Р е ш е н и е

 

№ 448/26.9.2011г.

 

гр. Пазарджик

 

 

в името на народа

 

 

Административен съд – Пазарджик, ІІІ-ти състав, в открито заседание на тринадесети септември, две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                  Председател: Васко Нанев

 

 

при секретаря Д.Г., като разгледа докладваното от съдия Нанев административно дело № 422 по описа на съда за 2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 от АПК, във връзка с чл.166, ал.3 от ДОПК, във връзка с чл.27, ал.3 и ал.4 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/.

Делото е образувано по жалба на В.С.Ч. ***, против Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/22439 от 12.04.2011 г., издаден от Зам.-изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” РА. С обжалвания акт е установено ПДВ в размер на 2395.48 лева.

В жалбата се твърди, че обжалваният акт е постановен в противоречие с материалноправните разпоредби и при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата.

Ответникът – зам.-изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”, моли чрез процесуалния си представител, оспорването да бъде отхвърлено, като излага подробни съображения за спазване на процесуалните правила при издаване на оспорения административен акт.

Съдът, след като се запозна със събраните по делото доказателства и със становищата на страните, намира от фактическа страна следното:

Оспорващата В.С.Ч. е регистрирана с УРН 222931 в интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/, във връзка с подадено от него общо заявление за единно плащане на площ с УИН 13/250609/31536 за кампания 2009 г. за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания на площ: национално доплащане за площ /НДП/ – 7.22 ха, НР2 – 6.94 ха и схема за единно плащане на площ /СЕПП/ – 7.22 ха.

На основание чл.37, ал.2 от ЗПЗП и във връзка с чл.24 от Регламент /ЕО/ № 796/2004 г., при извършването на кръстосани проверки на съдържащите се в заявлението данни за земеделските земи в системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/, като регистър на ИСАК, е установено, че част от заявените за подпомагане от бенефициента площи са допустими за подпомагане. Тези данни са предадени от МЗХ на ДФ “Земеделие” с писмо вх. № 02-0409/3846 от 20.11.2009 г. и представляват допустим слой “Площи, подходящи за подпомагане по СЕПП”, установен въз основа на извършени теренни проверки от МЗХ. Въз основа на наличната информация в ИСАК на бенефициента са оторизирани следните суми – НДП – 545.07 лева, НР2 – 678.66 лева и СЕПП – 1171.75 лева. Впоследствие МЗХ е извършило допълнителни специализирани анализи и проверка на коректността на данните. Резултатите от допълнителните проверки са предоставени на ДФЗ с писмо с вх. № 02-0409/3554 от 09.12.2010 г., в което се посочва, че това са окончателните данни, въз основа на които разплащателната агенция /РА/ трябва да извърши кръстосаните проверки на данните от заявленията за директни плащания за 2009 г. В резултат на новополучената официална информация в ИСАК е намалена годната за подпомагане площ и част от оторизираната субсидия на бенефициента в размер на 2395.48 лева се явява, според административния орган, недължимо изплатена, тъй като е била платена за недопустими за подпомагане площи. Въз основа на горното е издаден, на основание чл.59, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.165 и чл.166 от ДОПК, и чл.20а, ал.1 от ЗПЗП, оспореният административен акт.

