Р Е Ш Е Н И Е

 

 22 / 25.1.2012г.

 

гр. Пазарджик

 

 

Административен съд – Пазарджик, ІІІ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и пети януари,  две хиляди и дванадесета година, в състав

                                     

 

Председател: Васко Нанев

 

 

като разгледа докладваното от съдията Васко Нанев административно дело № 787, по описа на съда за 2011 г., намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 175 от АПК.

Делото е образувано по жалба на Г.Н.Б.,***, против заповед, рег. № З-2615/27.09.2011 год., на директора на ОДМВР – Пазарджик.

Производството по делото  приключило с Решение № 690/21.12.2011 г.

В писмения текст на мотивите на решението е била допусната очевидна фактическа грешка при посочване на номера на разглежданото дело на л.1-ви, ред 9-ти, като вместо № 787 е изписан № 789 по описа за 2011 г.

По делото не са постъпили искания от страните за поправяне на очевидната фактическа грешка, но съгласно чл.175, ал.1 от АПК съдът може да поправи допуснатите в решението писмени грешки, грешки в пресмятането  или други подобни очевидни неточности, както по искане на страните, така също и по свой почин.

            По определението на съда за служебно откриване на производството за поправка на очевидна фактическа грешка не са постъпили становища и възражения от страните.

            По изложените съображения и на основание чл. 175, ал.1 от АПК, Административен съд – Пазарджик, ІІІ състав

 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 690/21.12.2011 г., постановено по адм. дело № 787/2011 г. на Административен съд Пазарджик, като номерът на делото на л.1-ви, ред 9-ти, посочен като “№789” се заменя  и чете “№ 787” по описа на  съда за 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                        Съдия: /П/