Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 446 / 26.9.2011г.

 

Гр. Пазарджик

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Пазарджик, ІІІ състав, в публично заседание на двадесети септември, две хиляди и единадесета година, в състав:                                                            

                                                                     

                                                        Председател: Васко Нанев

                                                                          

при секретаря Д.Г., като разгледа докладваното от съдия Нанев административно дело № 485 по описа на съда за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 145, ал.2, т.1 от АПК във вр. с чл.2, ал.5 от ППЗИХУ.

Делото е образувано по жалба на Й.И.К. ***, подадена против Заповед № 255/18.05.2011 год. на Директора на дирекция ”Социално подпомагане” – гр. Панагюрище, потвърдено с Решение № 16/07.06.2011 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Пазарджик. С обжалваната заповед, издадена с правно основание чл.44, ал.2 от ЗИХУ административният орган е постановил отказ за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна инвалидна количка.

С решението на по-горестоящия административен орган, постановено по подадена по административен ред жалба, е потвърдена Заповед № 255/18.05.2011 г. на Директора на дирекция „Социално подпомагане” гр. Панагюрище.

В съответствие с разпоредбата на чл.98, ал.2, изр. последно и чл.145, ал.2, т.1 от АПК съдът е приел за разглеждане жалбата против първоначалния акт, с който са разпоредени неблагоприятни за оспорващата последици.

По делото като доказателства са приети, изпратените от административния орган документи, съдържащи се в административната преписка и служебна бележка на РЗИ – Пазарджик.

В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна и необоснована. Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло заповедта на Директора на ДСП – Панагюрище. Претендират се разноски по производството.

Ответникът по оспорването заявява, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д., че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена като в с.з. развива подробни съображения в тази насока.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, както и становищата на страните, намира от фактическа страна следното:

С Молба- декларация вх.№ 42/09.02.2011 г. Й.И.К. е поискала да и бъде отпусната целева помощ за закупуване на инвалидна акумулаторна количка. Оспорващата е приложила към молбата Протокол на медицинска комисия при МЦДП „Вива” – ортопедичен кабинет амб.№ 33/31.01.2011 г., ЛКК № 22/31.01.2011 г. В протокола комисията е посочила, че на жалбоподателката следва да бъде отпусната целева помощ за закупуване на акумулаторна инвалидна количка и комбиниран стол за баня и тоалет. С молба, изх.№92-0011/15.02. 2011 год., Директорът на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Панагюрище е поискал от председателя на ТЕЛК , гр. Пазарджик, на основание чл.112, ал.1, т.2 от Закона за здравето и в качеството му на упълномощено лице от изпълнителния директор на АСП да обжалва решенията на органите на медицинската експертиза при установяване на нарушения на изискванията и реда при издаването им, да даде становище относно отпуснатите помощни средства с протокола, издаден от специализирана ортопедична ЛКК на „ВИВА” ЕООД – Пазарджик. С експертно решение 1310/11.05.2011 год. ТЕЛК за общи заболявания, ІІ състав при МБАЛ гр. Пазарджик АД, постановено по жалбата на Директора на дирекция „Социално подпомагане” – Панагюрище е разрешила рингова инвалидна количка, като по същество е отменила протокола на специализираната ортопедична ЛКК. Експертното решение е мотивирано със здравословното състояние на жалбоподателката, което, според комисията, дава основание да се разреши получаването на рингова инвалидна количка. С обжалваната заповед от 18.05.2011 год. директорът на ДСП-Панагюрище е постановил отказ за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна инвалидна количка, като за мотив е посочил експертното решение на ТЕЛК. Й.К. е обжалвала заповедта пред Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик. Последният е потвърдил оспорената по административен ред заповед с решение №РД-07-16/07.06.2011 год. В решението изрично е посочено, че заповед №255/18.05.2011 год. на Директора на дирекция „Социално подпомагане” – Панагюрище може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на решението пред Административния съд. Жалбата до съда е постъпила в Дирекция „Социално подпомагане” – Панагюрище на 16.06.2011 год.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок от лице, за което оспореният административен акт разпорежда неблагоприятни последици, поради което същата се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Съгласно чл.35а от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ министърът на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на здравеопазването, утвърждава ежегодно списъци на помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания, както и медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания. Чл.39 от ППЗИХУ разпорежда, че хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл.35а от ЗИХУ. Медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ, са посочени в приложение №7 от правилника. Т.12, б.”б” от приложение №7 определя медицинските условия за отпускане на такава помощ, а именно – увреждане на горните крайници, което не позволява самостоятелно използване на количките по б. „а”, и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка. Необходимите документи за отпускане на такава помощ са медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ или експертно решение на ТЕЛК. Видно от събраните по делото доказателства, протоколът на специализираната ЛКК е отменен от експертното решение на ТЕЛК и същият не е влязъл в сила. Експертното решение на ТЕЛК – гр. Пазарджик от своя страна е обжалвано от оспорващата, видно от служебна бележка от 14.07.2011 год. на РЗИ-Пазарджик, пред НЕЛК-гр. София. По делото не са представени данни за окончателно решение по жалбата, поради което не са налице влезли в сила медицински документи /протокол на специализирана ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/, удостоверяващи нуждата от помощни средства, съгласно приложение №7 към чл.40 от ППЗИХУ. Видовете помощни средства, приспособления и съоръжения, медицинските условия за отпускането им, експлоатационните им срокове, както и необходимите за това документи, са посочени в приложение №7. Правото на целева помощ за обезпечаване с помощни средства на основание чл.39 от Правилника за прилагане на закона се установява с протокол на специализирана ЛКК или експертно решение на ТЕЛК. Влезли в сила такива актове в дадения случай не са налице.

