Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 613/4.12.2012г.

гр.Пазарджик, 04.12.2012г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Административен съд – Пазарджик – ІI състав, в открито съдебно заседание на пети ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТЕФКА КЕМАЛОВА

 

 

при секретар

Т.С.

разгледа докладваното

от съдия

СТЕФКА КЕМАЛОВА

административно дело № 685 по описа на съда за 2012г.

 

           Производството е по реда на чл.118 от КСО и е образувано по жалба на М.Д.Д. *** против Решение № 25/16.08.2012г. на И.Д. Директора на РУСО гр.Пазарджик, с което е отменено Разпореждане № 29/прот. № N01071 от 22.08.2011г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване и му е отпусната лична пения за осигурителен стаж и възраст от 14.12.2010г. в размер на 253,08 лева.

Жалбоподателят твърди, че оспореното решение е неправилно и  незаконосъобразно, тъй като при определяне размера на пенсията не бил съобразен целия му трудов стаж, не било видно какъв размер  му е определен при първа и при втора категория труд и каква е базата върху която е изчислен размерът на пенсията, оспорва датата на отпускане на пенсията. Поради изложените в жалбата съображения моли за отмяна на решението.

В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично, поддържа жалбата и моли същата да бъде уважена.

За ответника – Директора на РУ”СО” гр.Пазарджик се явява юрисконсулт К., която оспорва жалбата и моли същата да бъде оставена без уважение по съображения, развити в писмени бележки. Претендира сторените по делото съдебно-деловодни разноски и юрисконсултстко възнаграждение.

Административен съд - Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и наведените от страните доводи, приема за установено следното от фактическа и правна страна :

Жалбата е процесуално допустима. Подадена е в законоустановения 14-дневен срок, от легитимирано лице и след изчерпване на оспорването по административен ред.

Разгледана по същество, съдът счита жалбата за неоснователна.

Административното производство е започнало по заявление  № МП – 3910/11.02.2011г., подадено от М.Д. ***, с което е поискал да му бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал.1 от ПЗР на КСО. Към заявлението е представил документи, установяващи осигурителния му стаж  за периода от 23.11.1971г. до 14.12.2010г., въз основа на които документи е постановено Разпореждане № 29/прот. № N01071 от 22.08.2011г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване. С това разпореждане му е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 252,59 лева, считано от 14.12.2010г. пожизнено при условията на § 4, ал.1 от ПЗР на КСО, при навършена възраст на заявителя от 58 години и следния осигурителен стаж : от І категория – 10г. 07 м. 22 дни, от ІІ категория – 7 г. 09 м. 16 дни и от ІІІ категория – 14 г. 07 м. 10 дни, като на основание чл.104 от КСО общия осигурителен стаж, превърнат към ІІІ категория труд е изчислен на 42 г. 01 м. 04 дни. Разпореждането е било съобщено на заявителя на 26.04.2012г., който в законоустановения тримесечен срок го е обжалвал пред директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик. След като е разгледал подадената жалба, изпълняващият длъжността „директор на РУСО“ гр.Пазарджик  - Роберта Г., определен за такъв съгласно Заповед  № 1372/25.07.2012г. на Управителя на НОИ е постановил процесното решение. С Решение № 25/16.08.2012г. е отменено разпореждането на длъжностното лице по пенсионно осигуряване и е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст от 14.12.2010г. на М.Д.Д.  по § 4, ал.1 от ПЗР на КСО в по-голям размер от 253,08 лева. За да постанови това си решение, органът е извършил корекция на изчисления в разпореждането осигурителен стаж от ІІІ категория труд като е определил, че същият е 14 г. 08 м. 22 дни или общия осигурителен стаж, превърнат към ІІІ категория труд е 42 г. 02 м. 16 дни. При определяне продължителността на осигурителния стаж  на заявителя не са взети предвид  периодите : стажа от 13.12.1976г. до 01.02.1977г., положен в Горивни и строителни материали гр.Пазарджик и стажа от 23.06.1991г. до 18.10.1991г., положен в КФ Плутон, отразени в трудовата му книжка, тъй като не  е оформен съгласно изискванията на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.  С нарочно писмо от 19.03.2011г. М.Д. е бил уведомен за това обстоятелство, в отговор на което е представил декларация, че се отказва от този стаж.  

