о п р е д е л е н и е

 

№ 141/20.3.2012г.

 

гр. Пазарджик

 

 

 

     Административен съд – Пазарджик, ІІІ-ти състав, в закрито заседание на двадесети март, две хиляди и дванадесета година, в състав

                                                                 

 

Председател: Васко Нанев

 

 

като разгледа докладваното от съдията Васко Нанев административно дело № 70, по описа на съда за 2012 г., намери за установено следното:

                Делото е образувано по жалба на А.Г.Д. ***, срещу неозначен административен акт.

               Съдът е намерил, че същата не отговаря на изискванията на чл.150, ал.1, т.5, т.6, т.7 и чл.151, т.3 от АПК

       Съдът е оставил жалбата без движение като е дал на жалбоподателя 7-дневен срок да отстрани допуснатите нередовности, като означи с отделна молба обжалвания административен акт и даде указание, в какво се състои незаконосъобразността на акта и формулира искането си до съда. В същия срок жалбоподателят  е следвало да представи доказателство за платена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд Пазарджик.

Разпореждането е съобщено на лично на оспорващия на  29.02.2012 г. Следователно срокът за изправяне на нередовностите по жалбата е изтекъл на 07.03.2012 г. – сряда, присъствен ден. Нередовностите на жалбата не са отстранени в 7-дневния срок по чл.158, ал.1 от АПК. Последица от това бездействие на жалбоподателя е, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

По изложените съображения и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

О п р е д е л и:

 

 

           Оставя без разглеждане жалбата на  А.Г.Д. ***, срещу неозначен административен акт.

 Прекратява производството по адм.д. № 70/2012 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                        Съдия:/П/