Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 320/21.6.2012г.

гр.Пазарджик, 21.06.2012г.

 

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

 

Административен съдПазарджик – ІІ състав, в открито съдебно заседание на осемнадесети юни две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТЕФКА КЕМАЛОВА

 

при секретар

Т.С.

разгледа докладваното

от съдия

СТЕФКА КЕМАЛОВА

административно дело № 396 по описа на съда за 2012г.

 

Производството е по реда на чл.118 от КСО и е образувано по жалба на М.Г.К. *** против Мотивирано решение № 11/26.04.2012г. на директора на РУСО гр.Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № ********** № 50 /прот. N01014 от 20.02.2012г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване.

Жалбоподателят изказва недоволство от оспореното решение, като твърди, че пенсията за инвалидност следва да се отпусне от датата на подаване на молбата му до ТЕЛК – 28.02.2011г., а не от 25.01.2012г. както е преценил административния орган. В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично, поддържа жалбата и иска отмяна на мотивираното решение и на потвърденото с него разпореждане.

За ответникадиректора на РУСО гр.Пазарджик се явява юрисконсулт К., която оспорва жалбата и моли същата да бъде оставена без уважение. Претендира юрисконсулстко възнаграждение.

Административен съд - Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и наведените от страните доводи, приема за установено следното от фактическа страна :

Жалбоподателят М.Г.К. е подал молбадекларация с вх.№ 912/28.02.2011г. до ТЕЛК гр.Пазарджик с искане да му бъде извършено първично освидетелстване. С Експертно решение № 3732 – 206/06.12.2011г. на ТЕЛК на М.К. е определена 60 % намалена работоспособност с дата на инвалидизиране 28.02.2011г. за срок от две години. Експертното решение му е връчено лично на 06.12.2011г., като върху него е отразено, че е влязло в сила на 20.12.2011г.

Въз основа на експертното решение на ТЕЛК, М.К. е подал заявление до директора на РУСО гр.Пазарджик за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване по пощата, като видно от оригиналния пощенски плик, заявлението е изпратено на 23.01.2012г., постъпило е в РУСО гр.Пазарджик на 24.01.2012г., а е било входирано в деловодството под № МП – 1995 на 25.01.2012г. Последвало е издаване на Разпореждане № 50 /прот. N 01014 от 20.02.2012г. от длъжностното лице по пенсионно осигуряване при РУСО гр.Пазарджик, с което на заявителя е отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване в размер на 115,67 лева, считано от 25.01.2012г. Това разпореждане е съобщено на адресата на 11.03.2011г., който в срок го е обжалвал пред горестоящия административен орган. Със свое Решение № 11/26.04.2012г. директорът на РУСО гр.Пазарджик е потвърдил обжалваното разпореждане, след което М.К. е подал жалбата до съда.

Въз основа на гореописаните обстоятелства, могат да бъдат направени следните правни изводи :

Жалбата като подадена от легитимирано лице, след изчерпване на оспорването по административен ред и в законоустановения срок е процесуално допустима.

Разгледана по същество, съдът счита, че е основателна, но не по изложените в нея съображения.

За да потвърди обжалваното пред него разпореждане, с което е била отпусната пенсия за инвалидност считано от 25.01.2012г., директорът на РУСО се е позовал на разпоредбите на чл.94, ал.1 и ал.3 от КСО. Съгласно чл.94, ал.1 от КСО пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. В конкретния случай датата на инвалидизиране на М.К. е 28.02.2011г., тоест шестмесечния срок по тази норма е изтекъл на 28.08.2011г., в който срок не е било подадено заявление за отпускане на пенсията. Правилно административният орган е приел за приложима разпоредбата на чл.94, ал.3 от КСО, в която е предвидена възможност пенсията за инвалидност да се отпусне от датата на заявлението до ТЕЛК, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение на ТЕЛК. От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че този срок е бил пропуснат от жалбоподателя, до който извод е достигнал и административния орган. Експертното решение му е било връчено лично на 06.12.2011г., тоест е влязло в законна сила на 21.12.2011г., а не на 20.12.2011г., както неправилно е било отбелязано върху него. Въпреки това, подаденото от К. заявление за отпускане на пенсия за инвалидност отново се явява просрочено. Било е подадено е на 23.01.2012г. /видно от пощенското клеймо върху плика/, докато едномесечния срок по чл.94, ал.3 от КСО е изтекъл на 21.01.2012г., който е бил присъствен ден съгласно Решение № 834/17.11.2011г. на МС /обн. в ДВ, бр.93 от 25.11.2011г./. Тоест жалбоподателят е пропуснал възможността по чл.94, ал.3 от КСО пенсията за инвалидност да бъде отпусната от датата на заявлението му до ТЕЛК /28.02.2011г./, тъй като заявлението му до РУСО е било подадено с два дни закъснениевместо до 21.01.2012г. включително, е било подадено на 23.01.2012г. Неправилно обаче длъжностното лице по пенсионното осигуряване и в последствие директорът на РУСО са определили, че началната дата от която следва да му бъде отпусната пенсията е 25.01.2012г., когато е било входирано заявлението му. За начална дата е следвало да се определи датата, на която е било подадено заявлението по пощата, която дата в случая е 23.01.2012г. Този извод се налага по аргумент от разпоредбите на чл.94 от КСО, в които за меродавен момент се сочи датата наподаванена съответните документи до органите на РУСО. Доколкото съдът в това производство не може да се произнесе по съществото на спора и да замести административния орган, то преписката следва да се върне за ново произнасяне по заявление вх. № МП – 1995/25.01.2012г., така, че да се промени началната дата за отпускане на пенсията за инвалидност поради общо заболяване на М.Г.К. – считано от датата на подаване на заявлението му, която е 23.01.2012г.

При този изход на делото неоснователно е искането на пълномощника на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Воден от горното, Административен съдПазарджик, ІІ –ри състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Мотивирано решение № 11/26.04.2012г. на директора на РУСО гр.Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № ********** № 50 /прот. N01014 от 20.02.2012г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване и

ВРЪЩА преписката на РУСО гр.Пазарджик за ново произнасяне по заявление вх. № МП – 1995/25.01.2012г. подадено от М.Г.К., съобразно дадените по-горе указания по прилагане на закона относно датата за отпускане на пенсията за инвалидност поради общо заболяване.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ :/П/

 

РЕШЕНИЕ № 14570/20.11.2012Г. ПО АДМ. ДЕЛО № 9462/2012Г. НА ВАС СОФИЯ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 320 от 21.06.2012г. по адм. дело № 396/2012 на Административен съд - Пазарджик.

Решението не подлежи на обжалване.