Р Е Ш Е Н И Е

 

372/5.7.2011г.

 

гр. Пазарджик, 05.07.2011 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – VІІ административен състав, в открито съдебно заседание на девети юни, две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

 

 

 

при секретар

Я.В.

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по адм. дело № 50 по описа на съда за 2011 г.

                                                  

Производството е по реда на чл. 145 от АПК и е образувано по жалба на СД “Медицина-С. и съдружие” – ГП – за ПИМП, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. Доктор Лонг № 1, представлявано от управителя д-р Ц.С.С. против мълчалив отказ на директора на РЗОК гр. Пазарджик, за коригиране на определените регулативни стандарти с протокол № 13/РД-13-97 от 02.03.2010 г. в частта “Направление за специализирана медицинска дейност /бл. МЗ-НЗОК № 3/ с 160 бр. и в частта “Направление за медико-диагностична дейност /бл. МЗ-НЗОК № 4/ с 2 238.03 лева.

В жалбата се твърди, че с молба вх. № 13/29-05-1995 от 03.12.2010 г. до РЗОК гр. Пазарджик е направено мотивирано искане, на основание чл. 8, ал. 2 от Правилата за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностичните дейности, за коригиране на определените регулативни стандарти с протокол № 13/РД-13-97 от 02.03.2010 г., на което в определения срок директорът на РЗОК гр. Пазарджик не е отговорил. Моли съда да отмени мълчаливия отказ, като задължи директора на РЗОК гр. Пазарджик да издаде решение по направеното искане. Претендира направените по делото разноски.

В съдебно заседание за жалбоподателя се явява адв. Д., която по изложени съображения моли да бъде отменен оспорения мълчалив отказ и да бъде задължен ответника да изпълни задължението си като се произнесе по подадената молба. Твърди, че административният орган е задължен да изложи правни и фактически основания за издаването на акта, съставляващи негови мотиви. Претендира направените по делото съдебни и деловодни разноски, съобразно списък на разноските по реда на чл. 80 от ГПК.

За ответника по жалбата – директора на РЗОК гр. Пазарджик се явява адв. Г., която моли да бъде оставена без уважение предявената жалба като неоснователна. Претендира направените по делото разноски, съставляващи адвокатско възнаграждение.

Административен съд - Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Началото на административното производство е поставено с подаването на молба с вх. № 13/29-05-1995 от 03.12.2010 г. от СД “Медицина-С. и съдружие” – ГП – за ПИМП гр. Панагюрище, представлявано от управителя д-р Ц.С.С. ***, с която моли на основание чл. 8, ал. 2 от Правилата за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностичните дейности за назначаване от изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ, приети с решение на УС на НЗОК и даденото от закона правомощие, да коригира определените регулативни стандарти с протокол № 13/РД-13-97 от 02.03.2010 г. за първото тримесечие на 2010 г. в частта “Направление за специализирана медицинска дейност /бл. МЗ-НЗОК № 3/ с 160 бр. и в частта “Направление за медико-диагностична дейност /бл. МЗ-НЗОК № 4/ с 2 238.03 лева.

Броят на СМД и цената на назначаваните МДД, с които следва да се съобрази лечебното заведение са отразени в двустранно подписани протоколи за определяне на броя на назначаваните СМД и стойности на МДД за всяко тримесечие, в настоящия случай за І – то тримесечие на 2010 г., който протокол е събран като писмено доказателство по делото (стр. 11).

Като доказателство по делото е представен договор № 13/РД-29-26 от 12.02.2010 г., за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ, сключен на 12.02.2010 г. между РЗОК гр. Пазарджик и СД “Медицина-С. и съдружие” – ГП – за ПИМП гр. Панагюрище, представлявано от управителя д-р Ц.С.С..

Представено е и заверено копие от Правила за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностични дейности за назначаване от изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ, приети с решение № РД-УС-04-153 от 21.12.2009 г. / стр. 12/.

В законоустановения срок изпълнителят на медицинска помощ не е получил съответния отговор по така подадената молба, поради което е счел, че е налице формиран мълчалив отказ на директора на РЗОК гр. Пазарджик да извърши исканата корекция, предвид на което е упражнил правото си да подаде жалба пред Административен съд гр. Пазарджик.

Въз основа на тази фактическа обстановка, от правна страна съдът прави следните изводи:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице и в законоустановения срок по чл. 149, ал. 2 от АПК, поради което същата е допустима.

