о п р е д е л е н и е

 

№ 640/14.11.2011г.

 

гр. Пазарджик

 

 

 

Административен съд – Пазарджик, ІІІ-ти състав, в закрито заседание на четиринадесети ноември, две хиляди и единадесета година, в състав

                                                                 

Председател: Васко Нанев

 

като разгледа докладваното от съдията Васко Нанев административно дело № 871, по описа на съда за 2011 г., намери за установено следното:

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Делото е образувано по жалба на ВрИД Кмет на Община Септември против Заповед № ДК-10-ЮЦР-56/18.08.2011 г. на Началник РДНСК-ЮЦР за отмяна на одобрените на 20.07.2004 г. инвестиционни проекти и издадените от главен архитект на Община Септември разрешение за строеж № 45/20.07.2004 г. и заповед № 13/03.12.2004 г. за строеж на два броя гаражни клетки със застроена площ 45,30 кв.м. в УПИ ХІV-260, кв.35 по плана на с. Ветрен дол, община Септември.

Административен съд Пазарджик, като обсъди допустимостта на жалбата, намира същата за процесуално недопустима.

Това е така, поради следните съображения:

Съгласно чл.215, ал.5 от ЗУТ, органът, издал акта по чл.216, ал.1, има право да обжалва заповедта по чл.216, ал.5. В производството пред съда се призовават жалбоподателят, органът, издал акта по чл.216, ал.1 и заинтересованите лица. С обжалвания акт е отменено разрешение за строеж, издадено от главния архитект на Община Септември и одобрените от същия инвестиционни проекти. Видно от отмененото разрешение за строеж Община Септември като юридическо лице не е заинтересована от разрешението за строеж. От друга страна кметът на Общината не е орган по чл.215, ал.5, който е издал акта. Това е така, тъй като съгласно чл.148, ал.2 от ЗУТ, разрешението за строеж се издава от главния архитект на Общината, а съгласно чл.141, ал.1 от същия закон инвестиционните проекти подлежат на съгласуване от главния архитект на Общината.

Следователно кметът на Община Септември, а и Община Септември не са заинтересовани лица по смисъла на чл.215, ал.5 от ЗУТ, тъй като с разрешението за строеж е разрешено строителство на трето физическо лице.

От друга страна кметът на Общината не е издател на обжалвания акт. Това е така, тъй като органът, издал акта, е главният архитект на Общината.

От изложеното следва, че кметът на Община Септември няма правен интерес да обжалва заповедта на началника на РДНСК-ЮЦР.

По изложените съображения и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

 

О п р е д е л и:

 

 

Оставя без разглеждане жалбата на ВрИД Кмет на Община Септември против Заповед № ДК-10-ЮЦР-56/18.08.2011 г. на Началник РДНСК-ЮЦР за отмяна на одобрените на 20.07.2004 г. инвестиционни проекти и издадените от главен архитект на Община Септември разрешение за строеж № 45/20.07.2004 г. и заповед № 13/03.12.2004 г. за строеж на два броя гаражни клетки със застроена площ 45,30 кв.м. в УПИ ХІV-260, кв.35 по плана на с. Ветрен дол, община Септември.

Прекратява производството по адм.д. № 871/2011 г. по описа на Административен съд Пазарджик.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                        Съдия: /п/

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 94 от 04.01.2012 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 16129/2011 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 640 от 14.11.2011 г. по адм. д. № 871/2011 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.