о п р е д е л е н и е

 

№ 517/29.9.2011г.

 

гр. Пазарджик

 

 

 

Административен съд – Пазарджик, ІІІ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и девети септември, две хиляди и единадесета година, в състав

                                                                 

Председател: Васко Нанев

 

като разгледа докладваното от съдията Васко Нанев административно дело № 623, по описа на съда за 2011 г., намери за установено следното:

         Производството е по реда на чл.145 от АПК.

Делото е образувано по жалба на Р.А.П. ***, подадена против заповед за отказ на община Пещера по заявления №№ 94Р-38-1# и 94Р-38-1# от 07.07.2011 г.

С разпореждане № 393/08.08.2011 г. съдът е оставил жалбата без движение, като е дал на жалбоподателката 7-дневен срок да представи документ за платена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд Пазарджик. Със същото разпореждане жалбоподателката е предупредена, че ако посочената нередовност не бъде отстранена в указания от закона срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Следва да се има предвид, че жалбата е подадена в Община Пещера на 20.07.2011 г., а същата е постъпила в Административен съд на 05.08.2011 г. Разпореждането за оставяне на жалбата без движение не е получено от жалбоподателката, като връчителят е записал, че лицето се намира в чужбина. С разпореждане от 17.08.2011 г. е указано да се извърши справка в НБД “Население” за адреса на жалбоподателката, след което на същата да се връчи ново съобщение, в т.ч. и по реда на чл.47 от ГПК – чрез залепване на уведомление. След извършена справка /л.10/ се установява, че постоянният адрес на жалбоподателката е същият, както посоченият в жалбата. Връчителят е изпълнил указанията на съда, като на 23.08.2011 г. е потърсил отново жалбоподателката, залепил е уведомление на входната врата и е отбелязал, че лицето е в чужбина и не е намерил друго лице, съгласно да получи съобщението.

С оглед изложеното, съдът намира, че връчването е извършено на адресата на 07.09.2011 г., като според настоящия съдебен състав връчването е извършено при условията на чл.41, ал.1 от ГПК, т.е. жалбоподателката отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото на 05.08.2011 г. и не е уведомила съда за новия си адрес. При неизпълнение на това задължение всички съобщения следва да се прилагат към делото и се смятат за връчени.

До датата на изтичане на срока по чл.158, ал.1 от АПК, жалбоподателката не е изправила допуснатата нередовност с жалбата, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

По изложените съображения и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

 

О п р е д е л и:

 

 

Оставя без разглеждане жалбата на Р.А.П. ***, подадена против заповед за отказ на община Пещера по заявления №№ 94Р-38-1# и 94Р-38-1# от 07.07.2011 г.

Прекратява производството по адм.д. № 623/2011 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                         Съдия: /п/

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 365 от 09.01.2012 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 13883/2011 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 517 от 29.09.2011 г. , постановено по адм. д. № 623 по описа за 2011 на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.