Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 492/12.10.2011г.

 

гр. Пазарджик, 12.10.2011 г.

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – VІІ административен състав, в открито съдебно заседание на дванадесети септември, две хиляди и единадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

 

при секретар

Я.В.

и с участието

на прокурора

Стефан Янев

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по адм. дело552 по описа на съда за 2011 г.

 

Производството е по реда на чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА и е образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик против решение № 101 от 26.05.2011 г. на Общински съвет гр. Пазарджик, взето с протокол № 8. С оспореното решение по първа точка е оттеглено решение № 63/2011 г. на Общински съвет гр. Пазарджик, взето с протокол № 5, а по втора точка се дава съгласие за продажба по реда на ЗПСК на обекти собственост на Община гр. Пазарджик, ведно с припадащите се идеални части от общи части на сградата и правото на строеж. Освен това с решението се овластява кмета на общината да проведе процедурите по реда и чл. 2 от “Наредба за възлагането извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство” – приета с ПМС № 160/19.06.2009 г., както и да подпише съответните договори за възлагането на тези дейности.

В протеста се твърди, че оспореното решение е неправилно, поради съществено противоречие с материалноправните и процесуалноправните разпоредби на закона. Изложено е, че оттеглянето на решение № 63/2001 г. на Общински съвет гр. Пазарджик е станало не по процедурата на чл. 156, ал. 1 или ал. 2 от АПК, а по друга процедура по чл. 91, ал. 1 от АПК, която касае оспорване на административните актове по административен ред, а не по съдебен ред. Твърди се, че е налице противоречие между мотивите и правното основание за приемане на решението, което говори за пълна липса на правно основание по приемане на т. 1 от решение № 101/26.05.2011 г. Сочи се, че с приемането на т. 2 от оспореното решение за продажба на имотите, Общинският съвет гр. Пазарджик е нарушил чл. 14, ал. 3 от ГПК. Иска от съда да постанови решение, с което да обяви решение № 101/26.05.2011 г. на Общински съвет гр. Пазарджик изцяло за нищожно или евентуално да бъде отменено като незаконосъобразно. Представя доказателства в подкрепа на твърденията си.

Ответникът по протеста – Общински съвет гр. Пазарджик се представлява от адв. И., който по изложени съображения моли съда да постанови съдебен акт, с който да отхвърли протеста като неоснователен.

Заинтересованата страна – Община гр. Пазарджик, редовно призована не изпраща представител и не взема становище по протеста.

Административен съд - Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Началото на административното производство е поставено с предложение на кмета на Община гр. Пазарджик до председателя на Общински съвет гр. Пазарджик, с което е направил предложение Общинският съвет да обсъди и приеме решение, с което да оттегли решение № 63 от 31.03.2011 г. на Общински съвет гр. Пазарджик, взето с протокол № 5, а така също и да приеме решение относно откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти.

С протокол № 8 от проведено заседание на Общински съвет гр. Пазарджик на 26.05.2011 г. по повод на постъпилото предложение на кмета на общината е взето решение от общо гласували 39 общински съветници с 22 гласа “за”, 12 гласа “против” и 5 гласа “въздържали се”, с което се оттегля решение № 63 от 31.03.2011 г. на Общински съвет гр. Пазарджик, взето с протокол № 5 и е прието решение относно откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общинските търговски дружества, които се използват за стопански цели.

Последвало е издаване на оспореното решение № 101/26.05.2011 г., взето с протокол № 8 от заседание на Общински съвет гр. Пазарджик.

По делото са представени становища с рег. № 406 от 18.05.2011 г. на постоянната комисия “Законност, обществен ред, безопасност на движението и развитие на самоуправлението”; становище рег. № ПК 452 от 19.05.2011 г. на постоянната комисия “Общинска собственост”; становище с рег. № ПК 436 от 19.05.2011 г. на постоянна комисия ЕЖСПГСНАОБС и становище с рег. № ПК 419 от 19.05.2011 г. на постоянната комисия “Устройство на територията”, с които е приет проекта за решение и е дадено съгласие материалът да бъде разгледан на заседание на Общинския съвет.

Установи се по делото, че в Административен съд гр. Пазарджик по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик има образувано адм. дело № 331/2011 г. с предмет на оспорване решение № 63/31.03.2011 г. на Общински съвет гр. Пазарджик, взето с протокол № 5. С определение № 334 от 30.06.2011 г. протестът е оставен без разглеждане, на основание чл. 156 от АПК, поради оттегляне на административния акт. Определението е влязло в законна сила с определение № 11426 от 14.09.2011 г. по адм. дело № 10818/2011 г. на ВАС – ІV отделение.

Представени са и актове за частна общинска собственост № 2390 от 16.03.2011 г., № 2412 от 25.03.2011 г., № 2391 от 16.03.2011 г. и № 2413 от 25.03.2011 г. видно, от които имотите предмет на оспореното решение са частна общинска собственост.

Въз основа на тази фактическа обстановка, от правна страна съдът прави следните изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 149 от АПК административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им на страните, а в случаите на ал. 4 когато прокурорът не е участвал в административното производство, той може да оспори акта до един месец от издаването му. Този срок е преклузивен и с изтичането му страната губи правото си спорът да се разгледа и да бъде разрешен от съда. В случая безспорно се установи, че прокурорът при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик не е участвал в административното производство по издаване на административния акт, т. е. срокът, в който е могъл да депозира протеста си пред компетентния административен съд е започнал да тече от датата на издаване на административния акт – 26.05.2011 г. и е изтекъл на 27.06.2011 г. - понеделник, в края на работния ден. Протестът на прокурора при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, по който е образувано настоящото дело е подаден до Административен съд гр. Пазарджик на 14.07.2011 г., т. е. значително след изтичането на законово определения срок за оспорване.

