ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

178/4.4.2012г.

гр. Пазарджик, 04.04.2012г.

 

               

Административен съд - Пазарджик, в закрито съдебно заседание на четвърти април две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                                                 СЪДИЯ : СТЕФКА КЕМАЛОВА                                                           

като разгледа докладваното от съдия Кемалова  адм. дело № 161 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.45, ал.3 от ЗМСМА и е образувано по жалба, подадена от ЕТ”Вили Цоков – Й. Ц.”, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.”Б.” ., представляван от Й. Х. Ц. против Решение № 98/23.02.2012г. на Общински съвет гр.Велинград.

С обжалваното решение Общински съвет гр.Велинград е задължил Кмета на Община Велинград да открие процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от десет години на обект “Най клуб” искотека “Пикадили”/, съставляващ втори етаж от сграда, построена в УПИ ХХІІ-3728 в кв.130 по плана на гр.Велинград – обект “Хали”, с начална цена съгласно действащата тарифа за базисни наемни цени на общински недвижими имоти. Със същото решение кметът е упълномощен да извърши законоустановените процедури, както и са определени членове на комисията по провеждане на търга.

В жалбата се иска отмяна на оспореното решение, с твърдения за неправилност и незаконосъобразност, тъй като се отдавал на търг обект, който е нает от жалбоподателя. Твърди се, че има образувано гражданско дело пред Окръжен съд – Пазарджик във връзка с договора за наем на обекта и правото на задържането му, както и за извършените подобрения по време на наемане на обекта.

От представените по делото документи се установява, че между жалбоподателя и Община Велинград е сключен Договор за наем от 03.04.1992 г., имащ за предмет отдаване под наем на посочения по-горе обект, който е частна общинска собственост съгласно АОС № 69/18.01.1999г. Към този договор е сключен Анекс № 24/30.05.1997г.

След преценка на посочените факти и твърденията в жалбата, съдът прави следните правни изводи :

Жалбоподателят не разполага с правото на жалба, поради липса на правен интерес. Съгласно чл.45, ал.3 от ЗМСМА, актовете на ОбС могат да се оспорват пред съответния административен съд, което не изключва изискването за наличие на правен интерес от оспорването.  Съгласно разпоредбата на чл.147, ал.1 от АПК, право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Оспореното решение дори не слага началото на процедура за отдаване под наем на общинския обект, а само задължава кмета на общината да открие такава, което обстоятелство изключва наличието на пряк, личен и непосредствен правен интерес от оспорването.  Жалбоподателят обосновава правния си интерес с накърняване на права, които не могат да бъдат защитени по реда на административното правораздаване. Споровете, касаещи сключването, изменението, прекратяването на гражданскоправни договори, какъвто е договорът за наем са извън сферата на административните правоотношения.  Извън тази сфера са и въпроси за заплащане на извършени подобрения на наетия обект, както и за правото му на задържане. Това дали даден общински имот ще бъде отдаден под наем или не, е в преценката на собственика му – общината. Освен това наемното правоотношение по отношение на обект – общинска собственост е с временен характер, поради което претенциите за неуредени сметки по това правоотношение не обосновават наличието на правен интерес да се атакува процесното решение на Общински съвет – Велинград, още повече, че жалбоподателят може да участва на общо основание в процедурата по отдаване под наем на обекта след нейното откриване.    

С оглед на изложените мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, жалбата като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

 Воден от горното, Административен съд - Пазарджик, ІХ състав

 

ОПРЕДЕЛИ  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от ЕТ”Вили Цоков – Й. Ц.”, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.”Б.” , представляван от Й. Х. Ц. против Решение № 98/23.02.2012г. на Общински съвет гр.Велинград.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 161/2012г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Общински съвет гр.Велинград.

 

                                                   СЪДИЯ: /П/