Р Е Ш Е Н И Е

№ 528 / 25.10.2011г.

 

гр. Пазарджик

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Пазарджик, ІІ състав, в открито заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и единадесета година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

 

при секретаря Я.В., като разгледа АХД № 657 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по постъпила жалба от МБАЛ “Здраве-Велинград” ЕООД – Велинград, чрез управителя д-р Г.А.Д. против Заповед № 378/01.08.2011 г. на Директора на РЗИ – Пазарджик, с която е отменена Заповед № 284/04.05.2011 г. на Директора на РЗИ – Пазарджик.

В жалбата, както и в становището на представителя на дружеството – жалбоподател, адвокат Б., се посочва, че обжалваната заповед противоречи на разпоредбите на чл. 99 и сл. от АПК, както и, че същата е издадена при липса на мотиви. Излагат се подробни съображения по същество. Моли се съдът да отмени оспорения административен акт изцяло, като се претендира присъждането на сторените деловодни разноски.

Ответникът, Директорът на РЗИ – Пазарджик, чрез процесуалния си представител юрисконсулт В. взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Съдът, след като прецени допустимостта и основателността на разглежданата жалба, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок, против акт, засягящ права и интереси на жалбоподателя. Същата е допустима с оглед разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на РБ, съгласно която гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон. В случая оспорената заповед отменя заповед на Директора на РЗИ – Пазарджик, с която се установяват права и задължения на дружеството-жалбоподател – извършено е времево разпределение на приема на пациенти в спешни състояния между “МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД и МБАЛ “Здраве-Велинград” ЕООД.

 

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

 

От фактическа страна по делото е установено, че със Заповед № 284/04.05.2011 г. на Директора на РЗИ – Пазарджик /л. 12/ е извършено времево разпределение на приема на пациенти в спешни състояния между “МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД и МБАЛ “Здраве-Велинград” ЕООД. Същата е издадена на основание чл. 82, ал. 1 , т. 1 и чл. 100, ал. 2 от ЗЗ и във връзка с писмо изх. № 20-00-104 от 13.04.2011 г. на зам.-министъра на здравеопазването /л. 8 –л. 9/.

Впоследствие, с оспорената Заповед № 378/01.08.2011 г. /л. 7/, издадена по повод писмо изх. № 20-00-104 от 27.07.2011 г. на зам.-министъра на здравеопазването/л. 14/ Директорът на РЗИ – Пазарджик е отменил гореописаната заповед.

 

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът формира следните правни изводи.

Установява се, че процесната заповед е издадена при противоречие с материалноправните разпоредби на закона и като незаконосъобразна следва да бъде отменена.

Видно от събраните по делото доказателства е налице твърдяната липса на фактически и правни основания, съставляващи мотиви на оспорения акт.

Всеки административен акт следва да бъде мотивиран, тоест да съдържа фактически и правни основания за издаването си (чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК). В съответствие с ТР на ОСГК на ВС № 16/1975 г., което не е загубило сила и като всяко тълкувателно решение е задължително за органите на съдебната и на изпълнителната власт, както и за органите на местното самоуправление, е допустимо мотивите да бъдат изложени отделно от самия административен акт, в съпътстващите го документи, подготвящи неговото издаване, дори допълнително в уведомителното писмо до лицето, адресат на акта или в съпроводителното писмо, с което жалбата се изпраща за разглеждане до съда. Такива мотиви изцяло липсват в процесната заповед, като извод за наличието им не може да бъде изведен и от съпътстващите документи. Посоченото в заповедта писмо изх. № 20-00-104 от 27.07.2011 г. на зам.-министъра на здравеопазването не може да бъде възприето нито като фактическо, нито като правно основание за издаването й.

На свой ред, липсват конкретни и мотивирани съображения за причините, поради които се налага отмяна на Заповед № 284/04.05.2011 г. на Директора на РЗИ – Пазарджик. Същата е влязъл в сила индивидуален административен акт, с който е било установено времево разпределение на приема на пациенти в спешни състояния между “МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД и МБАЛ “Здраве-Велинград” ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл. 99 от АПК, влязъл в сила индивидуален или общ административен акт, който не е бил оспорен пред съда, може да бъде отменен или изменен от непосредствено по-горестоящия административен орган, а ако актът не е подлежал на оспорване по административен ред - от органа, който го е издал, когато:

1. съществено е нарушено някое от изискванията за законосъобразността му;

2. се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за издаването на акта, които при решаването на въпроса от административния орган не са могли да бъдат известни на страната в административното производство;

3. по надлежния съдебен ред се установи престъпно деяние на страната, на нейния представител или на административния орган, когато е едноличен, или на член от състава му, когато е колективен, което е дало отражение върху решаването на въпроса - предмет на административното производство;

4. административният акт е основан на документ, който по надлежния съдебен ред е признат за подправен, или на акт на съд или на друго държавно учреждение, който впоследствие е бил отменен;

5. същият административен орган по същия въпрос и на същото основание е издал по отношение на същите лица друг влязъл в сила административен акт, който му противоречи;

6. страната вследствие на нарушаването на административнопроизводствените правила е била лишена от възможността да участва в административното производство или не е била надлежно представлявана, както и когато тя не е могла да участва лично или чрез пълномощник по причина на препятствие, което не е могла да отстрани;

7. с решение на Европейския съд за защита на правата на човека е установено нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

 

В случая не са налице условията на нито една от изброените разпоредби, които да налагат отмяна на административния акт, по реда и на основанията, посочени в чл. 99 от АПК.

По изложените по-горе съображения, процесната Заповед № 378/01.08.2011 г. на Директора на РЗИ – Пазарджик, е издадена при противоречие с материалноправните разпоредби на закона и като незаконосъобразна следва да бъде отменена.

Съобразно изхода на настоящото съдебно производство, РЗИ – Пазарджик ще бъде осъдена да заплати на дружеството – жалбоподател направените и надлежно претендирани деловодни разноски в размер на 50 лв.

 

Воден от горното, на основание чл. 172, ал. 2, предложение второ от АПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № 378/01.08.2011 г. на Директора на РЗИ – Пазарджик.

 

ОСЪЖДА РЗИ – Пазарджик да заплати на МБАЛ “Здраве-Велинград” ЕООД – Велинград, чрез управителя д-р Г.А.Д. направените деловодни разноски в размер на 50 /петдесет/ лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

СЪДИЯ:/П/

 

 

РЕШЕНИЕ №4874/03.04.2012 Г. ПО АДМ.Д. №15539/2011 Г. НА ВАС

 

ОТМЕНЯ решение № 528 от 25.10.2011 г. по АХД № 657 по описа на съда за 2011 г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ Здраве - Велинград" ЕООД, гр.Велинград, обл. Пазарджик, срещу заповед № 378 / 01.08.2011 г. на Директора на Регионалната здравна инспекция, гр. Пазарджик.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. .