С определение № 140 от 11.03.2011 г. на Административен съд гр. Пазарджик постановено по адм. дело № 50/2011 г. жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено производството по делото. С определение № 6416 от 10.05.2011 г. на ВАС – Шесто отделение, постановено по адм. дело № 4624/2011 г. е отменено определение № 140 от 11.03.2011 г. на Административен съд гр. Пазарджик и делото върнато на същия съдебен състав за продължаване на процесуалните действия.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

В чл. 8, ал. 2 от Правилата е изведено правомощие на директора на РЗОК да коригира издадените брой на назначаваните СМД и стойност на назначаваните МДД, при мотивирано искане от страна на изпълнител. В конкретния случай, видно от чл. 8, ал. 1 на цитираните по-горе Правила - преди определяне на индивидуалните регулативни стандарти, РЗОК заделят резерв не по-малко от 10 на сто от общия брой/стойност, определен от ЦУ на НЗОК. Според ал. 2 от нормата - от резерва по ал. 1 РЗОК определя регулативни стандарти през тримесечието на нови договорни партньори, коригира издадените такива при мотивирано искане от страна на изпълнителя. Следователно, директорите на съответните РЗОК са оправомощени да решават кръга от въпроси, регламентирани от чл. 8, съобразно рамките на законоустановения резерв. Предвид на това, съдът намира, че административният орган е задължен да се произнесе по молбата са коригиране на определените регулативни стандарти, като за целта изложи правни и фактически основания за издаване на акта. Излагането на фактическите и правни основания, съставляват мотивите на органа и тяхната липса е основание за отмяната на акта, съгласно разпоредбата на чл. 146, т. 2 – т. 4 от АПК. Това е така, защото фактическите основания са юридическите факти, от които органът черпи упражненото от него публично субективно право. В случая, тъй като е налице мълчалив отказ на директора на РЗОК гр. Пазарджик да се произнесе по направеното искане, то безспорно не са изложени фактически и правни основания, за коригиране или за отказ да бъдат коригирани, цитираните регулативни стандарти.

С оглед на изложените мотиви, мълчаливият отказ ще следва да бъде отменен, като на основание чл. 173, ал. 2 от АПК административната преписка ще следва да бъде върната на директора на РЗОК гр. Пазарджик, за произнасяне по молба с вх. № 13/29-05-1995 от 03.12.2010 г. до РЗОК гр. Пазарджик, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

Предвид изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, основателно се явява искането за присъждане на  съдебно-деловодни разноски в полза на жалбоподателя. Ответникът ще следва да бъде осъден да му заплати сторените по делото разноски в общ размер на 200 лева, от които 50 лева държавна такса и 150 лева, за адвокатски хонорар.

Съдът намира за неоснователно направеното искане за заплащане на държавна такса за подаване на частна жалба в размер на 15 лева. По делото не са налице данни да е извършено такова плащане, въпреки дадените от съда указания за внасяне на държавна такса по сметката на ВАС в размер на 5 лева.

По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2, пр. 2 от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на директора на РЗОК гр. Пазарджик, за коригиране на определените регулативни стандарти по молба с вх. № 13/29-05-1995 от 03.12.2010 г. на СД “Медицина-С. и съдружие” – ГП – за ПИМП, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. Доктор Лонг № 1, представлявано от управителя д-р Ц.С.С..

ВРЪЩА преписката на директора на РЗОК гр. Пазарджик, за изрично произнасяне с излагане на фактически и правни основания, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка.         

ОСЪЖДА РЗОК гр. Пазарджик да заплати на СД “Медицина-С. и съдружие” – ГП – за ПИМП гр. Панагюрище, представлявано от управителя д-р Ц.С.С. сторените по делото разноски в размер на 200 /двеста/ лева.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния пълномощник на жалбоподателя, за заплащане на държавна такса за подаване на частна жалба в размер на 15 лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

                                                                    СЪДИЯ:/п/

 

РЕШЕНИЕ № 616 от 12.01.2012 г. по адм.д. № 10442/ 2011 г. на ВАС-Шесто отделение:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 372/ 05.07.2011 г. по административно дело № 50/ 2011 г. на Административен съд- Пзарджик.

ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса-Пазарджик, адрес гр. Пазарджик, ул. "11-ти август" № 2, да заплати на Събирателно дружество "Медицина-Стойковски и сдружение-ГП за ПМП", със седалище и адрес на управление гр.Панагюрище, ул. "Д-р Лонг" № 1, деловодни разноски за касационната инстанция в размер на 200 (двеста) лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.