о п р е д е л е н и е

 

№ 17/11.1.2012г.

 

 

гр. Пазарджик

 

 

Административен съд – Пазарджик, ІІІ-ти състав, в закрито заседание на единадесети януари, две хиляди и дванадесета година, в състав

 

Председател: Васко Нанев

 

 

като разгледа докладваното от съдията Васко Нанев административно дело № 980, по описа на съда за 2011 г., намери за установено следното:

         Делото е образувано по жалба на М.И.Т. *** против Разпореждане № 22/07.10.2011 г.  на главен инспектор социално осигурителни рискове при РУ”Социално осигуряване”- гр. Пазарджик.

           След справка в електронното деловодство съдът установи, че по жалба на М.И.Т. срещу друг административен акт и срещу същото Разпореждане №22/07.10.2011 г. е образувано  адм. дело № 963/2011 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик.

           От изложеното следва, че пред същия съд има образувано дело между същите страни на същото основание, поради което е налице предпоставката на чл.159, т.7 от АПК за прекратяване на производството по настоящето дело.

По изложените съображения и на основание чл.159, т.7 от АПК, съдът

 

О п р е д е л и:

 

 

Оставя без разглеждане жалбата на М.И.Т. ***, подадена против Разпореждане № 22/07.10.2011 г., издадено от главен инспектор социално осигурителни рискове при РУ”Социално осигуряване”- гр. Пазарджик.

Прекратява производството по адм.д. № 980/2011 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

Копие от приложената административна преписка да се докладва на съдията – докладчик по адм. дело № 963/2011 г. по описа на Административен съд  гр. Пазарджик.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                        Съдия: /П/