О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 237 / 7.5.2012г.

 

 

Административен съд-Пазарджик, Х състав, в закрито заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:       1.  ГЕОРГИ ВИДЕВ

    2. АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

като разгледа КНАХД № 286 по описа на съда за 2012 г., докладвано от СЪДИЯТА ВИДЕВ и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Образувано е по постъпила касационна жалба от Н.И.Н. против решението, постановено по нахд № 351/2011 г. по описа на Районен съд Панагюрище.

Съдът намира подадената касационна жалба за недопустима поради липса на правен интерес. Със своето Решение № 23 от 28.02.2012 г., постановено по нахд № 351/2011 г. Районен съд Панагюрище е отменил наказателно постановление № 840 от 26.10.2011 г., издадено от началника на РУП Панагюрище, с което на Н. е наложена глоба в размер на 30 лв. Тоест с решението на районния съд е отменена наложената глоба и Н.Н. е освободен от задължението да я заплати. Затова решението на районния съд е благоприятно за Н.Н., поради което той няма правен интерес да го обжалва пред настоящия съд.

Следователно подадената жалба е недопустима на основание чл. 159, т. 4 от АПК и следва да бъде оставена без разглеждане, а настоящето дело следва да бъде прекратено.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без разглеждане жалбата на Н.И.Н. против Решение № 23 от 28.02.2012 г., постановено по нахд № 351/2011 г. по описа на Районен съд Панагюрище.

Прекратява КНАХД № 286 по описа на Административен съд Пазарджик за 2012 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

ЧЛЕНОВЕ:      1. /П/

 

                                                  2./П/