РЕШЕНИЕ

 

№325/28.6.2012г.

гр. Пазарджик

В ИМТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Пазарджик, І състав, в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Георгиева

 

при секретар  А.М. изслуша докладваното от съдия Георгиева административно дело № 375 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 405а от Кодекса на труда /КТ/. 

Образувано по жалба на “Стоманени тръби Велинови” ООД, Булстат 200964634, със седалище и адрес на управление: с. Варвара, община Септември, представлявано от управителя Р.С.В. срещу Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение от 23.04.2012 г. на М.М.А. - главен инспектор в ДИТ гр. Хасково.

В жалбата се твърди, че оспореното постановление е издадено в нарушение на материалния закон. В съдебно заседание законния представител на дружеството и чрез адвокат Б. поддържа жалбата, сочи доказателства.

Ответникът по оспорването е ДИТ Хасково, съгласно практиката на ВАС – Решение № 803/23.01.2008 г. по адм.д. № 8563/2007 г., Решение № 9919 от 16.07.2020 г. по адм.д. № 4901/2010 г., Решение № 13853/27.10.2011 по адм.д. № 2225/2011 г., Решение № 10693/20.09.2010 г., Решение № 10758/19.07.2011 г. по адм. 16382/2010 г., Решение № 9772/01.07.2011 г. по адм.д. № 1621/2011 г., Решение № 10714/18.07.2011 г. по адм.д. № 1622/2011 г., чрез процесуален представител с писмено становище по делото оспорва жалбата, твърди, че е издаден законосъобразен акт. Иска от съда да отхвърли оспорването като неоснователно.

Съдът, като взе предвид становището на страните и събраните по делото доказателства, установи следното: по сигнал на РУП Хасково на 06.04.2012 г. около 15.00 часа е извършена проверка на място на обект “Изкопни работи и демонтаж на Напорен тръбопровод на ПС “Татарево”. От тази проверка и по проверка на документи административният орган е установил, че работодателят “Стоманени тръби Велинови” ООД, с. Варвара е допуснал до работа през този ден на посочения обект лицето Д.Д.П. от гр. Девин без да е сключил трудов договор с него. Освен това в обстоятелствената част на оспорения акт административният орган е описал, че лицето не е било заварено на работа, тъй като е било откарано в болница и около 11.30 часа на същия ден е починало. На мястото на проверката е имало следи от движение на багер, както и по веригата на единия багер е имало прясна кал, което е обосновало извод в проверяващите, че на място са извършвани демонтажни работи, при които пострадалият е бил притиснат от тръба към стената на изкопа. Тези обстоятелства са възприети от дадени писмени и устни обяснения на свидетели, които са разпитани на мястото на проверката.

За изясняване на обстоятелствата са събрани гласни доказателства. Свидетелят C.C. е в трудови правоотношения с “Кас 2002” ЕООД и е командирован в дружеството-оспорващ “Стоманени тръби Велинови” ООД за работа на процесния обект. Трудовите му функции са били да организира и контролира работата на обекта. Разпитани по делото са и Й.Х., който е работел като багерист на обекта и е в трудови правоотношения с “Инд екс трейд” ЕООД и И.И., който работи като общ работник в “Стоманени тръби Велинови” ООД.

Показанията на свидетелите са взаимно допълващи се и без противоречия, което е основание за съда да ги възприеме и да цени установите от тях обстоятелства, а именно: Пострадалото лице Д.П. е разговарял няколко дни преди инцидента по телефон с И.И. /работник при дружеството-оспорващ/, с когото са се познавали от много години и от когото е поискал да му намери някаква работа при него на обекта. В деня, преди инцидента, след края на работния ден двамата са се срещнали и са отишли на обекта, за да може П. да се запознае на място с условията за работа. Вечерта П. е останал в хотела при И., където го е видял и свидетелят С.С., който е уведомил работниците, че поради дъждовно време на следващия ден няма да се работи на обекта. Сутринта на 06.04.2012 г. преди 07.00 часа П. е събудил И. и е поискал да отидат на обекта, тъй като вероятно там си е изгубил предната вечер личната карта. И. го е откарал с личния си автомобил до място близо до обекта, до което може да се стигне с кола, оставил го е да отиде сам да си потърси документите и са се разбрали да го чака да се върне. Вторият свидетел – Й.Х. към този момент е бил пазач на обекта и е бил във фургон близо до изкопа на обекта. Той не е чул когато е отишъл пострадалият да си търси документите. Сутринта /по същото време и на същия ден/ около 07.30 часа на обекта е пристигнал и свидетелят С., който е трябвало да огледа мястото и да прецени с оглед метеорологическите условия - валяло е дъжд - дали ще може да се работи през този ден. Двамата с Х. са чули независимо един от друг викове. Когато са разбрали, че те идват откъм изкопа са видели в него паднал човек – пострадалият Д.П.. Свидетелят Х. твърди, че е видял през този ден за пръв път Д.П. и че не го познава. Предишните дни този свидете е работил като багерист на обекта и се редуват с останалите работници да пазят обекта. Твърди в своите обяснения и пред съда, че не е виждал П. да работи на обекта и не го познава. Двамата свидетели са се изплашили, извадили са пострадалия и са го откарали в болницата в Хасково, където няколко часа по-късно той е починал. Междувременно докато са били в болницата са доши от РУП Хасково, които са откарали свидетелят С. на обекта обратно където са били и служителите на ДИД Хасково.

След като установи обстоятелствата по делото с оглед на събраните доказателства съдът прави следните правни изводи:

Оспорването е направено от надлежна страна, в законоустановения 14-дневен срок, поради което е допустимо. Разгледано по същество е основателно, като съображенията на съда за това са следните:

Предмет на оспорване е Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение, издадено на правно основание чл. 405а, ал. 1 от КТ. За да издаде този административен акт, административният орган е достигнал до извода, че лицето Д.П. е престирал труд на оспорващия “Стоманени тръби Велинови” ООД в нарушение на чл. 1, ал. 2 от КТ. Настоящият съдебен състав счита, че този извод е в противоречие с установените обстоятелства. Следвало е в административното производство да се установи, че към момента на проверката е съществувало трудово правоотношение, налице са били изпълнение на трудови задължения от страна на работника П. на конкретно работно място и при определено работно време. Въпреки указанията на съда, ответникът по оспорването не представи доказателства, които да обосноват извод, че Д.П. е изпълнявал работа с определени трудови функции, с място на работа и работно време, като срещу престирания труд да му се е дължало трудово възнаграждение в определен размер.

Съдът счита, че от събраните по делото доказателства не може да се приеме, че е възникнало трудово правоотношение между “Стоманени тръби Велинови” ООД и Д.П. и обратният извод на административния орган е дал основание да издаде административен акт в нарушение на материалноправните разпоредби, който е незаконосъобразен и следва да бъде отменен със законовите последици.

С оглед изхода от делото и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК на оспорващия следва да бъдат заплатени съдебни разноски от бюджета на органа, издал отменения акт.

 

 

 

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, Административен съд – Пазарджик, І състав

РЕШИ

ОТМЕНЯ  Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение от 23.04.2012 г. на М.М.А. - главен инспектор в ДИТ гр. Хасково.

ОСЪЖДА Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Хасково да заплати на “Стоманени тръби Велинови” ООД, Булстат 200964634, със седалище и адрес на управление: с. Варвара, община Септември, представлявано от управителя Р.С.В. съдебни разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/П/