Р Е Ш Е Н И Е

704 / 30.12.2011г.

гр. Пазарджик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд, гр. Пазарджик, V състав, в открито заседание на двадесет и осми декември две хиляди и единадесета година в състав:

               Председател: Георги Видев

 

при секретаря Д.Г., като разгледа докладваното от съдия Георги Видев административно дело № 951, по описа на съда за 2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по жалба на К.И.Д. против Заповед № ДК-02-ЮЦР-586/29.08.2011 г., издадена от началника на РДНСК Южен централен район, с която е наредено премахването на незаконен строеж: “Метален покрив на масивен гараж”, находящ се в УПИ І жилищно строителство, магазини и гаражи, кв. 105, № 55155.506.1170.23 по КК на гр. Пазарджик.

С жалбата се иска отмяна на обжалваната заповед, поради противоречие с материалния и процесуалния закон. На жалбоподателя не е връчен констативен протокол. Направената проверка през пролетта на 2010 г. от служители на РДНСК е била тенденциозна и без съставен констативен протокол. Металната конструкция е поставена поради това, че съседът К.Т. Г. е премахнал междинна стена, находяща се между неговия гараж и този на дъщеря му, находящ се в съседство, като по този начин се е появила пукнатина, от която в гаража на жалбоподателя тече вода. Това премахване е в нарушение на одобрения архитектурен план за строежа на гаражите и на разрешителното за строеж. Поставянето на металната конструкция е станало след съгласието на всички съседи, вкючително и на К. Г., че не им пречи. Върху останалите 16 гаража, построени в съседство също има изградени метални конструкции, но спрямо тях не са предприети никакви действия. Жалбоподателят подържа жалбата си и в съдебно заседание.

Ответникът – началник на РДНСК – Южен централен район чрез процесуалния си представител в откритото съдебно заседание и в представеното писмено становище оспорва жалбата. Счита, че е налице незаконен строеж, който е извършен без да е налице издадено разрешение за строеж въз основа на одобрен проект. Необосновано е твърдението, че премахването на стената е в нарушение на одобрения архитектурен план. Представено е Конструктивно заключение, изготвено от инженер-конструктор, съгласно което липсата на зид не променя конструкцията и не застрашава сигурността на гаражите. Освен това строителството е извършено без да е получено съгласието на собственика на имота – община Пазарджик, изразено в писмена форма, което е нарушение на чл. 183, ал. 3 от ЗУТ. Ответникът претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на минималното адвокатско възнаграждение.

По делото не е спорно, че за извършените строителни работи не е налице разрешение за строеж и други строителни книжа. Това се установява не само от констативния акт, а и от показанията на разпитания свидетел И.С.Д. – баща на жалбоподателя. Следователно в случая е налице хипотезата на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, т.е. строежът “Метален покрив на масивен гараж” е незаконен, тъй като е извършен без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж.

По делото е безспорно установено, че незаконният покрив е построен след 1987 г., поради което не може да се поставя въпроса за неговата търпимост.

Неоснователни са възраженията за извършени нарушения на административнопроизводствените правила, поради невръчване на констативния акт на жалбоподателя. Същият е връчен въз основа на пълномощно на бащата на жалбоподателя, който е поел задължението да му го предаде. Независимо от това, дори и да се приеме, че е налице нарушение при предявяването на жалбоподателя на констативния акт, то това нарушение не следва да доведе до отмяна на обжалваната заповед, тъй като наличието на незаконния строеж се установи по безспорен начин и от други доказателства – писмени и гласни.

Ирелевантно е становището, че покриването на гаража е било наложително, предвид появилата се пукнатина и теч. Независимо от причината за изграждането на един строеж законът императивно изисква то да бъде предшествано от сдобиване с предвидените в закона строителни книжа.

Установеното обстоятелство, че незаконният покрив фактически е построен не от жалбоподателя, а от неговия баща, също е ирелевантно за законността на обжалваната заповед, тъй като по делото е безспорно, че гаражът е собственост на жалбоподателя, следователно поставянето на покрив по силата на приращението го е направило собственик и на този покрив. В този смисъл заповедта за премахване правилно е адресирана до жалбоподателя.

Следователно обжалваната заповед е издадена в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби и при липса на съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Заповедта е издадена от компетентен орган – началника на РДНСК Южен централен район, който както е служебно известно на съда, е надлежно овластен от началника на ДНСК да издава такива административни актове със Заповед № РД-13-446/01.11.2010 г.

Обжалваният административен акт е издаден под формата на мотивирана писмена заповед и в съответствие с целта на закона – за да бъде премахнат незаконен строеж – поради което се явява законосъобразен, а подадената срещу него жалба като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

С оглед изхода на делото е основателно искането на ответника за присъждане на разноски, които следва да бъдат в размер на 150 лв., колкото е предвиденото минимално адвокатско възнаграждение за осъщественото представителство от юрисконсулт.

С оглед на гореизложеното Административен съд, гр. Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

Отхвърля жалбата на К.И.Д. против Заповед № ДК-02-ЮЦР-586/29.08.2011 г., издадена от началника на РДНСК Южен централен район, с която е наредено премахването на незаконен строеж: “Метален покрив на масивен гараж”, находящ се в УПИ І жилищно строителство, магазини и гаражи, кв. 105, № 55155.506.1170.23 по КК на гр. Пазарджик.

Осъжда К.И.Д. да заплати на РДНСК Южен централен район разноски по делото в размер на 150 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

 

Съдия:/П/