Р Е Ш Е Н И Е

№184/19.4.2012г.

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

         Административен съд – Пазарджик, І състав, в открито съдебно заседание на двадесет и осми март две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Георгиева

 

при секретар А.М. изслуша докладваното от съдия Георгиева административно дело № 52 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е по реда на чл. 145 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по жалба на П.С. *** срещу уведомително писмо № 02-130-6500/2611 от 02.10.2011 г. на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2010 г. в частта, с която на Г. е наложена санкция и е отказано изплащане на част от субсидията по СЕПП и СНДП. С оспорения акт Г. е уведомен, че е оторизирана обща субсидия за финансово подпомагане по схемите и мерките за директните плащания за кампания 2010 г. в размер на 16 732.37 лева и е отказано финансово подпомагане за сумата от 15 087.52 лева по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, както и е отказано финансово подпомагане за сумата от 8 253.46 лева по Схемата за национални доплащания на площ /СНДП/.

    В жалбата си оспорващият твърди, че актът е незаконосъобразен, тъй като не са извършвани проверки на заявените за подпомагане площи, а ако са извършвани такива, то той не е бил надлежно уведомен за тях. Иска от съда да постанови решение, с което да отмени оспорения акт като незаконосъобразен в частта, с която му е наложена санкция и му е отказано изплащане на част от субсидията по СЕПП и СНДП. В съдебно заседание, чрез пълномощник - адвокат Ч. поддържа оспорването, представя доказателства.

         Ответникът по оспорването Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, чрез процесуален представител – служител с юридическо образование П.П. в съдебно заседание оспорва жалбата, счита, че актът е законосъобразен и оспорването следва да бъде отхвърлено, представя доказателства.

         Съдът, след като прецени становището на страните и събраните по делото доказателства установи от фактическа страна:

         П.С.Г. е регистрирана с Уникален регистрационен номер 205509 в Интегрираната система за административен контрол /ИСАК/. За кампания 2010 г. е подал Общо заявление за единно плащане на площ с УИН 13/040610/42314 като са заявени за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания на площ: Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ - 82.47 ха. и СНДП - 82.47 ха., към което е приложена таблица на използваните парцели от Г. за 2010 г., както и карти на БЗС. След извършване на административни проверки на заявените за подпомагане площи административният орган е установил площи, които са заявени и от други земеделски производители и за това застъпване е уведомил оспорващия с писмо изх. № 01/1279 от 14.09.2010 г. Като приложение към това писмо е приложена таблица за заявени площи от повече от един заявител, като в писмото на оспорващия е указано, че следва да попълни приложената таблица, както и какви документи следва да представи с оглед твърденията си. Видно от приложението към цитираното писмо е, че Г. е потвърдил частично БЗС № 10505-386-2 и е отказал заявените от него БЗС № 10505-1246-1, № 10505-373-2, № 10505-191-2 и № 86074-106-10. За тези БЗС са представени и карти за открити застъпвания /лист 82 до 86/, които са подписани от П.Г. на 05.10.2010 г., представена по делото е и декларация, подписана от оспорващия, с която той декларира своето съгласие с резултатите от процедурата по изясняване на принадлежността на двойно декларираната земя, а именно с описаните документи, с които се уточняват блоковете, за които има установено застъпване. Административният орган е представил извлечение от системата за плащане в публичния сектор СЕБРА за извършени плащания на П.С.Г..

         По делото е приета съдебно-техническа експертиза, която съдът цени като компетентна и безпристрастна и която установява: оспорващият е заявил площи за подпомагане по СЕПП в размер на 82.47 ха в землищата на с. Величково и един брой в с. Юнаците. Административните проверки на ДФ Земеделие са установени застъпвания на някои от заявените площи със заявени от други лица, а именно – част от парцел с УИН 10505-373-3-2 в размер на 1.49 ха, УИН 10505-1246-2-1 – 0.44 ха и УИН 10505-191-7-4 – 0.62 ха. Допустимият слой, за който е отпуснато подпомагане е установен от Министерството на земеделието и храните /МЗХ/ по самолетни снимки, направени в периода месец август/септември 2010 г. След извършени проверки от Разплащателна агенция през ноември 2010 г. са установени площи, които са недопустими за подпомагане в резултат на разминаване на границите, а за други парцели е установена недопустима площ за подпомагане, тъй като не отговарят на критериите по Наредба № 5 или са необработени, както площите с култури, така и площи под угар. Експертното заключение е посочило установените извън допустимия слой следните парцели – УИН 10505-191-7-3 – 1.11 ха - необработена, УИН 10505-215-10-5 – 0.01 ха – от разминаване на границите, целият парцел с УИН 10505-22-1-5 – 0.57 ха – необработен, целият парцел с УИН 10505-220-2-7 – 1.03 ха – необработен, УИН 10505-220-2-8 – 0.69 ха – необработена част, УИН 105-221-1-1 – 0.81 ха – необработена част, УИН 10505-339-1-2 – 0.37 ха – некачествено обработена източна част, УИН 10505-362-3-2 – 0.09 ха – разминаване на границите на парцелите, УИН 10505-191-7-4 – 0.68 ха – поради застъпване и необработване е изключен също от допустимия слой. Вещото лице установява недопустим слой в размер на 7.66 ха, което в процентно съотношение спрямо заявените 82.47 ха представлява 9.29%. При изслушване на вещото лице в открито съдебно заседание е установено, че няма съвпадение между описаните от него имоти като такива, които се застъпват със заявените и от други земеделски производители и посочените в писмото от 14.09.2010 г., с която Г. е уведомен за това застъпване и му е дадена възможност да го отстрани.

