Р Е Ш Е Н И Е

 

319/21.6.2012г.

гр.Пазарджик, 21.06.2012г.

 

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

 

Административен съд – Пазарджик – ІІ състав, в открито съдебно заседание на четвърти юни две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТЕФКА КЕМАЛОВА

 

при секретар

Т.С.

разгледа докладваното

от съдия

СТЕФКА КЕМАЛОВА

административно дело285 по описа на съда за 2012г.

 

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ и е образувано по жалба на Р.И.П. против Заповед № ДК-02-ЮЦР-172/19.04.2011г., издадена от началника на РДНСК – ЮЦР, с която е наредено премахването на незаконен строеж: “Вилна сграда, гараж, склад за дърва и масивна тоалетна”, находящ се в държавен горски фонд, отдел 289 “4” по ЛУП на местностСлънчева поляна” /защитена местност/, язовирШирока поляна”, землище на гр.Батак, Община Батак.

В жалбата се иска отмяна на оспорената заповед, с твърдения, че същата е незаконосъобразна, като постановена в нарушение на материалния закон и в нарушение на предвидената от закона форма. Основното възражение е свързано с твърдението за търпимост на строежа, което възражение се поддържа и при разглеждане на делото от пълномощника на жалбоподателя – адвокат Ц..

От процесуалния представител на ответника юрисконсулт Б. е постъпило писмено становище по съществото на спора, с което моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна. Развити са съображения за неприложимост на разпоредбата на § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ, тъй като процесният строеж бил изграден в имот държавна собственост, представляващ защитена територия без отстъпено право на строеж. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд - Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства и наведените от страните доводи, приема за установено следното от фактическа страна :

Административното производство е започнало със съставяне на Констативен акт № 245-22/09.12.2010г. от служители при Сектор Пазарджик към РДНСК – ЮЦР, съставен по реда на чл.225, ал.3 от ЗУТ. Констатирано е изпълнение на : вилна сграда с дървена конструкция с размери в план 4,00 м. на 8,00 м., кота стреха +3,00 м., кота било +4,50м., с покрив с дървена конструкция покрит с ламарина; гараж с дървена конструкция с размери в план 4,50 м. на 6,00м. с двускатен покрив, покрит с ламарина; масивна тоалетна с размери в план 2,00 м. на 2,00 м. и склад за дърва с размери в план 5,00 м. на 2,50 м. В констативния акт е отразено, че строителството е собственост на Р.И.П. и е извършено в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ - без строителни книжа. Проверката е била извършена в отсъствие на лицето, като от негова страна е постъпило възражение вх.№ ДК-20/13-02-146 от 14.12.2010г. до РДНСК – ЮЦР, с приложени към същото документи.

В административната преписка се съдържат следните документи : позволителни за странични ползвания, издавани на Р.П. от Държавно лесничейство “Широка поляна” за ползване на земя от ДГФ, най-старото от което е от 12.07.1980г.; удостоверение от 16.08.1985г., издадено от Общински народен съвет гр.Батак за това, че Р.П. е декларирал вилата си, за която редовно плаща данъци от м.август 1974г.; заявление от 22.01.2004г., подадено от лицето до кмета на Община Батак по реда на § 184, ал.2 от ЗИДЗУТ за узаконяване на изградените от него постройки в м.”Слънчева поляна”; два броя удостоверения за търпимост под № 30/30.01.2004г. и № 20/25.01.2011г., издадени от главния архитект при Община Батак, които удостоверения са с различно съдържание, а именно първото е за търпимост на вилна сграда с пл.№ 27 без посочени размери, а второто удостоверение е за дървено бунгало със застроена площ от 34 кв.м., масивен санитарен възел 3 кв.м., гараж паянтов 15 кв.м., лятна кухня 15 кв.м. и дърварник; Удостоверение изх.№ 228/31.10.2011г. издадено от директора на ТП – ДЛС “Широка поляна”, за това, че лицето Р.И.П. фигурира в архива на ТП ДЛС “Широка поляна” като собственик на вилна сграда – 40 кв.м. в м.”Слънчева поляна” /защитена местност/, като сградата е построена през 1971г.; Нотариално заверена декларация от три лица за това, че вилната сграда, собственост на Р.П. е построена през 1971г.

От страна на жалбоподателя е представена Заповед № 81/02.02.2004г. на кмета на Община Батак, с която е одобрен Подробен устройствен план за придобиване на собственост върху прилежащ терен към вилна сграда, намираща се в ДГФ м.”Слънчева поляна”, като за сградата на Р.И.П. се обособява урегулиран поземлен имот І – “За индивидуално вилно строителство” съгласно проекта. Представен е и проектът, съдържащ обяснителна записка и графична част. В обяснителна записка е отразено, че проектът представлява ПУП за придобиване на собственост върху гори и земи от ДГФ съгласно чл.14 от ЗГ за вилна сграда и гаражи с обща квадратура от 60,00 кв.м. в м.”Слънчева поляна”, защитена територия, попадащ в района на ДДС”Широка поляна”.

