О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№78/6.2.2012г.

гр. Пазарджик

 

Административен съд – Пазарджик, І състав, в закрито съдебно заседание на шести февруари две хиляди и дванадесета година в състав:

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Георгиева

 

като разгледа докладваното от съдия Георгиева ч. адм. дело № 97 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 75 от ДОПК.

Образувано е по искане рег. № ……………... на ………..на ГДБОП-МВР ……… за разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация на основание чл. 75, ал. 1, т. 2 от ДОПК по отношение на …………………., със седалище и адрес на управление: …………….

Иска се разкриването на информация, съдържаща се в годишните данъчни декларации на юридическото лице за периода 01.01.1995 г. до 31.12.2008 г. относно банкови сметки, размер на доходи, размер на начислените, установените или платените данъци, освобождавания и преотстъпвания на данък, размера на данъчния кредит и данъка при източника на доходите, данни от търговска дейност, стойността и вида на отделните активи и пасиви или имущества и всички други данни, получени, удостоверени, подготвени или събрани от орган по приходите или служител на НАП при осъществяване на правомощията му, съдържащи се в информация по т. 1-4.

В искането се твърди, че цялата тази информация е необходима във връзка с постъпила прокурорска преписка № 4-3504/08 г. по описа на СГП и пр. пр. № 30/4-471/08 г. по описа на ВКП с оглед данни за извършени престъпления по чл. 253 от НК от ……………………., който е обвиняем по образувано досъдебно производство по чл. 244, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.  В искането се твърди, че лицето, за което се иска разкриване на данъчна и осигурителна информация ………….. по данни от търговския регистър е 50% собственост на ………………… който е съсобственик с трето лице …………………...

Съдът, като прецени допустимостта и основателността на направеното искане намира следното:

Искането е писмено и е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 75,  ал. 1, т. 1 от ДОПК, поради което същото е допустимо, а разгледано по същество е неоснователно.

Съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 1 от ДОПК искането следва да е мотивирано и обосновано, да съдържа всякакви данни и обстоятелства, налагащи разкриването на исканата данъчна и осигурителна информация относно задължените лица. Искането не е придружено с никакви писмени доказателства, дори и с копия на посочените, с които са образувани посочените прокурорски проверки, както и постановление за образуване на досъдебно производство. В искането се съдържат само и единствено твърдения за основателността му, от които не може да се направи, по безспорен начин, обоснован извод за необходимостта от разкриването на данъчната и осигурителна информация и то точно за периода 01.01.1995 г. до 31.12.2008 г.  От представените писмени доказателства не става ясно кой е сочен за инкриминиран период в образувано досъдебно производство, както и не са представени доказателства за образувано досъдебно производство.

Обществените отношения, които са регулирани с текста на чл. 75 от ДОПК навлизат сериозно в правната и лична сфера на едно лице, било то юридическо или физическо. Не е случайно и изискването на законодателя искането до съответния Административен съд да е мотивирано и обосновано, както и определението на съда съответно да е мотивирано и обосновано. При липсата на доказателства, съдът не може да направи мотивиран извод за наличието на необходимостта от разкриване на данъчна и осигурителна информация относно юридическото лице. Още повече, че от текста на искането става ясно, че юридическото лице, за което се иска разкриване на данъчна и осигурителна информация е 50% собственост на друго лице, следователно се засягат права и законни интереси на трети лица, поради което е необходимо за съда да са представени достатъчно доказателства обосноваващи извода за основателността на искането, което обхваща значителен период от време и значителна по обхват информация.

Представянето на доказателства е императивно изискване на закона – чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК – искането да е във връзка с образувана предварителна проверка или наказателно производство. В настоящото дело не са представени никакви доказателства в подкрепа на твърденията, съдържащи се в искането, което лишава съда от възможността да постанови мотивиран съдебен акт, като прецени основателността на направеното искане.

По изложените  съображения  съдът намира искането  за  неоснователно,  поради което  следва да бъде оставено без уважение.

По тези съображения Административен съд – Пазарджик, І състав

                                  

ОПРЕДЕЛИ

 

     ОТХВЪРЛЯ искане рег. № ……………. на директора на ГДБОП-МВР …………….. за разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация на основание чл. 75, ал. 1, т. 2 от ДОПК по отношение на …………………….. със седалище и адрес на управление…………………….

              Определението не подлежи на обжалване.

                                                                   

         

                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/П/