О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 727 / 30.12.2011г.

 

Административен Съд – гр. Пазарджик в закрито заседание, като разгледа докладваното от съдията-докладчик Георги Видев административно дело № 630 по описа на съда за 2011 г., намери за установено следното:

Делото е образувано по жалба на министъра на земеделието и храните против Заповед № РД-217 от 02.06.2011 г., издадена от кмета на община Брацигово.

С обжалваната заповед е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ номер 002380, м. “Юнтала”, землище на с. Розово, община Брацигово, с който за имота се обособява УПИ І-38, За бутилиране на безалкохолни напитки и вода, с нискоетажно, свободно стоящо застрояване с височина 3-10м, Пзастр 80%, Кинт 2.5, Позел. 20 % по означенията и корекциите в зелено върху приложената скица-проект и път с ширина 6 м за обслужване на новообразувания УПИ.

Правния си интерес от обжалване жалбоподателят обосновава с твърдението, че съгласно Водоснабдителна схема към ПУП-ПРЗ за обект “Бутилиране на безалкохолни напитки и вода в ПИ 002380, м. “Юнтала”, землище на с. Розово, община Брацигово, която представлява неразделна част от одобрения ПУП, част от трасето на водопровода, отразен в съответната схема, засяга горска територия – държавна собственост, предоставена за управление на държавно горско стопанство “Пещера”.

Видно от заключението на допусната съдебнотехническа експертиза, и от устното изложение на вещото лице е, че трасето на водопровода преминава през горска територия само във предложения вариант 2 на водоснабдителната схема. Според вещото лице по приетия вариант 1 трасето на водопровода не преминава през горска територия. Видно от становището на главния архитект на община Брацигово и от Заповед № РД-171-1/04.05.2011 г. на кмета на община Брацигово е, че разрешението на кмета на общината по смисъла на чл. 124, ал. 3 от ЗУТ е да бъде изработен ПУП-ПП за трасе на електропровод и водопровод Іви вариант. Именно схемата за водопровод, съгласно този първи вариант е приета с решението на ЕСУТ и е одобрена с обжалваната заповед, като неразделна част от нея.

Следователно с одобреното с обжалваната заповед трасе на водопровод не се засягат горски територии – държавна собственост, т.е. държавата, в лицето на министъра на земеделието и храните не е заинтересувано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ при одобряването на устройствения план. Затова жалбата е недопустима на основание чл. 159, т. 4 от АПК – поради липса на правен интерес от оспорването – и следва да бъде оставена без разглеждане, а делото следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на министъра на земеделието и храните против Заповед № РД-217 от 02.06.2011 г., издадена от кмета на община Брацигово.

Прекратява административно дело № 630, по описа на Административен съд Пазарджик за 2011 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Съдия: /П/

 

 

С Определение № 4052 от 21.03.2012 г.по адм. дело № 1445/2012 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 727 от 30.12.2011 г., постановено по адм. дело № 630/2011 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.