Р Е Ш Е Н И Е

469 / 3.10.2012г.

гр. Пазарджик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд, гр. Пазарджик, V състав, в открито заседание на двадесет и шести септември две хиляди и дванадесета година в състав:

 

Председател: Георги Видев

 

при секретаря Т.С., като разгледа докладваното от съдия Георги Видев административно дело № 432, по описа на съда за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по жалба на И.Ф.А. против Заповед № ДК-02-ЮЦР-100/23.04.2012 г., издадена от началника на РДНСК – ЮЦР, с която е наредено премахването на незаконен строеж: “Масивна ограда, козирка и масивна сграда, намиращ се в УПИ № ХІ-търговия и услуги, кв. 418 по плана на гр. Пазарджик, изграден от И.Ф.А. без необходимите строителни книжа.

С жалбата се иска отмяна на обжалваната заповед като незаконосъобразна. Жалбоподателят не е известен за започнало административно производство по премахване на строеж, поради което са му нарушени правата да вземе реално участие и да изкаже възраженията си. Нарушени са административнопроизводствените правила. Освен това описаното строителство е премахнато по принудителен начин преди година и половина.

Ответникът – началник на РДНСК – Южен централен район чрез процесуалния си представител в откритото съдебно заседание и в представената писмена защита оспорва жалбата, като счита оспорената заповед за правилна и законосъобразна. Ответникът претендира присъждане на разноски.

Административното производство е започнало с извършване на проверка на място от служители на община Пазарджик по повод постъпило заявление вх. № 44-Л-171/25.08.2011 г., при която проверка е констатирано незаконно строителство на сгради на допълващото застрояване и огради, попадащи в имота на възложителя, от ползвателите на УПИ І – общ. При проверката е съставен Констативен протокол № 53/30.08.2011 г., като преписката е изпратена по компетентност на РДНСК. В резултат на това е извършена проверка от служители на РДНСК, които с Констативен акт № 162/26.09.2011 г. са установили, че строежът е извършен без разрешение за строеж и без проекти в чужд имот. Констативният акт е съобщен на жалбоподателя по реда на §4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, като в дадения й 7-дневен срок той не е подал възражение срещу него.

По делото е безспорно установено, че за извършените строителни работи не е налице разрешение за строеж и други строителни книжа. Това се установява не само от констативния акт на РДНСК, констативния акт на община Пазарджик, а и не се оспорва с жалбата. Следователно строежът е незаконен и подлежи на премахване, като основанията за това са посочени в обжалваната заповед – чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и по реда предвиден в чл. 225 от същия закон.

Не стои въпроса за търпимостта на строежа, тъй като същият е извършен много след 1987 г., а именно през 2003-2008 г. Това е видно от Констативен протокол № 53/30.08.2011 г.

Следователно обжалваната заповед е издадена в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби.

         Неоснователни са възраженията на жалбоподателя:

Не са налице и съществени нарушения на административнопроизводствените правила при издаването на обжалваната заповед. Спазена е специалната процедура по извършване на проверка и съставяне на констативен акт. Обстоятелството, че констативният акт не е предявен лично на жалбоподателя, а му е връчен чрез залепване на съобщение на строежа безспорно представлява нарушение на административнопроизводствените правила, но то не е съществено, тъй като констативният акт представлява писмено доказателство, за извършените от жалбоподателя нарушения, но в случая се събраха и други доказателства за тези нарушения.

Въпреки дадените от съда в съдебно заседание указания, жалбоподателят не доказа твърдението си, че строежът вече е премахнат. Затова съдът приема, че не е налице премахване на процесния строеж преди издаване на обжалваната заповед, поради което заповедта не е незаконосъобразна на това основание.

Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган – началника на РДНСК Южен централен район, който е надлежно овластен от началника на ДНСК да издава такива административни актове със Заповед № РД-13-297/14.12.2011 г.

Обжалваният административен акт е издаден под формата на мотивирана писмена заповед и в съответствие с целта на закона, поради което се явява законосъобразен, а подадената срещу него жалба като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

С оглед изхода на делото е основателно искането на ответника за присъждане на разноски за осъщественото процесуално представителство от юрисконскулт, които следва да бъдат в размер на 150 лв., колкото е предвиденото в случая минимално адвокатско възнаграждение.

С оглед на гореизложеното Административен съд, гр. Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

Отхвърля жалбата на И.Ф.А. против Заповед № ДК-02-ЮЦР-100/23.04.2012 г., издадена от началника на РДНСК – ЮЦР, с която е наредено премахването на незаконен строеж: “Масивна ограда, козирка и масивна сграда, намиращ се в УПИ № ХІ-търговия и услуги, кв. 418 по плана на гр. Пазарджик, изграден от И.Ф.А. без необходимите строителни книжа.

Осъжда И.Ф.А. да заплати на РДНСК Южен централен район разноски по делото в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/