Р Е Ш Е Н И Е

 

573/9.11.2012г.

гр. Пазарджик, 09.11.2012г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Административен съдПазарджик – ІІ състав, в открито съдебно заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

СТЕФКА КЕМАЛОВА

 

 

при секретар

Т.С.

разгледа докладваното

от съдия

СТЕФКА КЕМАЛОВА

административно дело689 по описа на съда за 2012г.

 

Производството е по реда на чл.95, ал.1 от ДОПК и е образувано по жалба на В.М.П. *** против мълчалив отказ на Община Пазарджик, дирекция “ФСДУС” – отдел МДТ да бъде издадено удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по подадено искане с вх.№ 006858/06.08.2012г.

В жалбата се твърди, че е било подадено искане за издаване на данъчна оценка на поземлен имот – парцел ХХ, находящ се в землището на с.Огняново, общ.Пазарджик, на който жалбоподателят е съсобственик. Исканата от него административна услуга не била извършена в законовия срок, поради което се обжалва мълчаливия отказ за издаване на удостоверение за данъчна оценка. Иска се отмяна на този отказ, след което преписката да бъде върната на Община Пазарджик с разпореждане да бъде извършена административната услуга.

В съдебно заседание за жалбоподателя, редовно призован се явява адвокат Б., който поддържа жалбата, представя доказателства и изразява становище по съществото на спора, развито в писмени бележки. Претендира присъждане на сторените от доверителя му съдебно-деловодни разноски.

За ответника – кмета на Община Пазарджик, редовно призован, не се явява представител.

Административен съд - Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Административното производство е започнало по подадено от жалбоподателя искане по образец с вх.№ 006858/06.08.2012г. до Община Пазарджик, Дирекция “ФСДУС”, Отдел “МДТ”, с което е поискано да бъде издадено удостоверение за данъчна оценка на имот, находящ се в село Огняново, м.”Орешака”, представляващ парцел ХХ по плана на с.Огняново, идентичен с имот № 000403 в землището на с.Огняново. За извършване на исканата услуга е заплатена такса в размер на 5 лева, видно от представения фискален бон от дата 06.08.2012г. За този имот е подадена и данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ с вх.№ 001918/06.08.2012г., с приложен към същата документ за собственост – Нотариален акт № 137, том ІІІ, рег.№ 4415, дело № 468 от 04.06.2012г. От нотариалния акт се установява, че жалбоподателят В.М.П. е съсобственик на парцел ХХ, идентичен с имот № 000403, местност “Орешака”, землище село Огняново, област Пазарджик, заедно с построена в имота сграда.

По делото не се установи да е последвало издаване на исканото удостоверение за данъчна оценка, както в законоустановения срок, така и до приключване на съдебното производство.

При така установените обстоятелства, съдът намира от правна страна следното:

         Жалбата е процесуално допустима. Подадена е от лице, имащо правен интерес от оспорването, тъй като по негово искане за издаване на документ, е последвал мълчалив отказ. Съгласно чл.91, ал.2 от ДОПК, непроизнасянето в срок по искането за издаване на документ се смята за мълчалив отказ. Мълчаливият отказ може да се оспори директно пред съда в 7-дневен срок, след като е изчерпана възможността или е  изтекъл срокът за обжалване по административен ред – чл.95, ал.3 от ДОПК. В конкретния случай този срок е спазен -  искането е подадено на 06.08.2012г., 14-дневния срок за произнасяне на административния орган е изтекъл на 21.08.2012г., от която дата е започнал да тече 14-дневния срок за оспорването му по административен ред /чл.92, ал.2 от ДОПК/, или 7-дневния срок за оспорване пред съда е започнал да тече от 04.09.2012г. Жалбата е подадена по пощата на 05.09.2012г., тоест в срок. 

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Съгласно разпоредбата на чл. 88 от ДОПК, приложима в производството по силата на препращащите разпоредби на чл. 4 от ЗМДТ, обслужването по смисъла на тази глава се извършва чрез издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения. Такъв документ в случая представлява искането удостоверение за данъчна оценка на имота. Съгласно чл. 21, ал. 3 от АПК, отказът да се издаде документ, от значение за признаване или упражняване на права и задължения е индивидуален административен акт. В тази насока са и разпоредбите на специалния закон, в случая - ДОПК, като съгласно чл. 92, ал. 1 от ДОПК на обжалване подлежи отказът да се издаде документ. Компетентен да издаде поскания от жалбоподателя документ е лице от общинската администрация по местонахождението на имота в 14-дневен срок от подаване на искането - чл.3, ал. 1 от Приложение № 2 към ЗМДТ. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.2 от Приложение № 2 към ЗМДТ, удостоверението за данъчна оценка се издава за целите на облагането с данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества, за определяне на държавните и нотариални такси в производствата по Гражданския процесуален кодекс и в другите предвидени от закона случаи. В чл.4 и сл. от Приложение № 2 към ЗМДТ са посочени начините на изчисляване на данъчна оценка като цифрова величина въз основа на данните, декларирани в подадена данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ.

От събраните по делото доказателства е видно, че е било подадено искане до Община Пазарджик за издаване на удостоверение за данъчна оценка за недвижим имот, за който е  била подадена и декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. Освен това се установи, че жалбоподателят е съсобственик на същия имот. След като е налице искане по образец, до компетенентен орган, заплатена е съответната такса, искането е подадено от лице, което се легитимира за собственик на имота, за който имот има подадена декларация по чл.14 от ЗМДТ, то са налице всички процесуални и материалноправни предпоставки за издаване на исканото удостоверение за данъчна оценка.

От пълномощникът на жалбаподателя се твърди, че исканото удостоверение не било издадено от съответния служител с обяснението, че имало неплатени данъчни задължения за друг негов имот. Това обстоятелство е напълно неотносимо към настоящия правен спор поради следните съображения : Разпоредбата на чл.264, ал.1 от ДОПК не поставя като условие плащането на задължения за данъци като условие за издаването на удостоверение за данъчна оценка на имот, напротив изр.2 от посочената норма гласи, че наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка. Тоест такова удостоверение се издава при наличие на непогасени данъчни задължения дори за конкретния имот, а на още по-силно основание и при неплатени данъчни задължения и за други имоти, собственост  на молителя. В този смисъл е и разпоредбата на чл.3, ал.4 от Приложение № 2 на ЗМДТ.
Поради изложените съображения, съдът счита, че в случая по подадената молба  за издаване на удостоверението е постановен незаконосъобразен отказ, който следва да бъде отменен. Делото следва да се върне на Община Пазарджик за издаване на искания документ в срока по чл.3, ал. 1 от Приложение № 2 към ЗМДТ.

При този изход на делото и с оглед направеното искане от страна на пълномощника на жалбоподателя за присъждане на разноски, съдът следва да осъди ответника да му заплати направените и доказани такива по делото, а именно сума в общ размер на 460 лева, включваща държавна такса от 10 лева и 450 лева, платени за адвокатско възнаграждение.

Воден от горното и на основание чл.96 и чл.97 от ДОПК, Административният съд - Пазарджик, II-ри състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Община Пазарджик, дирекция “ФСДУС” – отдел МДТ да бъде издадено удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по подадено искане с вх.№ 006858/06.08.2012г. от В.М.П. *** и ВРЪЩА преписката на Община Пазарджик за издаване на удостоверение за данъчна оценка на имот по подаденото  искане в двуседмичен срок от получаване на съобщението за настоящото решение.

 

ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на В.М.П. ***, сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 460 /четиристотин и шестдесет/ лева.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                  

                 

                                                            СЪДИЯ :/П/