Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 30 / 31.1.2012г.

 

гр. Пазарджик

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пазарджик, ІІ състав, в открито заседание на тридесети януари през две хиляди и дванадесета година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

при секретаря Я.В., като разгледа АХД № 765 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по постъпила жалба от П.Н.А. *** против Заповед № 532/18.08.2011 г. на Кмета на Община Белово, с която жалбоподателят е определен за купувач на имот-частна общинска собственост, в частта й, с която е определено, че продажната цена и дължимите данъци и такси следва да бъдат заплатени от купувача в седмодневен срок от деня на връчване на заповедта.

В жалбата са изложени оплаквания в насока дължимостта на плащанията по продажната цена от страна на купувача едва след влизане в сила на заповедта за определянето му. Отправя се искане за отмяна на издадената заповед в частта й, с която е определено, че продажната цена и дължимите данъци и такси следва да бъдат заплатени от купувача в седмодневен срок от деня на връчване на заповедта.

Ответникът – Кметът на Община Белово, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Шопова взема становище за недопустимост, респективно, неоснователност на жалбата.

Съдът, като прецени допустимостта и основателността на разглежданата жалба, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на съдебно оспорване индивидуален административен акт, от адресата на акта, поради което е допустима. Процесната заповед определя права и задължения за жалбоподателя, включително и в оспорената й част, поради което същият има правен интерес от съдебен контрол върху нейната законосъобразност.

 

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Видно от събраните по делото доказателства, със Заповед № 406/15.07.2011 г. /л. 8/ на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Белово и във връзка с Решение № 474/09.04.2010 г. на ОбС – Белово /л. 4/, кметът на Община Белово е открил провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот-общинска собственост, като е конкретизирал подробно продаваемия обект, определил е конкурсните условия и е назначил комисия, която да проведе конкурса. Препис от Заповед № 406/15.07.2011 г. и одобрена обява за провеждане на процесния конкрус са поставени на информационното табло на Общинска администрация – Белово на 15.07.2011 г. /л. 9/ и на интернет-страницата на Община Белово на същата дата, видно от приетата по делото разпечатка от сайта на Общината /л. 10-л.11/. С протокол от 12.08.2011 г. / л. 50/ конкурсната комисия е допуснала до участие подалите заявления участници. След отваряне на писмените предложения за продажна цена и преценка на останалите изисквания, на първо място е класиран жалбоподателят, на второ – Мариан Петров Савов от гр. Белово. Въз основа на така изготвеният протокол е издадена обжалваната в настоящото производство заповед, с която за спечелил проведения конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост вила “Ливада бачия” със ЗП 166, 22 кв. м и пристройка – стопанска сграда със ЗП 60, 75 кв. м, находящ се в м. Ливада бачия-Шабанска ливада землище гр. Белово, е определен участникът  П.Н.А. ***.

В т. 2 от заповедта е посочена цената на продавания имот без ДДС, а именно 19 335 лв., а в т. 3 са определени дължимите от купувача данъци и такси. По делото се оспорва единствено частта на заповедта, с която е установено задължението на А., да внесе продажната цена и дължимите данъци и такси в седмодневен срок от деня на връчване на заповедта.

Следва да се отбележи също, че процесната заповед е връчена надлежно на всички участници в конкурса, като няма данни тя да е обжалвана от страна на останалите кандидати.

Видно от събраните по делото доказателства, Решение № 474/09.04.2010 г. на ОбС – Белово и Заповед № 406/15.07.2011 г. на Кмета на Община Белово, срокът за заплащане на дължимата продажна цена и данъци и такси не е определян нито от Общинския съвет, нито със заповедта за обявяване на конкурса. Съгласно разпоредбите на чл. 91 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Белово, въз основа на доклада на конкурсната комисия, кметът на общината издава заповед, с която обявява спечелилия конкурса, цената и условията на плащането. Тези условия безспорно включват и срока, в който тя следва да бъде платена. Именно това свое задължение е изпълнил и административният орган, постановявайки сумите по т. 2 и 3 да бъдат внесени от купувача в седмодневен срок от връчване на заповедта по реда на АПК. От своя страна, заповедта, при липсата на разпореждане за предварителното й изпълнение по смисъла на чл. 60 от АПК, поражда правното си действие след влизането си в сила при изтичането на 14-дневния преклузивен срок за обжалване от страна на заинтересованите страни. Налага се изводът, че обжалваната част на процесната заповед създава изначална невъзможност за своето изпълнение поради обстоятелството, че предвижда седмодневен срок за внасяне на дължимите суми от връчване на заповедта при наличие на възможност за нейното обжалване в 14-дневен срок от връчването й. Така при надлежно връчване и необжалване на административния акт влизането му в сила, респ. създаването на права и задължения, ще настъпи след изтичане на определения срок за внасяне на дължимите суми.

Горното налага извода, че макар и издадена от компетентен орган в кръга на правомощията му, при спазване на законоустановената форма, административнопроизводствените правила и разпоредбите на материалния закон, заповедта в обжалваната й част, с която е определено, че продажната цена и дължимите данъци и такси следва да бъдат заплатени от купувача в седмодневен срок от деня на връчване, противоречи на целта на закона, отменително основание по чл. 146, т. 5 от АПК, тъй като препятства законосъобразното разпореждане с имот-частна общинска собственост.

Поради това същата ще следва да бъде отменена в обжалваната част като незаконосъобразна, а административната преписка изпратена на административния орган за определяне на срок за заплащане на дължимите суми от страна на купувача при съобразяване с дадените в настоящото решение задължителни указания по прилагането и тълкуването на закона.

Воден от горното, на основание чл. 172, ал. 2, предл. трето от АПК, съдът

                                                                                           

Р  Е   Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Заповед № 532/18.08.2011 г. на Кмета на Община Белово, в частта й, с която е определено, че продажната цена и дължимите данъци и такси в общ размер на 22 440, 42 лв. следва да бъдат заплатени от купувача в седмодневен срок от деня на връчване на заповедта.

 

ИЗПРАЩА преписката на административния орган за определяне на срок за заплащане на дължимите суми от страна на купувача при съобразяване с дадените в настоящото решение задължителни указания по прилагането и тълкуването на закона.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

 

СЪДИЯ:/п/