         Относно обстоятелствата, свързани с обработването на земеделските земи, за които е поискано подпомагане съдът е събрал гласни доказателства. Разпитаният в съдебно заседание свидетел С.З. не дава конкретен отговор на въпросите колко точно от обработваните от Г. площи са останали необработени. Посочва, че е имало такива, но от показанията не може да се достигне до конкретен извод колко са като площ, както и по кое време в какво състояние са оставяни.

         При така очертаната фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи: Жалбата е подадена от надлежна страна, адресат на акта, на която са засегнати права и законни интереси, налице е правен интерес от оспорване и е подадена в преклузивния 14-дневен срок, поради което е допустима. Разгледана по същество е и основателна като съображенията на съда за това са следните:

         Предмет на оспорване е Уведомително писмо № 02-130-6500/2611 от 02.10.2011 г. на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2010 г. в частта, с която на Г. е наложена санкция и е отказано изплащане на част от субсидията по СЕПП и СНДП. Като неразделна част от това уведомително писмо е таблица за формиране на общата оторизирана сума за финансово подпомагане на база площи, заявени за подпомагане. В колона 9 на която е посочена оторизираната площ, а в колона 8 санкционираната площ. Освен това са приложени таблица 1 и таблица 2 към оспорения акт, като видно от таблица 1 и дадените словесни пояснения под нея е, че сумите посочени с отрицателен знак са санкции за бъдещ период – “в случай, че е извършена последваща оторизация и съответно доплащане по съответната схема/мярка, цифрите в тази колона са с отрицателен знак, т.е. на кандидата е преведена допълнителна сума.”

Оспорена е тази част от уведомителното писмо, с която се отказва подпомагане и е наложена санкция.

При проверка законосъобразността на оспорения акт и в съответствие с разпоредбата на чл. 168 от АПК във връзка с чл. 142 от същия закон, съдът е проверил законосъобразността на акта към момента на издаването му на всички основания по чл. 146 от АПК. Предметът на оспорване представлява индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол, макар и това да не е посочено в самия акт, тъй като с него се засягат права и законни интереси на неговия адресат, а именно на Г. е отказана част от претендираната от него сума за подпомагане като земеделски производител да стопанската 2010 г. и е санкциониран.

Не са спорни по делото обстоятелствата, свързани с компетентността на органа, издал оспорения акт, тъй като ДФ Земеделие е акредитиран като единствена Разплащателна агенция за РБългария за прилагане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в това число специализирана структура по оторизиране на суми за подпомагане на земеделски производители. Оспореният акт е издаден от изпълнителния директор на ДФ Земеделие. Няма спор, че П.Г. е регистриран с уникален регистрационен номер в Интегрираната система за администриране и контрол, както и че за 2010 г. е подал заявление за единно плащане на площ, като е заявил по схемите и мерките за директни плащания на площ 82.47 ха по СЕПП и по СНДП.

За изпълнение функциите на РА се създава Интегрирана система за администриране и контрол /ИСАК/, чийто условия и ред за създаване, поддържане, достъп и ползване са регламентирани съгласно чл. 30, ал. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ в Наредба № 105 от 22.08.2006 г. Оспореният административен акт, в оспорената част е издаден на основание чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП, съгласно който се извършват административни проверки и чл. 28, ал. 1 от Регламент № 1122/2009 г. на Комисията от 30.11.2009 г., като се сочи, че са извършени административни проверки, посочени в чл. 20 от Регламент № 73/2009 г., които включват кръстосани проверки чрез автоматизирани компютърни средства. В този текст на чл. 20, т. 2 е посочено, че административните проверки се допълват от система за проверки на място, както е посочено и че държавите-членки могат да използват техники за дистанционно наблюдение и Глобалната навигационна спътникова система, като средство за извършване на проверки на място на земеделските парцели. В настоящия случай административният орган, видно от доказателствата по делото – сателитни снимки – е избрал дадената възможност за административни проверки, чрез проверка на място по метода на дистанционното наблюдение, а именно чл. 33, абзац втори от Регламент № 1122/2009 г. При този начин на проучване съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 от Регламент № 1122/2009 г. се дава възможност при проверките да се използват фотоинтерпретация на сателитни снимки, каквито административният орган е представил с преписката по издаване на оспорения акт.

