ОПРЕДЕЛЕНИЕ

192/10.4.2012г.

гр. Пазарджик

 

Административен съд - Пазарджик, в закрито съдебно заседание на десети април  две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА                                                

като разгледа докладваното от съдия Георгиева  адм. дело № 42   по описа за 2012 г.

Производството е по реда на глава 11 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/.

Образувано по искова молба на А.Б.Т. *** против община Пещера, с която се претендира обезщетение за имуществени вреди, причинени от незаконосъобразен акт, отменен с влязло в сила съдебно решение.

По делото е постъпила молба с вх. № 1119 от 05.04.2012 г., с която ищцата А. А. Т. чрез надлежно упълномощен пълномощник – Ангелина Александрова Т. прави отказ от спорното право изцяло.

Водим от горното и на основание чл. 233 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК Административен съд – Пазарджик, І състав

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  предявения иск от А.Б.Т. *** против община Пещера, с която се претендира обезщетение за имуществени вреди, причинени от незаконосъобразен акт, отменен с влязло в сила съдебно решение.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 42 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пазарджик.

ВРЪЩА исковата молба на А.Б.Т. ***.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/