О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

169/3.4.2012г.

 

гр. Пазарджик, 03.04.2012 г.

               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД–ПАЗАРДЖИК, VІІ – административен състав, в закрито съдебно заседание на трети април, две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                         

СЪДИЯ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Кривиралчева адм. дело № 253 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 от АПК и е образувано по жалбата на “Виктория хелт фарм” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Брацигово, ул. Слави Дишлянов № 2, представлявано от управителя О. Д. В., подадена от адв. М.З. и адв. П. Г. АК гр. Пазарджик против покана за доброволно изпълнение с изх. № БР-78-00-591 от 13.06.2011 г. на началник сектор Пазарджик при РДНСК ЮЦР гр. Пловдив, уведомление с изх. № ПЗ-39-69-02-748 от 26.03.2012 г. на началника на ДНСК и против бездействие на органа по изпълнение изразяващо се в непроизнасяне по молба с вх. № ЕГ-52 от 21.02.2012 г.

В жалбата са изложени твърдения, че заповед № ДК-02-ПЗ-12 от 20.04.2010 г. на началника на сектор Пазарджик при РДНСК ЮЦР гр. Пловдив не е редовно връчена и не подлежи на изпълнение. Направено е и искане за спиране производството по принудително премахване на оградата – предмет на заповедта.

Установи се по делото, че по жалба на “Виктория хелт фарм” ЕООД гр. Брацигово против заповед № ДК-02-ПЗ-12 от 20.04.2010 г. на началник сектор Пазарджик при РДНСК ЮЦР гр. Пловдив е образувано адм. дело № 349/2010 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. С обжалваната заповед е наредено премахването на незаконен строеж „Ограда”, находяща се в УПИ VІІ – хотел, ресторант кв. 3 по плана на гр. Брацигово. С решение № 397 от 19.10.2010 г. постановено по горното дело съдът е отхвърлил жалбата на“Виктория хелт фарм” ЕООД гр. Брацигово. С определение № 15584 от 17.12.2010 г. на ВАС ІІ отделение е оставена без разглеждане подадената касационна жалба против решението по адм. дело № 349/2010 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Заповедта за премахване на незаконния строеж е влязла в законна сила на 18.01.2011 г.

Въз основа на тази фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата против покана за доброволно изпълнение изх. № БР-78-00-591 от 13.06.2011 г. на началник сектор Пазарджик при РДНСК ЮЦР гр. Пловдив за изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-ПЗ-12 от 20.04.2010 г. на началника на сектор Пазарджик при РДНСК ЮЦР гр. Пловдив, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж, е недопустима. Поканата за доброволно изпълнение не попада в приложното поле на чл. 294 от АПК, тъй като не представлява акт непосредствено насочен към осъществяване на изпълнението. Поканата за доброволно изпълнение е с уведомителен и подготвителен характер относно действията, които ще бъдат извършени в процеса по изпълнение на влезлия в сила административен акт. Основната й функция е да предостави възможност на длъжника да изпълни доброволно задължението си преди разпоредените с административния акт последици да бъдат осъществени принудително.

Предвид на това съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото в тази му част да бъде прекратено.

По отношение на оспореното уведомление с изх. № ПЗ-39-69-02-748 от 26.03.2012 г. на началника на ДНСК съдът намира, че същото не носи белезите на индивидуален административен акт. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от АПК, индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. Следователно основния белег за това дадено волеизявление да бъде определено като административен акт, който да подлежи на оспорване, е чрез него да се засягат права или да се създават задължения.

Чрез волеизявлението, материализирано в оспореното уведомително писмо, за жалбоподателя нито се създават задължения, нито се нарушават права. От приложената по делото заповед  № ДК-14-ЮЦР-269 от 15.11.2011 г. на началника на РДНСК ЮЦР се установява, че е проведена процедура по ЗОП за избор на изпълнител за принудителното премахване. Оспореното писмо /наречено от жалбоподателя – уведомително/ има единствено информативен характер. Със съдържанието му се уведомяват фирмата изпълнител, административния орган, както и жалбоподателя, че е възложено принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ПЗ-12 от 20.04.2010 г. да се извърши от “Радани” ООД, както и е определен ден и час за изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж.

