ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 156 / 29.3.2012г.

 

Административен съд гр. Пазарджик, в закрито заседание, като разгледа докладваното от съдията – докладчик Георги Видев административно дело № 167 по описа на съда за 2012 г., намери за установено следното:

Делото е образувано по жалба на П.К.К. против отказ на директора на СОУ “Димитър Гачев” гр. Пазарджик за предоставяне на обществена информация.

Съдът намира жалбата за недопустима:

С Писмо вх. № 876/21.03.2012 г. до съда директорът на СОУ “Димитър Гачев” гр. Пазарджик посочва, че длъжността учител не е обявена като конкурсна длъжност, а на кандидатите не са предоставени критерии за конкурс, тъй като такъв няма и поради това няма комисия, която да извърши конкурс. Към писмото са приложени обява изх. № 444/01.09.2011 г. до началника на РИО Пазарджик и Бюро по труда, в която са описани изискванията за заеманата длъжност, Протокол за класиране на кандидатите, подписан от директора на училището, Трудов договор № 08/16.09.2011 г., сключен с класираната на първо място Д. Г. К. и Свидетелство за професионалноквалификационна степен на същото лице.

Съдът счита, че с Писмо вх. № 876/21.03.2012 г. и с приложените към него документи е разкрита поисканата от жалбоподателя със Заявление № 336/15.02.2012 г. обществена информация, тъй като му е отговорено, че конкурс не е провеждан, но не независимо от това е предоставена документацията относно обявеното място за учител по Английски език и относно класирането на кандидатите и тяхното образование. Следователно независимо, че първоначално е бил налице мълчалив отказ, в хода на производството по настоящето дело административният орган е разкрил поисканата от жалбоподателя обществена информация, т.е. издал е акта, чието издаване първоначално е отказал. Поради това е налице хипотезата на оттегляне на оспорения акт, предвидена в чл. 156, ал. 1, предл. 3 от АПК.

Този извод не се променя от обстоятелството, че Писмо вх. № 876/21.03.2012 г. с приложените към него документи са подадени до съда, а не са адресирани до жалбоподателя. Тези документи се намират по делото и жалбоподателят може да се запознае с тях и да получи преписи. Същественото в случая е, че органът предоставя поисканите от жалбоподателя данни, независимо че волеизявлението формално е отправено към съда.

Поради това и на основание чл. 159, т. 3 от АПК поради оттегляне на оспорения административен акт делото следва да бъде прекратено от съда.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Оставя без разглеждане жалбата на П.К.К. против отказ на директора на СОУ “Димитър Гачев” гр. Пазарджик за предоставяне на обществена информация.

Прекратява административно дело № 167 по описа на Административен съд Пазарджик за 2012 г.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.

 

    Съдия: /П/