Ето защо, подаденият протест се явава процесуално недопустим, макар и подаден от надлежна страна, тъй като оспорването е просрочено. Доколкото в протеста се съдържат доводи за нищожност на оспорения административен акт и се иска прогласяване на нищожността му, то същият ще следва да бъде разгледан по отношение на доводите за нищожност. Съгласно чл. 149, ал. 5 от АПК административните актове могат да бъдат оспорени с искане за обявяване на нищожността им без ограничени във времето. Следователно, протестът се явява допустим и следва да бъде разгледан по същество относно наведените от прокурора съображения за нищожност на оспорения административен акт.

При осъществяване на контрола за законосъобразност върху административните актове съдът извършва преценка дали са спазени всички установени в чл. 146 от АПК условия за действителност на административните актове: дали актът е издаден от компетентен административен орган; в установената от закона писмена форма; при спазване на материалноправните и административнопроизводствените правила и в съответствие със закона. Подходът за разграничението между нищожните и унищожаемите административни актове е конкретен при всеки отделен случай в зависимост от допуснатото нарушение при издаването на акта, което се отразява на съдържанието на акта и засяга волеизявлението на административния орган. Нищожният административен акт не поражда правни последици - той е засегнат от толкова съществен порок, че не е годен да породи правно действие и затова съдебният орган следва да обяви (прогласи) неговата нищожност. Унищожаемият административен акт поражда правни последици, но страда от определен порок, засягащ волеизявлението на административния орган и това налага отмяната на административния акт с решение на компетентния съд, което има конститутивно действие.

В процесния случай протестиращият твърди, че оспореното решение е неправилно издадено при съществено противоречие с материалноправните и процесуалноправните разпоредби на закона.

Утвърдените в теорията и в съдебната практика основания, водещи до нищожност на конкретен административен акт са липса на компетентност на административния орган и издаване на административния акт при пълна липса на материалноправни предпоставки, предвидени за неговото издаване, които правят акта негоден да породи правни последици.

На първо място, съдът намира, че оспореното решение е издадено от орган, разполагащ с материална компетентност. Нормата на чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА посочва изчерпателно правомощията, с които разполага общинския съвет, а именно: да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. В настоящия случай решението е взето на проведено редовно заседание на Общински съвет гр. Пазарджик и с необходимото мнозинство, което означава, че е спазено императивното изискване административният акт да бъде издаден от компетентен орган.

На второ място, съдът счита, че изложените доводи за съществени нарушения на административнопроизводствените правила не водят до нищожност на административния акт. Ако в рамките на едно административно производство са допуснати нарушения на процесуалните правила, то това обуславя извода за унищожаемост на административния акт, т.е. актът е засегнат от констатираните пороци, но същият е породил действие и не е нищожен. Следователно, твърдението за нарушения в процедурата не следва да бъде обсъждано с оглед предмета на делотоискане за прогласяване на нищожност на административния акт.

На следващо място, твърдяното от жалбоподателя нарушение на материалния закон не прави оспорената заповед нищожна. За да е налице нищожност на административния акт, трябва да е налице пълна липса на материалноправни предпоставки, обусловили издаването на акта и този съществен порок да създава пречки административния акт да породи годни правни последици. Неправилно в протеста се твърди, че е налице пълна липса на правно основание по приемане на т. 1 от оспореното решение, тъй като оттеглянето на решение № 63/2011 г. на Общински съвет гр. Пазарджик е станало не по процедурата на чл. 156, ал. 1 и ал. 2 от АПК, а по чл. 91, ал. 1 от АПК. От данните по делото безспорно е установено, че общинският съвет е упражнил процесуално право като е оттеглил решение № 63/2011 г. Независимо, че в оспореното решение е посочен текста на чл. 91, ал. 1 от АПК, то на основание чл. 156 от АПК същият е оттеглил решение № 63/2011 г. предмет на адм. дело № 331/2011 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, с което е изразил действителната си воля. Ето защо, съдът намира, че в решението са посочени приложимите материалноправни норми на които се основава, т.е. актът не е лишен от материалноправно основание. В тази връзка доводите за нарушение на материалния закон, изложени в протеста не водят до нищожност на административния акт, а при тяхната основателност административният акт би бил унищожаем. В процесния случай поради неупражняване на правото на протест в установения от закона срок, то съображенията, изложени в него относно точното и правилно прилагане на материалноправните разпоредби не следва да бъдат обсъждани поради неотносимостта им към предмета на спора.

По тези съображения, протестът на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик срещу решение № 101 от 26.05.2011 г. на Общински съвет гр. Пазарджик с искане за прогласяването му за нищожно следва да се отхвърли като неоснователен.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, съдържащ искане за отмяна на решение № 101 от 26.05.2011 г. на Общински съвет гр. Пазарджик, взето с протокол № 8, като незаконосъобразно.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 552/2011 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик в частта, с която се иска отмяната на решение № 101 от 26.05.2011 г. на Общински съвет гр. Пазарджик, взето с протокол № 8, като незаконосъобразно.

ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, съдържащ искане за прогласяване на нищожност на решение № 101 от 26.05.2011 г. на Общински съвет гр. Пазарджик, взето с протокол № 8.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

СЪДИЯ :

 /П/

 

 

РЕШЕНИЕ № 5207/ 10.04.2012 г. по адм. дело № 14793/ 2011 г. на ВАС София -Трето отделение:

ОСТАВЯ В СИЛА решението от 12.10.2011 г. по адм. дело № 552/ 2011г. на Административен съд - Пазарджик.

Решението не подлежи на обжалване.