О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 16 / 11.1.2012г.

 

Административен съд-Пазарджик, ІІ състав, в закрито заседание, проведено на 11.01.2012 г. по ЧАХД № 22 по описа на съда за 2012 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл. 75, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

 

Постъпило е искане по реда на чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК от разследващ полицай в ОДМВР– Пазарджик за постановяване на определение за разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1, т. т. 1 - 5 от ДОПК и на сведения съставляващи статистическа информация по отношение на “СТОП КОМЕРС” ЕООД – Пазарджик, във връзка с водено досъдебно производство по ДП № 83/2011 г. Моли се предоставянето на информация от ГДД по ЗКПО на дружеството за финансовите 2009 г. и 2010 г., информация от отчета за приходите и разходите за 2009 г. и 2010 г. и информацията от счетоводния баланс за 2009 г. и 2010 г. В искането се сочи, че по описа на ОД на МВР – Пазарджик е налице досъдебно производство по ДП № 83/2011 г., започнало срещу А. Д. К., за престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2 и т. 6, предл. 2 от НК. Излагат се обстоятелства, свързани с нуждата от разкриване на исканата данъчна и осигурителна информация от органа по приходите по смисъла на ДОПК и на статистическата информация от НСИ – ТСБ - Пазарджик.

 

Съдът, след като прецени допустимостта и основателността на направеното искане, намира следното:

Искането е писмено и е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК, във връзка с образувано досъдебно производство, поради което същото е допустимо в частта му, касаеща предоставянето на информация, съставляваща данъчна и осигурителна информация. В частта, касаеща разкриването на статистическа тайна, искането е недопустимо и ще следва да бъде отхвърлено. Съображенията за това са следните.

По реда на чл. 75 от ДОПК е възможно разкриването единствено на данъчна и осигурителна информация, като съгласно чл. 72, ал. 1 от ДОПК, данъчна и осигурителна информация са конкретни индивидуализиращи данни за задължените лица и субекти относно банковите сметки; размера на доходите; размера на начислените, установените или платените данъци и задължителни осигурителни вноски, ползваните намаления, освобождавания и преотстъпвания на данък, размера на данъчния кредит и данъка при източника на доходите, с изключение на размерите на данъчната оценка и дължимия данък по Закона за местните данъци и такси;  данните от търговска дейност, стойността и вида на отделните активи и пасиви или имущества, представляващи търговска тайна;. всички други данни, получени, удостоверени, подготвени или събрани от орган по приходите или служител на Националната агенция за приходите при осъществяване на правомощията му, съдържащи информация по т. 1 - 4.

Изложеното води до извода за липсата на процесуална възможност за разкриване на статистическа тайна чрез предоставяне на статистическа информация от НСИ-ТСБ – Пазарджик по реда на чл. 75 и сл. от ДОПК.

 

Разгледано по същество, искането, в допустимата си част, е основателно.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 1 от ДОПК, искането следва да е мотивирано и обосновано, да съдържа всякакви данни и обстоятелства, налагащи разкриването на исканата данъчна и осигурителна информация относно задължените лица. В случая, искането съдържа посочване на информацията, чието разкриване се цели.

Действително, за целите на провежданото досъдебно производство е нужно предоставянето на исканата данъчна и осигурителна информация. Това обстоятелство прави наложително постановяването на разкриване на тази информация по реда на чл. 75 от ДОПК.

 

Във връзка с горното и с цел изясняване на обективната истина, на основание чл. 75, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК , във вр. с чл. 72, ал. 1 от ДОПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ искане с вх. № 86/10.01.2012 г. от разследващ полицай към ОД на МВР – Пазарджик в частта му, касаеща разкриването на статистическа тайна от НСИ – ТСБ-Пазарджик чрез предоставянето на статистическа информация по отношение на “СТОП КОМЕРС” ЕООД – Пазарджик.

 

ДОПУСКА разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК.

ОПРЕДЕЛЯ лицето, по отношение на което да се разкрият сведенията, а именно: “СТОП КОМЕРС” ЕООД – Пазарджик.

ОПРЕДЕЛЯ обхвата на конкретните индивидуализиращи данни за това лице за периода 2009 - 2010 г., а именно: намиращата се при ТД на НАП-Пловдив, офис Пазарджик информация от ГДД по ЗКПО на дружеството за финансовите 2009 г. и 2010 г., информацията от отчета за приходите и разходите за 2009 г. и 2010 г. и намиращата се при ТД на НАП-Пловдив, офис Пазарджик информация от счетоводния баланс за 2009 г. и 2010 г.

ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен срок за разкриване на сведенията, считано от датата на получаване на настоящото определение.

 

Определението не подлежи на обжалване.                                                  

 

СЪДИЯ: /П/