Въз основа на така описаната фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена от лице, което има правен интерес от оспорването, в предвидения от закона срок и следователно се явява допустима. Разгледана по същество същата е основателна, поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на § 1, т.13 от ДР на ЗПЗП, РА е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащанията от европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, вкл. интервенция на пазарите на земеделски продукти, по правилата на законодателството на ЕС. Изпълнителният директор на ДФ “Земеделие” е изпълнителен директор на РА, който организира нейната дейност и я представлява. Приложимите правни норми, уреждащи обществените отношения, относно общата селскостопанска политика на ЕС и схемите и правилата за единно плащане, се съдържат в текстовете на Регламент /ЕО/ № 796/2004 г. на Комисията от 21.04.2004 г. и на Регламент /ЕО/ № 1782/2003 г. от 29.03.2003 г. Такива норми са разписани и в националното законодателство, вкл. в ЗПЗП и подзаконовите актове за прилагането му. Чл.27, ал.3 от същия закон задължава РА да предприеме необходимите действия за събирането на недължимо платените и надплатените суми по схеми за плащане и проекти, финансирани от европейските фондове и държавния бюджет, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в законодателството на ЕС. Вземанията на РА, съгласно ал.4 на същия член, които възникват въз основа на административен акт, се събират по реда на ДОПК. По силата на чл.162, ал.2, т.8 от ДОПК, вземанията за недължимо платените и надплатените суми, както и за неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС, европейските земеделски фондове, които възникват въз основа на административен акт, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и в правото на ЕС, са ПДВ. Чл.166, ал.2 от ДОПК предвижда, че ако в съответния закон не е предвиден ред за установяване на публично вземане от такъв род, то се установява по основание и размер с акт за публично вземане, който се издава по реда за издаване на административен акт, предвиден в АПК. Същият се издава от орган, определен от конкретния закон, или от ръководителя на съответната администрация, който в случая е изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”. В конкретния случай оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – зам.-изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”, за което същият е бил оправомощен, съгласно решение на УС на фонда, взето по протокол № 17/07.04.2011 г. и заповед № 01-РД/1288/08.04.2011 г. на ИД на ДФ “Земеделие”.

Настоящият съдебен състав намира, че оспореният АУПДВ е издаден в противоречие на материалноправните разпоредби, при несъответствие с целта на закона и при издаването му са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Това е така, поради следните съображения:

Във връзка с подаденото от жалбоподателя заявление за единно плащане на площ за кампания 2009 г. и в резултат на извършените кръстосани проверки на съдържащите се в същото заявление данни, компетентният административен орган е разпоредил плащането на суми по заявените схеми за подпомагане и е извършил плащане в размер на 1171.75 лева по окончателните изчисления за СЕПП /л.28/, 545.07 лева по окончателните изчисления за СНД /л.30/ и за НР2 – 678.66 лева /л.32/. Това властническо волеизявление на ДФ “Земеделие” РА съдържа белези на ИАА по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК. Същият е влязъл в сила и е породил съответното правно действие. На 12.04.2011 г. административният орган е издал оспорения акт, като в него е посочил, че въз основа на новополучената официална информация в ИСАК, годната за подпомагане земеделска площ е намалена и сумата от 2395.48 лева е недължимо платена. По същество това изявление на административния орган съдържа в себе си твърдение за наличие на нови обстоятелства, които се явяват основание за отмяна или изменение на влезлия в сила административен акт, с който на жалбоподателя са признати права и по който е било извършено плащане преди постановяване на оспорения АУПДВ. Чл.24, ал.2 от Регламент /ЕО/ № 796/2004 г. предвижда, че посочването на нередности, произтичащи от кръстосаните проверки, бива последвано от други подходящи административни процедури и когато е необходимо – от проверка на място. Всяка проверка на място подлежи, съгласно чл.28 от същия регламент, на контролен доклад, за да има възможност да се прегледат детайлите на извършената проверка. Докладът посочва по-специално проверяваните молби и схеми за помощ и присъстващите лица, както и проверените селскостопански парцели, измерените селскостопански парцели, резултата от измерванията на измерен селскостопански парцел и използваните методи на измерване, дали е уведомен земеделският производител за посещението и ако е така – срокът на предварителното уведомление. По силата на разпоредбата на ал.2 на земеделския производител се дава възможност да подпише доклада за да удостовери присъствието си на проверката и да добави забележки. Когато бъдат открити нередности, същият получава копие от контролния доклад. Според чл.30, ал.4 от Регламента допустимостта на земеделските парцели се проверява с всички подходящи средства и когато е необходимо, за тази цел се изискват допълнителни доказателства.

