О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 100 / 21.2.2012г.

 

Административен съд-Пазарджик, ІІ състав, в закрито заседание, проведено на 21.02.2012 г. по ЧАХД № 131 по описа на съда за 2012 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл. 75, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

 

Постъпило е искане по реда на чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК от разследващ полицай при ОДМВР – Пазарджик за постановяване на определение за разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1, т. т. 1 - 5 от ДОПК по отношение на ЕТ……………... В искането се сочи, че по описа на ОДМВР – Пазарджик е налице досъдебно производство №ЗМ 168/2011г. по описа на същата, образувано с постановление от 22.12.2011г. на……………., РАЙОНЕН ПРОКУРОР при …………….по пр пр. №……………., срещу ………….********** за това, че през 2008г. в гр. Пазарджик, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудила и поддържала заблуждение у ………………., като с това им причинила имотна вреда в големи размери- общо в размер на около 420 000лв. - престъпление по чл. 209 ал.1 т.5 от НК. Излагат се обстоятелства, обуславящи нуждата от разкриване на исканата данъчна и осигурителна информация от органа по приходите по смисъла на ДОПК.

 

Съдът, след като прецени допустимостта и основателността на направеното искане, намира следното:

Искането е писмено и е направено от компетентен орган по смисъла на чл.75, ал.1, т.1 от ДОПК, във връзка с образувано досъдебно производство, поради което същото е допустимо.

Разгледано по същество, искането е основателно.

Съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 1 от ДОПК искането следва да е мотивирано и обосновано, да съдържа всякакви данни и обстоятелства, налагащи разкриването на исканата данъчна и осигурителна информация относно задължените лица. В случая, искането съдържа и посочване на информацията, чието разкриване се цели.

Действително, за целите на провежданото досъдебно производство е нужно предоставянето на исканата данъчна и осигурителна информация. Това обстоятелство прави наложително постановяването на разкриване на тази информация по реда на чл. 75 от ДОПК.

 

Във връзка с горното и с цел изясняване на обективната истина, на основание чл. 75, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК , във вр. с чл. 72, ал. 1 от ДОПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ДОПУСКА разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК.

ОПРЕДЕЛЯ лицето, по отношение на което да се разкрият сведенията, а именно: …………………- …………." гр. ……………., седалище и адрес на управление ……………………..

ОПРЕДЕЛЯ обхвата на конкретните индивидуализиращи данни за това лице, а именно:

- Информация, съдържаща се в декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ подадена за финансовите 2008 и 2009години, подадани от ЕТ …………………..………………………;

- Информация, съдържаща се в данъчната декларация по чл. 61 н от ЗМДТ за облагане с патентен данък за 2008г. и 2009г. подадени от ЕТ ……………………..;

- Информация, съдържаща се в Ревизионни актове, при които са проверени финансовите 2008г. и 2009г. и всички други данни получени или събрани от органите по приходите при извършени проверки на дейността на ЕТ……………………… за посочения период;

- Информация за задължения на ЕТ…………………………… по данъчното и осигурителното законодателство;

- Информация за банкови сметки на ЕТ ………………………………;

- Информация относно регистрирани трудови договори през 2008 и 2009г.;

- Информация относно регистрация по ЗДДС и информация, съдържаща се в подадени СД по ЗДДС и дневниците за покупки и продажби за период 2008г. и 2009г.

 

ОПРЕДЕЛЯ тридесетдневен срок за разкриване на сведенията, считано от датата на получаване на настоящото определение.

 

Определението не подлежи на обжалване.

                                                  

 

СЪДИЯ:  /п/