О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 28/16.1.2012г.

 

гр. Пазарджик, 16.01.2012 г.

               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, VІІ – административен състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети януари, две хиляди и дванадесета година в състав:

 

               СЪДИЯ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Кривиралчева ч. адм. дело № 9 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 121, ал. 4 от ДОПК.

Образувано е по искане изх. № 13/РД-10-50#11 от 05.01.2012 г. на публичен изпълнител в отдел “Управление на дълговете” – Стоилка Костадинова Минчева при ТД на НАП гр. Пловдив, офис гр. Пазарджик, за продължаване на срока на наложени обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-50 от 01.08.2011 г. на “Биогардън” ЕООД гр. Пазарджик ЕИК по БУЛСТАТ 112608118, представлявано от Таня Иванова Дерменджийска.

В искането се твърди, че със заповед за възлагане на ревизия № 1102996 от 17.06.2011 г. издадена от Спас Иванов Шишков, началник сектор “Ревизии” Дирекция “Контрол” при ТД на НАП Пловдив е възложено извършване на ревизия на “Биогардън” ЕООД гр. Пазарджик ЕИК по БУЛСТАТ 112608118, представлявано от Таня Иванова Дерменджийска. Със заповед № 1100308 от 15.07.2011 г. е спряно производството по извършване на ревизия и възобновено със заповед № 1104610-В от 12.09.2011 г. Със следваща заповед № 1104612 от 12.09.2011 г. е изменена предходната заповед, като е определен срок за завършване на ревизията до 22.11.2011 г. Срокът на извършване на ревизията е удължен със заповед № 1106224 от 21.11.2011 г. до 22.02.2012 г. За налагане на обезпечителни мерки е издадено постановление по чл. 121, ал. 1 от ДОПК № 13/РД-10-50/ от 01.08.2011 г. за обезпечаване на задължения в предполагаем размер на 61488.27 лева.

В искането се сочи, че с подадено предходно искане до Административен съд гр. Пазарджик с вх. № 4216 от 22.11.2011 г. за удължаване на срока на обезпечителните мерки, поради изтичане на четиримесечния срок по чл. 121, ал. 4 от ДОПК, срокът е удължен до 06.01.2012 г. съгласно определение № 669 от 29.11.2011 г.

Иска се повторно продължаване на срока на действие на наложените предварителни мерки до датата на издаване на ревизионен акт по извършваната ревизия на дружеството, поради факта, че срокът изтича и ревизията е удължена до 22.02.2012 г.

Съдът намира, че са налице условията на чл. 121, ал. 4 от ДОПК, във вр. с ал. 1 от ДОПК. Искането е направено преди изтичането на удължения срок на наложените обезпечителни мерки и видно от заповед № 1106224 от 21.11.2011 г. ревизията е със срок на приключване до 22.02.2012 г. Искането за удължаване е основателно, тъй като следва да се предотврати извършването на сделки и действия по разпореждане с имуществото на данъчно задълженото лице, които биха затруднили събирането на задълженията.

По изложените съображения и на основание чл. 121, ал. 5 от ДОПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за  налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-50/ от 01.08.2011 г. на “Биогардън” ЕООД гр. Пазарджик ЕИК по БУЛСТАТ 112608118, представлявано от Таня Иванова Дерменджийска, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                  

 

                                                                  Съдия:/п/