О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 176 / 4.4.2012г.

 

Административен съд-Пазарджик, ІІ състав, в закрито заседание, проведено на 04.04.2012 г. по ЧАХД № 259 по описа на съда за 2012 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.121, ал. 4 и 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

 

Постъпило е искане с вх. № 1081/03.04.2012 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ Пазарджик за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки по реда на чл. 121, ал. 4 от ДОПК спрямо Р.М.М. ***.

Обезпечителните мерки са наложени с Постановление № 13/РД-10-165/19.12.2011 г. и  с Постановление № 13/РД-10-163/19.12.2011 г. Видно от приложените ЗВР, срокът за приключване на ревизията е 17.02.2012 г., а този за издаване на ревизионен доклад, съгласно чл. 117, ал. 1 от ДОПК, е 02.03.2012 г.

При така установеното, съдът намира, че са налице условията на чл. 121, ал. 4 от ДОПК и са изпълнени изискванията на чл. 121, ал. 1 и ал. 3 от ДОПК. Искането за удължаване на срока е направено от компетентно лице по смисъла на чл. 121, ал. 4, изр. последно от ДОПК. Налице са предпоставките на чл. 121, ал. 1 от ДОПК – по представената преписка  не са налице данни, лицето да притежава други активи, към които да бъде насочено принудителното изпълнение, поради което продължаването на обезпечителната мярка, е от съществено значение, за да се обезпечи изпълнението на задължението, което следва да бъде установено с приключване на ревизионното производство. Не са налице данни, че наложените обезпечителни мерки ще затруднят сериозно извършването на дейността на лицето.

Поради изложеното, искането следва да се уважи и срокът на наложената обезпечителна мярка следва да се продължи до 19.04.2012 г., но не по-късно от приключване на ревизионното производство с издаване на ревизионен акт.

 

Воден от горното, на основание чл. 121, ал. 5 от ДОПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление № 13/РД-10-165/19.12.2011 г. и  с Постановление № 13/РД-10-163/19.12.2011 г.  на Р.М.М. ***, като определя срок за продължаване на мерките до 19.04.2012 г. , но не по-късно от приключване на ревизионното производство с издаване на ревизионен акт.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ:   /П/