Р Е Ш Е Н И Е

476 / 5.10.2012г.

гр. Пазарджик

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд, гр. Пазарджик, V състав, в открито заседание на пети септември две хиляди и дванадесета година в състав:

             Председател: Георги Видев

 

при секретаря Т.С., като разгледа докладваното от съдия Георги Видев административно дело № 493, по описа на съда за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 от АПК, във връзка с чл.405а, ал.7 от КТ.

Делото е образувано по жалба на “Екотерра” ЕООД, гр. Пазарджик, ул. ''Синитевска“ № 3, представлявано от управителя Д.. Ф., против Постановление от 04.06.2012 год. за обявяване съществуването на трудово правоотношение и срещу съдържащото се в същото предписание за сключване на трудов договор, издадено от Дирекция „Инспекция по труда“ - Монтана.

Жалбоподателят счита, че обжалваното постановление е незаконосъобразно, като страда от следните пороци: неспазване на установената форма-липса на мотиви съгласно чл.59, ал.1 от АПК; неиндивидуализиране на адресата на акта и на заинтересованото лице, в съответствие с изискванията на §1, т.10, б.“а“ и „в“ от ДР на КТ; съществени противоречия с материалноправните разпоредби и несъответствия с целта на закона. В обжалвания административен акт не се съдържат никакви констатации или посочени доказателства относно предоставяне на работна сила от И. С. И. в дружеството-жалбоподател, както и за продължителност, непрекъснатост и повтаряемост за определен период от време, не е определено място на работа, нито пък е уговорено конкретно трудово възнаграждение. Иска се от съда да отмени оспорения административен акт. Претендират се и разноски по водене на делото съгласно представен списък. 

Ответникът – Дирекция Инспекция по труда - Монтана, в писмено становище прави възражение за местна подсъдност, като счита, че жалбата следва да бъде оставена без разглежданe и препратена по компетентност на Административен съд – Монтана. Административният орган се позовава на разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК, а именно че делата се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт. Изразява становището си в писмена защита, подадена от процесуалния му представител.

Съдът, след като се запозна с представените по делото доказателства и становищата на страните, намира от фактическа страна следното:

На 04.06.2012 год., при извършена проверка на “Екотерра” ЕООД от ст. инспектор в Дирекция ИТ, гр. Монтана, в обект „Ягодов масив“ в с. Г… Г…, стопанисван от ЕКОТЕРРА ЕООД било констатирано, че И. С. И. работи като общ работник без правоотношенията за предоставяне на работна сила да са уредени като трудови правоотношения. На 04.06.2012 год. бил съставен протокол за извършена проверка, като в т. 1 от същия е описано, че И. С. И. работи като общ работник без отношенията при доставяне на работна сила да са уредени като трудови. На същата дата е издадено обжалваното постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение и било дадено предписание работодателят да предложи на работника И. сключване на трудов договор.

По делото са разпитани двама свидетели, служители на “Екотерра” ЕООД от показанията на които е видно, че И. С. И. не e работник на дружеството.

Съдът намира от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.405а от КТ когато се установи, че работна сила се предоставя в нарушение на чл.1, ал.2 съществуването на трудовото правоотношение се обявява с постановление, издадено от контролните органи на инспекцията по труда. В тези случаи съществуването на трудовото правоотношение може да се установи с всички доказателствени средства. В постановлението се определя началната дата на възникването на трудовото правоотношение. Въз основа на постановлението контролните органи на Инспекцията по труда дават предписание на работодателя да предложи на работника или служителя сключване на трудов договор. Работодателят може да обжалва предписанието и постановлението по реда на АПК пред административния съд по своето седалище или постоянен адрес, в 14-дневен срок от връчването му. Следователно възражението за местна подсъдност на административния орган е неоснователно, тъй като седалището на работодателя е гр. Пазарджик. Общата клауза на чл.133 от АПК е неприложима, тъй като е налице специално правило за местната подсъдност при разглеждане на актовете по чл.405а от КТ. В мотивите на обжалваното постановление е записано, че И. С. И. работи като общ работник без сключен ТД, без да е описана трудовата функция, която извършва, както и характера на извършваната работа. Административният орган се е задоволил само да посочи, че същата работи като общ работник, без да конкретизира какво точно тя извършва. Въпреки че чл.405а, ал.1, изр.2 дава възможност съществуването на трудовото правоотношение да се установява с всички доказателствени средства, контролният орган не е проявил никаква активност за събиране на доказателства по установяване наличието на трудово правоотношение. В констативния протокол в графа „длъжност“ не е отбелязана длъжността на И.. Не става ясно поради какви съображения административният орган е приел, че тя е полагала труд в условията на чл. 1, ал. 2 от КТ. В административната преписка не се съдържат констатации, подкрепени с доказателства, за предоставяне на работната сила в условията на продължителност, непрекъснатост и повтаряемост за определен период от време, на определено място на работа, при определено работно време и в този смисъл изводът че лицето полага труд в условията на трудово правоотношение е необоснован. С оглед на изказаните съображения настоящият съдебен състав приема, че в хода на проведеното административно производство не са събрани съответните доказателства, въз основа на които да бъде направен обоснован извод за наличие на трудово правоотношение между търговското дружество и И. С. И..

Тъй като обжалваните административни актове следва да бъдат отменени, то разноските по производството следва да се възстановят на подателя на жалбата  от бюджета на административния орган, поради което Дирекция ”Инспекция по труда”, гр. Монтана следва да бъде осъдена да заплати на “Екотерра” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “Синитевска”№ 3 разноски по производството в размер на 350 лева.

Постановлението за обявяване съществуването на трудово правоотношение и предписание за сключване на трудов договор, издаден на 04.06.2012 год. от дирекция „Инспекция по труда“-гр. Монтана, следва да бъде отменено като незаконосъобразно, поради което и на основание чл.172, ал. 2, предл. 2 от АПК Административен съд – Пазарджик, V състав

 

Р Е Ш И:

 

отменя постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение и предписание за сключване на трудов договор, издадени на 04.06.2012 год. от Дирекция „Инспекция по труда“-гр. Монтана, с които е обявено съществуването на трудово правоотношение между И. С. И. от гр. …, ул.“…“ … и “ЕкотерраЕООД-гр. Пазарджик и е предписано работодателят да предложи на работника сключване на трудов договор.  

Осъжда Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Монтана да заплати на  Екотерра” ЕООД, със седалище  и адрес на управление  гр. Пазарджик, ул.”Синитевска”3 разноски по производството в размер на 350/триста и петдесет/ лева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

Съдия: /П/