По делото е допусната и приета съдебно-икономическа експертиза, която съдът цени като компетентно изготвена и по която вещото лице установява следните обстоятелства : Въз основа на представените от жалбоподателя документи  за осигурителен стаж – трудова книжка, осигурителна книжка и образци УП, осигурителния му стаж е както следва :  осигурителен стаж от І категория – 10г. 07 м. 22 дни, осигурителен стаж от ІІ категория – 7 г. 09 м. 16 дни, осигурителен стаж от  ІІІ категория – 14 г. 08 м. 22 дни, като след превръщане на стажа на основание на чл.104 от КСО в такъв от трета категория, общия осигурителен стаж на жалбоподателя е в размер на 42 г. 02 м. 16 дни. Така определеният от вещото лице стаж напълно съответства на стажът, определен от директора на РУСО в обжалваното решение. Вторият извод, който дава вещото лице е, че размерът на отпуснатата пенсия при условията на § 4, ал.1 от ПЗР на КСО е правилно изчислен при спазване изискванията на чл.70, ал.1 и ал.2 от КСО.

Като съобрази изложените по-горе факти, съдът счита, че обжалваното решение е законосъобразно, като постановено в съответствие с приложимите правни норми. Неоснователно се твърди от жалбоподателя, че същият не бил пенсиониран при условията на § 4, ал.1 от ПЗР на КСО. Напротив, на М.Д. е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст именно при условията на § 4, ал.1 от ПЗР на КСО, което се установи от събраните по делото доказателства. Съгласно посочената норма лице, което е работило 10 години при условията на първа категория труд може да се пенсионира, ако има сбор от осигурителен стаж и възраст 100 за мъжете и е навършило възраст 52 години за мъжете при първа категория труд. Жалбоподателят отговаря на тези условия, поради което законосъобразно му е била отпусната пенсия при условията на § 4, ал.1 от ПЗР на КСО.

Освен това се установи, че правилно е бил изчислен осигурителния му стаж както по  категории, така и общия стаж при спазване на чл.104, ал.2 от КСО, съгласно който при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се превръща, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. Вещото лице установи, че е и размерът на отпуснатата пенсия е правилно изчислен съгласно изискванията на чл.70, ал.1 и ал.2 от КСО.

Неоснователно е твърдението в жалбата, че неправилно била посочена  датата на отпускане на пенсията. От съдържащите се в административната преписка документи се установява, че М.Д. е прекратил осигуряването си в ЕТ “М.Д. – Мапеда“ на 14.12.2010г. Заявлението за отпускане на пенсия е подадено на 11.02.2011г. Следователно законосъобразно административният орган е отпуснал пенсията за осигурителен стаж и възраст, считано от 14.12.2010г., като се е ръководил от разпоредбата на чл.94 от КСО /в редакцията й към релевантния период/, съгласно която пенсията за осигурителен стаж и възраст се отпуска от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от този факт. 

Обжалваното решение е постановено от компетентен орган, спазени са производствените правила и формата при издаването на административния акт, а именно – издаден е под формата на писмено мотивирано решение и в срока по чл. 117, ал. 3 от КСО.

         Воден от горните съображения, съдът счита, че жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна, тъй като е насочена против законосъобразен административен акт.

При този изход на делото, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати в полза на РУСО гр.Пазарджик обща сума в размер на 230 лева, от които : юрисконсултско възнаграждение в минималния размер по Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения - 150 лева и 80 лева, внесен депозит за възнаграждение на вещото лице.

Воден от горното, Административен съд – Пазарджик, ІI –ри състав

 

РЕШИ:

 

           ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.Д. *** против Решение № 25/16.08.2012г. на И.Д. Директора на РУСО гр.Пазарджик, с което е отменено Разпореждане № 29/прот. № N01071 от 22.08.2011г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване и е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст от 14.12.2010г. на М.Д.Д. пожизнено по § 4, ал.1 от ПЗР на КСО в размер на 253,08 лева.

 

ОСЪЖДА М.Д.Д. *** да заплати в полза на Регионално управление „Социално осигуряване” гр.Пазарджик сума в размер на 230 /двеста и тридесет/ лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ :/П/