Настоящият съдебен състав намира възражението на процесуалния представител на жалбоподателката, че оспореният акт е немотивиран, за неоснователно. В мотивите за отказа изрично е посочено отменителното експертно решение на ТЕЛК. След подаване на молбата –декларация не е било налице едно от условията за отпускане на целевата помощ, а именно влязъл в сила акт на медицинска експертиза, който да удостоверява наличието на медицинските условия за отпускане на помощта. Съдът намира, че постановеният отказ е издаден от компетентен орган. Съгласно чл.42, ал.2 от ППЗИХУ това е съответният Директор на дирекция „Социално подпомагане”. Административният акт е издаден при спазване на установената форма, в съответствие с материално-правните разпоредби, при постановяването му не е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, поради което оспорването следва да бъде отхвърлено, тъй като не са налице отменителните основания на чл.146 от АПК.

Воден от горното, и на основание чл.172, ал.2, предл. последно от АПК, Административен съд-Пазарджик, ІІІ състав

 

РЕШИ

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.И.К. *** против Заповед №255/18.05.2011 год. на Директора на дирекция „Социално подпомагане” – гр. Панагюрище, с която е отказано отпускане на целева помощ за закупуване на инвалидна акумулаторна количка.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.

 

                                                        Съдия: /п/

 

РЕШЕНИЕ № 1346 ОТ 26.01.2012 г., на ВАС София Шесто отделение по адм. д. № 14812/2011 г. - ОТМЕНЯ решение № 446 от 26.09.2011 г., постановено по адм. д. № 485 от 2011 г. на Административен съд - Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед № 255/18.05.2011 г. на директора на Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Панагюрище, потвърдена с решение № 16/07.06.2011 г. на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - гр. Пазарджик.

ИЗПРАЩА административната преписка на директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Панагюрище, за решаване на въпроса по същество съобразно дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

ОСЪЖДА директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Панагюрище, ул. "Д-р Л." №.., да заплати на Й. И. К. от гр. Панагюрище, жк. "О." № .., вх…, ет…, ап…, сумата от 70 /седемдесет/ лева, представляваща разноски по делото.

Решението не подлежи на обжалване.