О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 720/27.12.2011г.

 

Административен съд Пазарджик, V – административен състав, в закрито съдебно заседание в състав:

Съдия: Георги Видев

 

като разгледа докладваното от съдия Видев адм. дело № 979 по описа за 2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 197 и сл. от АПК във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК и е образувано по жалба на “Хидроенерджи” ООД против решение № ПК-007-С/17.11.2011 г. на директора на РИОСВ Пазарджик, с което е спряно административното производство по оценка за съвместимост на инвестиционно предложение “Изграждане и експлоатация на МВЕЦ “Варвара” започнало с подаване на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КД-01-2688/27.07.2010 г. с възложител “Хидроенерджи” ООД.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакувания административен акт, като се иска неговата отмяна и изпращане на преписката за решаване на искането по същество. Поддържа се, че Хидроенерджи” ООД, като титуляр на Разрешително за водоползване е отправил искане за изменение на това разрешително в частта, касаеща само и единствено продължаване на срока за завършване на строителството в рамките на съществуващия срок на действие на самото разрешително и в случая не се касае за ново техническо решение. С определение по адм.д. № 373/2011 г. на Административен съд Пазарджик незаконосъобразно са дадени задължителни указания да бъде спряно производството. Произнасянето на компетентния орган по направено искане става с Решение за съгласуване на инвестиционното предложение или с отказ за съгласуване, но не и с решение за допустимост. Освен това е преклудирана възможността да се извършва проверка за допустимост. Липсва удостоверение за наличие на образувано производство. Жалбоподателят претендира присъждане на разноски.

Ответникът - директор на РИОСВ Пазарджик - моли да бъде отхвърлена жалбата, като счита обжалваното решение за законосъобразно и обосновано, издадено в съответствие с материалния закон и адмнистративнопроизводствените правила.

Обжалваният административен акт е издаден на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, като са изложени следните фактически основания за издаването му: Във връзка с подадено от жалбоподателя уведомление за инвестиционно намерение е образувано производство по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение “Изграждане и експлоатация на МВЕЦ “Варвара”. Поискано и получено е становище от директора на Басейнова дирекция за недопустимост на инвестиционното предложение с Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район. Въз основа на това становище ответникът е издал решение за прекратяване на производството, като това решение е отменено с Определение № 246/06.06.2011 г. на Административен съд Пазарджик, който е върнал преписката на административния орган със задължителните указания да спре производството. С оглед указанията на съда ответникът отново е взел становище от директора на Басейнова дирекция, което отново е за недопустимост и предвид обстоятелството че заповедта, с която е одобрен Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район е предмет на оспорване във ВАС е издадено обжалваното решение за спиране на административното производство.

Съдът намира жалбата за допустима, но разгледана по същество за неоснователна:

С оспорения административен акт е спряно производството по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение “Изграждане и експлоатация на МВЕЦ “Варвара” поради наличието на друго неприключило съдебно производство, което е преюдициално. Действително на административния орган и на съда е служебно известно, че предмет на оспорване по адм.д. № 5502/2010 г. по описа на ВАС е Заповед № РД-292/22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която заповед на основание чл. 160 от Закона за водите е утвърден Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район, както и Становище по ЕО № 5-2/2009 г., което е неразделна част от плана. Това обстоятелство се установява при служебната справка в интернет страницата на ВАС, от която е видно също, че делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 17.01.2012 г. Видно от Писмо изх. № КД-04-468/31.10.2011 г. и Писмо № РД-11-193.18.11.2010 г. на директора на Басейнова дирекция, както и от самия План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район, както и от Становище по ЕО № 5-2/2009 г., което е неразделна част от плана (публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция) е, че е налице абсолютна забрана за изграждане на МВЕЦ по цялото поречие на река Марица, където е местоположението на инвестиционното предложение на касатора. Следователно безспорно е, че одобреният План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район, който е предмет на оспорване по неприключило административно дело, със съдържащата се в него забрана, представлява пречка да бъде съгласувано инвестиционното предложение на жалбоподателя. Тъй като Планът за управление на речните басейни в Източнобеломорски район представлява общ административен акт, то съгласно чл. 180, ал. 1 от АПК направеното пред ВАС оспорване не е спряло изпълнението му. Следователно понастоящем и до окончателното приключване на съдебното оспорване е налице пречка ответникът да издаде решение за съгласуване на инвестиционното предложение на жалбоподателя, тъй като за издаването на това решение е от значение дали ще бъде отхвърлена жалбата против Заповед № РД-292/22.03.2010 г., с която е утвърден Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район, или тази заповед, ведно с плана ще бъде отменена.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя:

Директорът на РИОСВ Пазарджик е длъжен да извърши проверка за допустимост съгласно чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и то след като получи писмено становище от директора на Басейнова дирекция. Обстоятелството, че искането на “Хидроенерджи” ООД за изменение на разрешителното за водоползване се отнася до частта на разрешителното относно продължаване на срока за завършване на строителството не освобождава дружеството от задължението му да се снабди с решение за съгласуване на инвестиционното му предложение.

Неоснователно е и становището, че е преклудирана възможността за преценка за допустимост на инвестиционото предложение, предвид непроизнасянето в 14-дневния срок, предвиден в чл. 39, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, във връзка с чл. 5 от Наредбата за ОВОС. Този срок не е преклузивен, а инструктивен и не освобождава административния орган от задължението му да се произнесе по допустимостта на инвестиционното предложение.

В настоящия случай действително не е представено удостоверение от Върховния административен съд за образуваното пред него адм.д. № 5502/2010 г., каквото е изискването на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК. Но информацията за образуването и висящността на това дело се извлича от постановените съдебни актове по това дело, които са поставени на интернет страницата на този съд, като тази информация е публикувана там в съответствие с чл. 64, ал. 1 от ЗСВ, съгласно който актовете на съдилищата се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд. Следователно в случая е приложим специалният ЗСВ, който дерогира изискването на АПК за изрично удостоверение, издадено от органа, пред който е образувано преюдициалното производство.

Предвид гореизложеното обжалваното решение за спиране на административното производство е издадено законосъобразно, поради което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отхвърля жалбата на “Хидроенерджи” ООД против решение № ПК-007-С/17.11.2011 г. на директора на РИОСВ Пазарджик, с което е спряно административното производство по оценка за съвместимост на инвестиционно предложение “Изграждане и експлоатация на МВЕЦ “Варвара” започнало с подаване на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КД-01-2688/27.07.2010 г. с възложител “Хидроенерджи” ООД.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, чрез настоящия съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                               Съдия: /П/

 

 

С определение № 2269 от 15.02.2012 г. по АД № 1475/2012 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 720/27.12.2011 г. по адм. дело № 979/2011 г. на Административния съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.