Р Е Ш Е Н И Е

125 / 22.3.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд, гр. Пазарджик, Х състав, в открито заседание на двадесети март две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА.

ЧЛЕНОВЕ:      1. ГЕОРГИ ВИДЕВ

                          2.АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

           

при секретаря Д.Г., като разгледа докладваното от съдия Георги Видев административно дело № 171, по описа на съда за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 64, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Делото е образувано по жалба на инициативен комитет за провеждане на общо събрание на населението в с. Величково против мълчалив отказ на кмета на кметство Величково да свика общо събрание.

Жалбоподателят, чрез законния си представител в откритото съдебно заседание счита, че са спазени изискванията на закона за предизвикване на общо събрание на населението. Това е право дадено от закона да бъдат осведомени хората и да дадат своя глас.

Ответникът – кмет на кметство Величково в представеното по делото писмено становище оспорва жалбата. Счита, че не се касае за въпрос по смисъла на чл. 54, ал. 1 от ЗПУГДВМС. В случая собственик на недвижимия имот е „ЕВН България Електроразпределение” АД, който възнамерява да извърши в него строеж на съоръжение „Мобилно телекомуникационно съоръжение Телемоб 30”. За обекта е издадено влязло в сила разрешение за строеж. От тези обстоятелства следва, че нито общинският съвет нито кметът на населеното място имат компетентност да решават по целесъобразност дали такъв строеж би могъл да бъде разрешен и въведен в експлоатация. От друга страна в настоящия случай 20 дневният срок за свикване на общо събрание не е посочен в подписката, а само в уведомлението на инициативния комитет.

По делото е конституиран по негово искане като заинтересована страна прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик С. Я.. Прокурорът счита, че са спазени изискванията на ЗПУГДВМС. Създаден е инициативен комитет, налице е наболял въпрос, има и подписка, подписана от множество жители на селото. Следва да се уважи жалбата и да бъде разпоредено на кмета да насрочи общо събрание.

Видно от приетите доказателства по делото е, че шест граждани, имащи адреси в село Величково са учредили инициативен комитет за предизвикване на общо събрание на жителите на кметство Величково за преместване на ретлансратор за аварийно управление и контрол на диспечерската мрежа на EVN в с. Величково, община Пазарджик на не по-малко от 1 км разстояние от най-близката жилищна сграда на селото. Инициативният комитет е инициирал подписка за предизвикване на събранието, в която са се подписали 28 граждани, които са посочили, че постоянният или настоящият им адрес е в с. Величково.

При тази фактическа обстановка съдът намира жалбата за основателна. Мълчаливият отказ на ответника е незаконосъобразен, а напротив налице са предпоставките за свикване на общо събрание по поставения въпрос. В случая е налице хипотезата на чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗПУГДВМС, при която инициативата за свикване на общо събрание принадлежи на граждани. Съгласно изявлението на ответника, направено с Писмо вх. № 794/13.03.2012 г. броят на населението на с. Величково е 1003 души. Следователно подписалите се в подписката граждани са повече от една петдесета и повече от 20 каквото е изискването на цитирания чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗПУГДВМС. Спазено е и изискването на чл. 57, ал. 2 от ЗПУГДВМС подписката да бъде организирана от инициативен комитет състоящ се от 3 до 9 членове – в случая 6. Инициативният комитет е изпратил уведомление до ответника, като му е дал 20 дневен срок за свикване на събранието. Следователно са налице предпоставките за свикване на общо събрание, а мълчаливият отказ на ответника е незаконосъобразен.

Неоснователни са възраженията на ответника:

Чл. 54, ал. 1 от ЗПУГДВМС действително посочва в кои случаи се провежда общо събрание на населението, а именно „за решаване на въпроси от местно значение, компетентността за чието решаване по целесъобразност е предоставена на съответния общински съвет или кмет”. Но предварителната преценка дали компетентността за решаването по целесъобразност на въпроса е предоставена на общинския съвет или на кмета, както и дали въпросът е от местно значение не е предпоставка за свикване на събранието. Кметът на кметство Величково няма правомощието да преценява тези въпроси и да отказва да свика общото събрание щом прецени, че общинския съвет и кметът на общината не са компетентни да решат въпроса. Дали въпросът е от местно значение и дали е налице компетентност на кмета и общинския съвет преценява самото общо събрание след като вече е свикано и започне работата си. Доколко тази преценка на събранието е правилна може да бъде преценено от съда в производството по чл. 64, ал. 1 от ЗПУГДВМС, т.е. при евентуална проверка на законността на общото събрание и на неговите решения.

Неоснователно е и възражението, че ответникът не е обвързан със срок за свикване на събранието, тъй като двадесетдневния срок, посочен в уведомлението не е вписан в подписката. Протоколът за избор на инициативен комитет, подписката и изпратеното уведомление до кмета на кметство Величково представляват единна преписка, поради което следва да се приеме, че кмета е обвързан от срока, посочен в уведомлението, независимо, че не е спазено формалното законово изискване този срок да е посочен в документа наречен подписка.

Следователно съдът следва да отмени обжалвания мълчалив отказ и да изпрати преписката на кмета на кметство Величково, като му даде следните задължителни указания за изпълнение законово предвидената процедура: След получаване на преписката от съда кметът в съответствие с чл. 57, ал. 5, изр. 2 от ЗПУГДВМС следва да изпрати подписката на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която незабавно да извърши служебната проверка. След получаване на протокола по чл. 57, ал. 5, изр. 3 от ЗПУГДВМС, изготвен от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" от кмета на общината, кметът на кметство Величково следва да изготви съобщение за свикване на общото събрание, което да съдържа реквизитите, изброени в чл. 57, ал. 6 от ЗПУГДВМС. Кметът следва да разгласи изготвеното съобщение, като оповестяването трябва да бъде не по-късно от 15 дни преди насрочената дата за провеждане на събранието и при спазване на сроковете за провеждане на събранието, предвидени в чл. 58, ал. 1 от ЗПУГДВМС.

Предвид гореизложеното Административен съд Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

Отменя мълчаливия отказ на кмета на кметство Величково да свика общо събрание на населението в с. Величково.

Изпраща преписката на кмета на кметство Величково, като му дава едномесечен срок от получаване на съобщението за изготвяне на настоящето решение, в който следва да изпълни дадените му в мотивите на това решение задължителни указания.

Решението е окончателно.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

      ЧЛЕНОВЕ:       1./П/

 

          2./П/