От допусната и приета по делото съдебно-техническа експертиза се установяват следните обстоятелства : Процесните постройки се намират в имот горска територия – ДГФ, м.”Слънчева поляна”, землище гр.Батак, която е обявена за защитена територия със Заповед № 449/25.04.1984г. на комитета за опазване на природната среда при МС. Вилната сграда и гаража са заснети и отразени в КККР на името на Р.П., като кадастърът е одобрен със Заповед № РД-18-10/12.04.2011г. на изпълнителния директор на АГКК гр.София. Според вещото лице, тъй като вилната сграда е построена преди 1987г. и отговоря на изискванията на Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство, както и на сега действащите строителни правила и норми, то за същата може да се приложи разпоредбата на § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ. Процесните сгради са отразени по изработения ПУП, като попадат в новообразувания УПИ І-ИВС и са строежи от пета категория.

Оспорената заповед е издадена от Началника на РДНСК – Южен централен район, упълномощен за това със Заповед № РД-13-446/01.11.2010г. на Началника на ДНСК – София. Заповедта е била съобщена на адресата й по пощата на 04.07.2011г., като в срок против нея е била подадена жалбата до съда.

От изложените по-горе факти могат да бъдат направени следните правни изводи :

Жалбата е подадена в законоустановения срок и от лице, имащо правен интерес от обжалването, поради което е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Не е спорно по делото, че сградите, предмет на оспорената заповед представляват строежи по смисъла на закона и са изградени без разрешение за строеж през 1971г.

Основният защитен довод на жалбоподателя е свързан с твърдението за търпимост на строежите, който довод не се споделя от настоящият съдебен състав.

Представените по делото удостоверения за търпимост не обвързват административния орган и съда при преценката за търпимост на строежите, а имат само доказателствена стойност при прехвърлителна сделка пред съответните нотариални органи.

За да се приеме даден строеж за търпим по смисъла на § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, не е достатъчно да е налице само предпоставката, свързана с периода на реализирането му. Съгласно тази норма е необходимо още да се докаже, че строежът е бил допустим по действуващ подробен градоустройствен план и по правилата и нормативите, действували по време на извършването му или съгласно ЗУТ. Действително е налице подробен устройствен план от 2004г., който обаче е одобрен от кмета на Община Батак със специална цел - за придобиване на собственост върху гори и земи от ДГФ съгласно чл.14 от ЗГ. Вещото лице е дало становище, че строежът съответства на тогава и сега действащите строителни правила и норми, с оглед на което е направило извода за приложимост на § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ, който извод не се споделя от съда. В разпоредбата на § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ е поставено изискване не просто за съответствие на строежа съсстроителнитеправила и норми, а със всички правила и нормативи, действували по време на извършването му или съгласно ЗУТ. А основно правило, което важи за всеки строеж и е действало както преди /чл.56, ал.2 от ЗТСУ/, така и сега /чл.182 от ЗУТ/ е правилото, че строеж в чужд поземлен имот може да се реализира само от лице, което има учредено право на строеж в имота. Безспорно процесните сгради са изградени без отстъпено право на строеж и без промяна предназначението на територията, принадлежаща към ДГФ - в имот, който е държавна собственост и се намира в защитена територия. Не може да бъде търпим строеж, реализиран в чужд имот без надлежно отстъпено право на строеж от собственика на имота. В този смисъл е преобладаващата практика на ВАС, ІІ отд. /Решение № 4494/28.03.2012г. постановено по адм.дело № 123/2012г./

Оспорената заповед като издадена от компетентен орган, в установената форма, при спазване на административно-производствените правила и в съответствие с материалния закон, се явява законосъобразна, поради което подадената против нея жалба следва да се отхвърли.

При този изход на делото и с оглед направеното искане от процесуалния представител на ответника, на основание чл.78, ал.8 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, жалбоподателят следва да заплати на ответната страна юрисконсултското възнаграждение в размер на 150 лв.

Воден от горното, Административен съд – Пазарджик, ІІ състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И.П. *** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-172/19.04.2011г. на Началника на РДНСК – Южен централен район.

 

ОСЪЖДА Р.И.П. *** да заплати в полза на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Южен централен район юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ:/П/

 

РЕШЕНИЕ № 14632/21.11.2012 ПО АДМ. ДЕЛО № 9659/2012 НА ВАС - СОФИЯ- ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ:

ОТМЕНЯ решение от 21.06.2012г. по адм. дело № 285/2012г. на Пазарджишкия административен съд и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ заповед № ДК -02-ЮЦР-172/19.04.2011г. на началника на РДНСК-ЮЦР. ОСЪЖДА РДНСК-ЮЦР да заплати на Радко Иванов Пляков разноски по делото за всички инстанции до сега в размер на 525лв.

Решението е окончателно.