Ето защо, жалбата в тази й част също следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Съдът намира за недопустимо и оспорването насочено против бездействие на органа по изпълнение изразяващо се в непроизнасяне по молба с вх. № ЕГ-52 от 21.02.2012 г. С посочената молба отправена до РДНСК ЮЦР гр. Пловдив жалбоподателят е представил съдебно удостоверение, видно от което в Административен съд гр. Пазарджик има образувано и висящо адм. дело № 117/2012 г. със страни Община гр. Брацигово и “Виктория хелт фарм” ЕООД гр. Брацигово с предмет мълчалив отказ на кмета на Община гр. Брацигово за изменение на ПУП. С молбата е направено искане принудителното премахване на оградата да бъде спряно до приключването на административното дело, с влязъл в сила съдебен акт. Бездействие по смисъла на чл. 294 от АПК е налице само тогава, когато се дължи фактическо действие, чието изпълнение е било поискано. В случая тази хипотеза не е налице, тъй като се претендира изпълнение на правно, а не на фактическо действие.

По делото е направеното и искане за спиране производството по принудителното премахване на незаконния строеж, като жалбоподателя се основава на чл. 280, т. 1 от АПК. Съдът намира направеното искане за процесуално допустимо, а разгледано по същество за неоснователно, по следните съображения:

От представените по делото писмени доказателства се установява, че е налице влязъл в сила административен акт - заповед № ДК-02-ПЗ-12 от 20.04.2010 г. на началника на сектор Пазарджик при РДНСК ЮЦР гр. Пловдив, по отношение на който е започнало изпълнителното производство по смисъла на чл. 276 и сл. от АПК, видно от представената покана за доброволно изпълнение с изх. № БР-78-00-591 от 13.06.2011 г. на началник сектор Пазарджик при РДНСК ЮЦР гр. Пловдив.

Съгласно чл. 280, т. 1 от АПК изпълнителното производство се спира по разпореждане на съда в предвидените от закона случаи, в което съдът определя и срока за спиране. Видно от изявленията, обективирани в жалбата и подадената до органа молба с вх. № ЕГ-52 от 21.02.2012 г., жалбоподателят навежда довод за наличие на висящо съдебно производство по адм. дело № 117/2012 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, образувано по жалбата на “Виктория хелт фарм” ЕООД гр. Брацигово против мълчалив отказ на кмета на Община гр. Брацигово за изменение на ПУП за имот VІІ-хотел, ресторант в кв. 3 по плана на Община гр. Брацигово. Твърди се, че разрешаването на спора по цитираното административно дело би представлявало основание за спиране на принудителното премахване на незаконния строеж.

Съдът намира, че в процесния случай не е налице обжалване на действие на орган по изпълнението по смисъла на чл. 294 и сл. АПК, не е налице хипотезата на чл. 288, ал. 3 от АПК или друг предвиден от закона случай по смисъла на т. 1 на чл.280 от АПК. Само в тези изрично предвидени от закона случаи, съдът може да спре изпълнението по реда на чл. 280, т. 1 от АПК.

Предвид изложеното искането на “Виктория хелт фарм” ЕООД гр. Брацигово за спиране на изпълнението на влязла в сила заповед № ДК-02-ПЗ-12 от 20.04.2010 г. на началника на сектор Пазарджик при РДНСК ЮЦР гр. Пловдив, е неоснователно, и следва да бъде оставено без уважение.

         Водим от горното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Виктория хелт фарм” ЕООД гр. Брацигово, представлявано от управителя Огнян Димитров Велев против покана за доброволно изпълнение с изх. № БР-78-00-591 от 13.06.2011 г. на началник сектор Пазарджик при РДНСК ЮЦР гр. Пловдив и уведомление с изх. № ПЗ-39-69-02-748 от 26.03.2012 г. на Началника на ДНСК и против бездействие на органа по изпълнение изразяващо се в непроизнасяне по молба с вх. № ЕГ-52 от 21.02.2012 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 253/2012 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, в тази му част.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на “Виктория хелт фарм” ЕООД гр. Брацигово за спиране изпълнението на влязла в сила заповед № ДК-02-ПЗ-12 от 20.04.2010 г. на началника на сектор Пазарджик при РДНСК ЮЦР гр. Пловдив, с която е наредено премахването на незаконен строеж „Ограда”, находяща се в УПИ VІІ – хотел, ресторант кв. 3 по плана на гр. Брацигово.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                             

                                                                       СЪДИЯ:/п/