24.11.2010 г., подадена от ДКЦ”Ескулап - Цитомед”ООД, гр. Пазарджик.

ВРЪЩА преписката на директора на РЗОК гр. Пазарджик, за изрично произнасяне с излагане на фактически и правни основания, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14-дневен срок от получаване на административната преписка.

ОСЪЖДА РЗОК гр. Пазарджик да заплати на ДКЦ”Ескулап - Цитомед”ООД, гр. Пазарджик разноски в по делото размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

СЪДИЯ:/п/

 

РЕШЕНИЕ № 8470 от 13.06.2012 г. по адм.д. № 1069/ 2012 г. на ВАС-Шесто отделение: ОТМЕНЯ решение № 693/ 23.12.2011 г. по адм.д. № 6/ 2011 г. на Административен съд-Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на ДКЦ"Ескулап Цитомед" ООД, гр.Пазарджик срещу мълчалив отказ на директора на РЗОК-Пазарджик за коригиране на определените регулативни стандарти по молба вх. № 13/29-04-994/ 24.11.2010 г..

ОСЪЖДА ДКЦ"Ескулап Цитомед" ООД, гр.Пазарджик да заплати на Раонна здравноосигурителна каса- Пазарджик сумата от 300,00 (триста) лева, представляваща разноски за двете съдебни инстанции.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.