ОПРЕДЕЛЕНИЕ      

№ 155 / 29.3.2012г.

 

Административен съд гр. Пазарджик, в закрито заседание, като разгледа докладваното от съдията – докладчик Георги Видев административно дело № 175 по описа на съда за 2012 г., намери за установено следното:

Делото е образувано по жалба на П.К.К. против отказ на директора на СОУ “Георги Брегов” гр. Пазарджик за предоставяне на обществена информация.

Съдът намира жалбата за недопустима:

Както е посочено и в допълнителната жалба вх. № 788/13.03.2012 г. на 09.03.2012 г. (след образуване на делото) жалбоподателят е получил отговор на искането си за предоставяне на обществена информация. Това е видно и от изпратената по делото административна преписка. Видно от Заявление за достъп до информация вх. № 506/15.02.2012 г., е че жалбоподателят саморъчно се е подписал, че е получил комплект документи (4 страници) на 09.03.2012 г. Тези документи са представени и по делото и са заповед за назначаване на комисия, извадка от протокол на комисията и Критерии за заемане на свободни работни места за 2011/2012 учебна година. От тези документи е видно, че в тях се съдържа поисканата със заявлението на жалбоподателя обществена информация. Следователно искането за предоставяне на обществена информация е удовлетворено, независимо, че това е станало след образуване на делото. Поради това за жалбоподателя не съществува правен интерес от подаването на жалбата, т.е. тя е недопустима на основание чл. 159, т. 4 от АПК.

Недопустимо е направеното в жалбата искане за предоставяне на информация за точната квалификация според дипломите на А.В. и на С. Т. Т., от кое учебно заведение са издадени тези дипломи, както и формата на обучение и дали тези дипломи са приравнени с българските образователни стандарти, ако дипломите са издадени от чуждо учебно заведение. Предоставянето на достъп до такава информация жалбоподателят не е поискал със своето Заявление вх. № 506/15.02.2012 г. за достъп до информация. Със заявлението си жалбоподателят е поискал предоставянето на информация с друго съдържание, което съдържание е разкрито след образуване на делото. Поради това съдът не следва да се произнася по искането за разкриване на информация с ново съдържание, тъй като компетентен първоначално да се произнесе е единствено административният орган, към който следва да бъде отправено искането.

Поради това и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, както и поради липсата на административен акт – отказ производството следва да бъде прекратено от съда. Следва да бъде прекратено поради недопустимост и делото в частта му, в която се иска разкриване на обществена информация със съдържание, различно от посоченото в Заявление вх. № 506/15.02.2012 г.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Оставя без разглеждане жалбата на П.К.К. против отказ на директора на СОУ “Георги Брегов” гр. Пазарджик за предоставяне на обществена информация.

Оставя без разглеждане направеното с допълнителната жалба вх. № 788/13.03.2012 г. на П.К.К. искане за разкриване на обществена информация със следното съдържание: относно точната квалификация според дипломите на А. В. и на С. Т. Т., от кое учебно заведение са издадени тези дипломи, както и формата на обучение и дали тези дипломи са приравнени с българските образователни стандарти, ако дипломите са издадени от чуждо учебно заведение.

Прекратява административно дело № 175 по описа на Административен съд Пазарджик за 2012 г.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.

 

    Съдия: /П/