Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 2/5.1.2012г.

гр.Пазарджик, 05.01.2012г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Административен съдПазарджик – ІХ състав, в открито съдебно заседание на девети декември две хиляди и единадесета година в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

СТЕФКА КЕМАЛОВА

 

 

при секретар

Т.С.

разгледа докладваното

от съдия

СТЕФКА КЕМАЛОВА

административно дело № 870 по описа на съда за 2011г.

 

            Производство е по реда на чл.155, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, във връзка с чл.145 и сл. от АПК и е образувано по жалба на А.С.Г. *** против Решение рег.№ 171/20.10.2011г. на Началника на РУП гр.Септември, с което му е отнето разрешение за носене и употреба и разрешение за съхранение на късо нарезно оръжие, валидни до 21.03.2012г., както и са иззети двете разрешителни и огнестрелно оръжие пистолетРюгер”, кал.9Х19мм., № 315-14279.     

В жалбата се твърди, че постановеното решение е незаконосъобразно, тъй като при постановяването му е допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила, противоречи на материално-правните разпоредби и е издадено в несъответствие с целта на закона. Поради тези съображения се иска отмяна на оспорения акт.

В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично и с пълномощник – адвокат С. Ч., който поддържа жалбата и моли да бъде уважена. Изтъква съображения за това, че решението е постановено в нарушение на чл.155, ал.1 от ЗОБВВПИ, тъй като тази норма се прилага само при настъпване на някое от обстоятелствата по чл.58, ал.1, от т.2 до т.8 от закона, докато органът я е приложил като се е позовал на обстоятелството по чл.58, ал.1, т.10.

Ответникът - Началника на Районно управлениеПолициягр.Септември, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Административен съд - Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства и наведените от страните доводи, приема за установено следното от фактическа страна :

Производството е започнало по Заявление с вх.№ 9833/17.08.2011г. подадено от А.С.Г. до Началника на Районно управлениеПолициягр.Септември, с което е поискал да му бъде издадено разрешително за носене и съхранение на ловно оръжие, както и да му бъде върнато ловното и късо оръжие.  Към заявлението са приложени документи, от които се установява, че А.Г. за периода 29.04.2011г. до 29.06.2011г. е бил назначен в контингента на въоръжените сили на Република България във Афганистан, както и, че образуваното срещу него наказателно производство е било прекратено.

По така подаденото заявление, началникът на РУП гр.Септември се е произнесъл с процесното решение, с което на основание чл.153, т.6 и чл.155 от ЗОБВВПИ е постановил : 1) Отнемане на разрешение за носене и употреба и разрешение за съхранение на късо нарезно оръжие, издадени на жалбоподателя и валидни до 21.03.2012г. и 2) Изземване на огнестрелното оръжиепистолетРюгер”, кал. 9Х19 мм., № 315-14279 и на разрешението за носене и съхранение на същото. Решението е съобщено лично на адресата му на 18.10.2011г., който в законоустановения срок го е обжалвал пред съда.

Въз основа на тези факти, от правна страна съдът прави следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

С подадено заявление вх.№ 9833/17.08.2011г., жалбоподателят е сезирал административния орган с три отделни искания : 1) да му бъде издадено разрешително за носене и съхранение на ловно оръжие; 2) да му бъде върнато ловното оръжие; 3) да му бъде върнато късото огнестрелно оръжие. Началникът на РУП гр.Септември със оспореното решение се е произнесъл само по третото искане.

За да се извърши преценка за законосъобразността на постановения административен акт следва да се прецени съответствието между разпоредителната му част със посочените в мотивите му правни и фактически основания. Като правно основание е посочена разпоредбата на чл.155, ал.1 от ЗОБВВПИ, съгласно която при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 2 - 8 от същия закон, издаденото разрешение за дейности с огнестрелно оръжие се отнема с решение на органа, издал разрешението. Като фактическо основание в оспореното решение са развити доводи за това, че заявителят не обосновава основателна причина от необходимост от късо огнестрелно оръжие за самоохрана като физическо лице. Това фактическо основание съответства на обстоятелството по чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ. В същото време нормата на чл.155, ал.1 от закона дава право да се постановява отнемане на издадено разрешение, преди да е изтекла неговата валидност, а от там да се изземва и самото оръжие /съгл. чл.213/, само при наличието на някое от обстоятелствата по чл.58, ал.1, т.2 - 8 от ЗОБВВПИ. Тази разпоредба има санкционен характер и не може да се тълкува разширително. Ето защо е напълно неприложима при наличие на обстоятелството по т.10 на чл.58, ал.1 от закона, при която хипотеза може да се постанови само отказ да бъде издадено разрешение, но не и да се отнеме вече издадено такова, на което не е изтекъл срокът на валидност. Поради това несъответствие между правното и фактическото основание, послужили за издаване на решението от една страна, както и поради несъответствието между фактическото основание и разпоредителната част на оспорения акт - от друга страна, същият се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

Тъй като административния орган не се е произнесъл по първото и второто искане, съдържащи се в подаденото до него заявление, преписката ще трябва да му бъде върната за произнасяне по заявлението в тази му част.

 Воден от горното, Административен съдПазарджик, ІХ състав

 

РЕШИ:

 

           ОТМЕНЯ Решение рег.№ 171/20.10.2011г. на Началника на РУП гр.Септември и ВРЪЩА преписката, образувана по Заявление с вх.№ 9833/17.08.2011г., подадено от А.С.Г. за произнасяне по съдържащите се него искания, по които административния орган не се е произнесъл.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

      

          СЪДИЯ : /П/