О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

80/7.2.2012г.

 

гр. Пазарджик, 07.02.2012 г.

               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, VІІ – административен състав, в закрито съдебно заседание на седми февруари, две хиляди и дванадесета година в състав:             

                                            

СЪДИЯ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Кривиралчева адм. дело № 80 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 54, ал. 5 от АПК и е образувано по жалба на В.Л.Л. ***, подадена чрез адв. П. *** против решение № Ж-84#1 от 29.07.2011 г. на директора на РУСО гр. Пазарджик, с което е спряно производството по издаване на мотивирано решение по жалба против разпореждане № 125-00-306-1 от 14.06.2011 г. на ръководител на осигуряването за безработица при РУСО гр. Пазарджик.

Съдът намира подадената жалба за недопустима, по следните правни съображения:

С разпореждане № 125-00-306-1 от 14.06.2011 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при РУСО гр. Пазарджик е отказано отпускането на парично обезщетение за безработица по чл. 54а от КСО на В. Л. Л. ***. Против разпореждането е подадена жалба с вх. № Ж-84 от 30.06.2011 г., по която ръководителя на ТП на НОИ гр. Пазарджик не се е произнесъл по същество. С решение № Ж-84#1 от 29.07.2011 г. директорът на РУСО гр. Пазарджик е спрял производството по издаване на мотивирано решение по чл. 117, ал. 3 от КСО във връзка с жалба вх. № Ж-84 от 30.06.2011 г. до приключване на образувани производства в ТД на НАП, Районна прокуратура и ОД “Полиция” за проверки на осигурителя “Кримтекс” ЕООД. Посоченото решение е връчено лично на жалбоподателката на 06.08.2011 г., видно от приложеното по делото известие за доставяне /стр. 13/.

Съгласно чл. 54, ал. 5 от АПК, актът за спиране на производството може да се обжалва по реда на глава десета, раздел ІV от АПК, а именно в 14 – дневен срок от получаването му. Жалбата на В.Л.Л. *** е подадена до Административен съд Пазарджик с вх. № Ж – 12 от 23.01.2012 г., а срокът за обжалване на решението е изтекъл на 20.08.2011 г. – пет месеца по-рано.

В жалбата се твърди, че оспореното решение за спиране не е връчвано на жалбоподателката, като за него същата е разбрала от писмо изх. № Н-171#1 от 11.01.2012 г., връчено по пощата с обратна разписка на 16.01.2012 г.  Въпреки дадените указания на жалбоподателката, по делото не са представени доказателства, от които да е видно, че оспореният административен акт не й е връчен. Напротив, от представеното известие за доставяне /стр. 13/ се установява, че същата е получила лично срещу подпис оспореното решение на 06.08.2011 г. Срокът за обжалване е преклузивен и с неговото изтичане правото на оспорване се погасява.

По изложените съображения, жалбата се явява процесуално недопустима, като просрочена. Недопустимостта на жалбата е пречка за разглеждането й по същество с произнасяне по нейната основателност. Това налага оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

Воден от горното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд -  Пазарджик - VІІ състав,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Л. ***, подадена чрез адв. П. *** против решение № Ж-84#1 от 29.07.2011 г. на директора на РУСО гр. Пазарджик.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 80/2012 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

     

       

 

                          СЪДИЯ:    / П /