Следователно, видно от доказателствата по делото е, че проверките по заявлението на Г. са проверки на място чрез дистанционно проучване и наблюдение, като са използвани сателитни снимки. При провеждането на този начин на проучване и проверка допустимостта на заявените за подпомагане площи следва да се приложат правилата, посочени в националното и основно в Общностното право, приложимо в този случай. Съгласно чл. 32 от Регламент № 1122/2009 г. за всяка проверка на място следва да се изготви доклад за проверките, като в този нормативен текст е посочено какво следва да е съдържанието на доклада и при какви условия се съставя и подписва. Точка 2 от този текст изисква подпис на доклада от земеделския производител, с което той удостоверява присъствието си на проверките и евентуално да добави забележки. Предвидена е и възможност докладът да не бъде подписван от земеделския производител при проверка чрез дистанционно проучване, но само ако не са констатирани нередности по време на дистанционното проучване. По делото се установи, че административният орган е констатирал нередности. За заявените от повече от един производител земеделски парцели оспорващият Г. е бил уведомен с писмо от 14.09.2010 г. Няма данни по делото да е уведомяван за констатираните други нередности, които са обосновали извод за отказ от оторизиране на суми и за санкциониране. Освен това по делото, въпреки указанията на съда, административният орган не представи доклад от проведените проверки.

Следователно може да се направи обоснован извод, че в нарушение на сочените норми на Европейското законодателство за провеждане на проверки за оторизиране на суми за подпомагане на земеделските производители, административният орган не е съставил доклад от извършените проверки и констатираното по тях, респективно такъв доклад не е и представян за запознаване и подпис на земеделския производител. Това нарушение, съдът счита за съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като, ако не беше допуснато и бе дадена възможност на оспорващия да участва в производството пред административния орган, то би могло да се стигне до друг резултат.

Предвид на изложените мотиви Административен съд – Пазарджик, І състав намира, че оспореният акт е незаконосъобразен в оспорената му част, постановен е в нарушение на административнопроизводствените правила за издаването му, поради което следва в тази част да бъде отменен. Съдът установява незаконосъобразност при издаване на акта, изразяваща се в порок, касаещ целия акт, но тъй като той е оспорен само в едната част, то друго произнасяне би било свърхпетитум, поради което следва да бъде отменен оспорения акт само в оспорената му част. Тъй като административният орган действа при условията на оперативна самостоятелност и е единствен компетентен по заявление с искане за подпомагане, то следва делото да бъде върнато на ДФ Земеделие, РА за произнасяне по Общо заявление за единно плащане на площ с УИН 13/040610/42314 за отказаната сума, а именно: 15 087.52 лева по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и отказано финансово подпомагане за сумата от 8 253.46 лева по Схемата за национални доплащания на площ /СНДП/.

         С оглед изхода на делото и при спазване разпоредбата на чл. 143, ал. 1 от АПК административния орган следва да заплати от бюджета на органа, издал оспорения акт на оспорващата съдебно-деловодни разноски в размер на 10 лева, представляващи държавна такса, тъй като представеното адвокатско пълномощно е за безплатна правна помощ.

Водим от горното и на основание чл. 172 , ал. 2, предложение последно от АПК, Административен съд Пазарджик, І състав

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ Уведомително писмо № 02-130-6500/2611 от 02.10.2011 г. на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2010 г. в частта, с която на Г. е наложена санкция и е отказано изплащане на част от субсидията по СЕПП и СНДП.

         ВРЪЩА делото на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция да се произнесе, при спазване указанията, дадени в мотивите, по Общо заявление за единно плащане на площ с УИН 13/040610/42314 за отказаната сума от 15 087.52 лева по Схемата за единно плащане на площ и за сумата от 8 253.46 лева по Схемата за национални доплащания на площ.

         ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати на П.С. *** сумата от 10 /десет/ лева направени разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/

 

РЕШЕНИЕ №12245/04.10.2012 Г.АДМ.Д.№7616/2012 Г.НА ВАС

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 184/19.04.2012 г. по адм. дело № 52/2012г. на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.