О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 282 / 21.5.2012г.

 

Административен съд-Пазарджик, ІІ състав, в закрито заседание, проведено на 21.05.2012 г. по АХД № 225 по описа на съда за 2012 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по постъпила жалба от адвокат Ц.М., като пълномощник на Б.Т.М., И.В.М. и В.Б.М.,*** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-64/08.02.2012 г. на Началника на РДНСК - ЮЦР.

Съдът е констатирал, че така подадената жалба не отговаря на изискванията на чл. 151, т. 2 и т. 3 от АПК. Поради това, същата е оставена без движение, а на жалбоподателите е дадена възможност да отстранят нередовностите, като представят надлежно оформено пълномощно на адвокат М. и оригинален документ за внесена държавна такса в размер на по 10 лв. за всеки от тях по сметка на Административен съд-Пазарджик.

Съобщението, че жалбата е оставена без движение, в което са посочени задълженията на жалбоподателите, е получено от тях на 12.04.2012 г., а от адвокат М. – на 25.04.2012 г.  В законоустановения  7-дневен срок, изтекъл на 02.05.2012 г., както и до момента, нередовностите на жалбата не са отстранени, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

Ето защо, на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат Ц.М., като пълномощник на Б.Т.М., И.В.М. и В.Б.М.,*** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-64/08.02.2012 г. на Началника на РДНСК - ЮЦР.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 225/2012 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІ състав.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

 

 

СЪДИЯ:/П/