От изложеното следва, че независимо от новопредставената информация и констатираните различия при кръстосаните проверки, административният орган е следвало да предприеме и други подходящи административни процедури, описани в посочените текстове на регламента, в т.ч. да направи проверка на място, както и да изиска от заявителя допълнителни доказателства във връзка с нередностите. Като не е сторил това, издателят на оспорения акт е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Вън от това, с оглед приложимостта на разпоредбите на АПК в производството по издаване на оспорения АУПДВ, административният орган е допуснал и други съществени нарушения на процесуалните правила, които се състоят в следното:

Не е уведомил заинтересованото лице за началото на производството, не му е предоставил възможност да участва в него, да присъства на извършените проверки и да представи доказателства, не е събрал необходимите доказателства, относими към издаването на акта, вследствие на което не е изяснил всестранно и пълно фактите и обстоятелствата от съществено значение за случая. Всичките тези пропуски сочат, че административният орган не е изпълнил задълженията си, разписани в чл.26, 28, 34, 35 и 36 от АПК. Нарушени са основни принципи на административния процес, а именно за достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост. Допуснатите нарушения са съществени, тъй като ако не бяха допуснати, това би могло да доведе до констатиране на друга фактическа обстановка, която би обосновала издаването на акт с друга по характер разпоредителна част.

Производството е следвало да се развие в сроковете и при наличие на предпоставките в чл.73 от Регламента, който предвижда, че ако е извършено недължимо плащане земеделският производител възстановява въпросната сума със съответната лихва. Чл.73, ал.4 гласи, че задължението за възстановяване не се прилага, ако плащането е извършено по грешка на компетентните власти, или друг орган и ако грешката не може да бъде установена по разумен път от земеделския производител. Освен това, когато грешката се отнася до фактически елементи, свързани с изчисляване на плащането, първата алинея на посочения текст се прилага само, ако решението за възстановяване не е било съобщено до 12 месеца след плащането. Следва да се има предвид, че в настоящото производство не са сочени и събирани доказателства, жалбоподателят да е въвел в заблуждение органите на РА чрез декларирани неверни данни в подаденото от него общо заявление за плащане. Земеделският производител не е имал възможност по разумен път да установи наличието им, още повече, че същият, в нарушение на административно-производствените правила, не е бил уведомяван за извършените кръстосани проверки и не е имал възможност да участва в тях и представи становища и доказателства. Допуснатите грешки са грешки на контролните органи.

В резултат на изложеното следва да се направи извода, че издаването на оспорения административен акт е осъществено в нарушение на предвидения ред и определения за това срок, съгласно разпоредбата на чл.73 от Регламента. Погрешното прилагане на правилата от страна на администрацията при липса на недобросъвестно поведение от страна на земеделския производител, не може да бъде основание за неговото санкциониране, тъй като това ще противоречи на т.66, 67 и 68 от Преамбюла на Регламента.

Всички тези изводи не се опровергават от допуснатата по делото съдебнотехническа експертиза.

С оглед изложеното, съдът намира, че оспореният административен акт е незаконосъобразен и са налице отменителните основания на чл.146, т.3, 4 и 5 от АПК, поради което същият следва да бъде отменен.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, предл. второ от АПК, Административен съд Пазарджик, ІІІ състав

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Отменя АУПДВ № 01-6500/22439 от 12.04.2011 г., издаден от Зам.-изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, по отношение на В.С.Ч. за сумата от 2395.48 лева, представляваща недължимо платена сума във връзка с подадено общо заявление за единно плащане на площ с УИН 13/250609/31536 за кампания 2009 г.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

                                                        Съдия: /п/

 

РЕШЕНИЕ № 6797 от 15.05.2012 г. на ВАС София ,Трето отделение по адм. д. № 16231/2011 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 448 от 26.09.2011 г. по адм. д. № 422/2011 г. на Административния съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.